Formand Erik Larsen

Taastrup Have 28, 2. th.

28 96 97 07

E-mail: kronborg-larsen@webspeed.dk

På valg igen generalforsamlingen 2019.

Næstformand Per Jensen

Taastrup Have 32, st. tv.

27 13 67 42

E-mail: futte64@gmail.com

På valg igen generalforsamlingen 2019.

Gyda Kræsing

Taastrup Have 45, 1. tv.

43 52 94 56

E-mail: gypeda@live.dk

På valg på generalforsamlingen 2019.

Hanne Jensen

Taastrup Have 30, st. tv.

43 52 19 15

På valg igen generalforsamlingen 2018.

 

Kurt Hartvig

Taastrup Have 29, 1. th.

20 48 47 23

E-mail: kurt.hartvig@webspeed.dk

På valg igen generalforsamlingen 2018.

Suppleanter:

 

1.:         Ulrich Schmidt

             Taastrup Have 43, st. tv.

 

2:          Toni Falck

             Taastrup Have 49, 1. th.

 

 

 

Suppleanter vælges hvert år.

Tekstboks: Bestyrelsen

På generalforsamlingen den 25. april 2017, blev der nedsat et

IT-udvalg:

 

Emma Sofie Foss - emma.foss@hotmail.com

Taastrup Have 29, st. tv.

 

Rasmus Thor Nielsen - ralle170195@gmail.com

Taastrup Have 29, st. tv.

 

Ferid Lagumdzija - feridlagum@gmail.com

Taastrup Have 6, st. th.

 

Maks Zhovtyi - maximzov@hotmail.com

Taastrup Have 39, 2. th.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, foruden formanden, der vælges særskilt. 

Desuden vælges 2 suppleanter.

Valgbare som medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer og disses ægtefæller.

Hvert andet år er formanden på valg. Af bestyrelsens øvrige medlemmer er halvdelen på valg hvert år. 

Suppleanter vælges hvert år.

Afgangsordenen bestemmes for samtidigt valgte medlemmer ved lodtrækning, eller ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. 

Genvalg af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde sted. 

Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder opkrævning af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring), renholdelse og vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet.

Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne betalte bidrag til fællesudgifter.

Bestyrelsen udarbejder ordensregler (husorden) for ejendommen og foretager senere de efter bestyrelsens skøn nødvendige ændringer heri.