Formand Erik Larsen

Taastrup Have 28, 2. th.

28 96 97 07

E-mail: erlar29@gmail.com

På valg igen generalforsamlingen 2021.

Næstformand Per Jensen

Taastrup Have 32, st. tv.

27 13 67 42

E-mail: futte64@gmail.com

På valg igen generalforsamlingen 2021.

Gyda Kræsing

Taastrup Have 45, 1. tv.

43 52 94 56

E-mail: gypeda@live.dk

På valg på generalforsamlingen 2021.

Ulrich Schmidt

Taastrup Have 43, st. th.

60 10 41 69

E-mail: gymulle@gmail.com

På valg igen generalforsamlingen 2020.

Bell Bruun

Taastrup Have 30, 1. mf.

52 40 40 35

bellbruun@gmail.com

På valg igen generalforsamlingen 2020.

Suppleanter:

 

1:          Toni Falck

             Taastrup Have 49, 1. th.      

 

 

 

 

 

 

Suppleanter vælges hvert år.

Tekstfelt: 7: Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, foruden formanden, der vælges særskilt. 

Desuden vælges 2 suppleanter.

Valgbare som medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer og disses ægtefæller.

Hvert andet år er formanden på valg. Af bestyrelsens øvrige medlemmer er halvdelen på valg hvert år. 

Suppleanter vælges hvert år.

Afgangsordenen bestemmes for samtidigt valgte medlemmer ved lodtrækning, eller ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. 

Genvalg af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde sted. 

Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder opkrævning af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring), renholdelse og vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet.

Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne betalte bidrag til fællesudgifter.

Bestyrelsen udarbejder ordensregler (husorden) for ejendommen og foretager senere de efter bestyrelsens skøn nødvendige ændringer heri.