Referater

På denne side vil de sidste 7 referater fra Ejerforeningens generalforsamlinger kunne ses.

Hvis du ønsker ældre referater, så har formanden dem fra 2008, send en mail til erlar29@gmail.com  så returnerer jeg det / de ønskede referater:

2016 x 2, 2017 x 3, 2018.

2016 ex.

2017

2018

 

 

↓↓↓↓

2017

2018

 

↓↓↓↓

2017

2018

 

↓↓↓↓

Referat af ordinær generalforsamling

den 13. april 2016 Ejerforeningen Taastrup Have

 

År 2016, den 13. april kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastrup Have.

 

Tilstede var 57 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 343.

 

Tilstede var endvidere inspektør Karsten Frederiksen, medarbejder Jan Larsen, på beboerforeningens vegne Ulla Pedersen og Grethe Blaase, og fra administrators kontor var advokatsekretær Brit Bæver Jensen og advokaterne Steen Ternstrøm og Uno Ternstrøm tilstede.

 

Formand Erik Larsen bød velkommen og præsenterede beboerforeningens repræsentanter, medarbejderne, bestyrelsesmedlemmer og administratorerne.

 

Dagsorden var i.h.t. indkaldelse af 29. marts 2016:

 

Ad 0. Valg af dirigent:

På formandens forslag valgtes advokat Steen Ternstrøm som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Som referent udpegede dirigenten advokat Uno Ternstrøm.

 

Ad 1. Årsberetning for 2015 og forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Erik Larsen henviste til den udsendte, skriftlige beretning og oplyste, at der siden sidste generalforsamling var solgt 56 ejerlejligheder i Taastrup Have, medens der forrige år alene blev solgt 31. For 8 – 9 år siden blev der typisk solgt omkring 50 lejligheder om året. Formanden fandt, at de seneste salgstal var udtryk for en positiv udvikling på boligmarkedet.

 

Der er fortsat udlejet 71 lejligheder, eller 20,1% af alle lejligheder. Af de udlejede lejligheder har 48 ejere ikke indsendt kopi af lejekontrakt, trods vedtægternes klare bestemmelse herom.

 

I/S Taastrup Have har 44 lejligheder tilbage eller 12,4% svarende til et fordelingstal på 269.

 

Formanden supplerede årsberetningen med orientering om affaldssortering og et forsøg med kildesortering i 3 ejerlejligheder, i hvilke sidstnævnte henseende der endnu mangler rapport. Høje Taastrup Kommune har rost beboerne for affaldssorteringen.

 

Som besluttet på sidste års generalforsamling er vandmålere nu etableret i alle ejerlejligheder. Det var desværre nødvendigt i 3 tilfælde at rekvirere foged og låsesmed for at få gennemført entreprisen. Efterfølgende skulle Minol ind i alle ejerlejlighederne og registrere de opsatte målere, så måling kan igangsættes samtidig pr. den 1. juni 2016. I denne henseende mangler der fortsat adgang til 3 ejerlejligheder, og foged og låsesmed er igen rekvireret. Med virkning fra den 1. juni 2016 vil der blive betaling efter målt vandforbrug.

 

I Taastrupgård er der etableret ”det grønne hjørne”, som borgmesteren indvier lørdag, den 16. april, kl. 13.00.

 

Der er modtaget nyt kontraktudkast fra YouSee, hvor der bebudes nye, lavere priser for TV  og hurtigere og bedre bredbånd. Alle nye installationer betales af YouSee, og pr. måned sparer Tv-seerne kr. 12,08 for grundpakken, - kr. 27,84 for mellempakken, - og kr. 25,23 for fuldpakken. For den enkelte lyder det måske ikke af så meget, men det er pr. måned, og for 354 ejerlejligheder bliver det samlet set en pæn besparelse.

 

Formanden opfordrede beboerne til at sætte sig ind i YouSee’s tilbud vedrørende ekstrakanaler og ”bland-selv” og bemærkede, at pris for YouSee-boks nedsættes med kr. 69,00 pr. måned. Formanden nævnte priser for bredbånds forskellige hastigheder og understregede, at de omtalte rabatter opnås, fordi der kan indgås en aftale på foreningsbasis med YouSee. Er nogle beboere i tvivl om, hvorledes de skal forholde sig vedrørende TV-valg eller lignende, er man velkommen til at ringe til formanden, som i øvrigt henviste til foreningens hjemmeside og foreningens side på Facebook.

 

Ferid Lagumdzija var ikke tilfreds med den omtalte YouSee-aftale, idet han mente, at YouSee blot forhøjer priserne efterfølgende efter behag og fandt det derfor uheldigt, at aftalen forudsatte, at foreningen bandt sig i en 5-årig periode, hvor aftalen ikke kunne opsiges.

 

Peter Klein tiltrådte bemærkningerne om det uheldige ved at binde sig i 5-års periode og frygtede, at YouSee efterfølgende blot vil lade priserne stige med 20 – 30%.

 

Erik Larsen bekræftede, at aftalen forudsatte en 5-årig bindingsperiode men tilføjede, at prisstigninger kunne man ikke sikre sig mod, fordi YouSee kan blive udsat for prisstigninger fra sine leverandørers side, og fordi prisstigninger i øvrigt også kunne forekomme, selvom foreningen valgte en anden TV-leverandør. Hvis foreningen i øvrigt valgte en ny leverandør, måtte man være forberedt på, at dette ville medføre nye investeringer. Foreningen ejer i øjeblikket anlægget, og bestyrelsen har ikke kunnet finde billigere pakkepriser andre steder. Bredbånd er i dag lige så hurtigt som fibernet, og der er p.g.a. valgmuligheder mht. forskellige hastigheder ingen grund til at være bange for, at bredbånd ikke er hurtigt nok.

 

Peter Klein anbefalede, at man forsøgte at forhandle med YouSee om at begrænse prisstigninger til f.eks. pristalsreguleringer.

 

Ferid Lagumdzija foreslog nedsættelse af en arbejdsgruppe.

 

Benny Olsen henviste til Ejerforeningen Gadevang, der for nylig har indført en kollektiv IT- tilslutning i alle ejerlejligheder. Forslaget blev enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i denne forening, som i øvrigt har opnået et særdeles fordelagtigt tilbud fra en IT-leverandør, der hedder Bolignet Aarhus, hvor man for kr. 49,00 + kr. 10,00 (i 3 år for etablering af anlægget) om måneden kan opnå hastigheder på bredbånd, der svarer til YouSees tilbud.

 

Erik Larsen oplyste, at cirka halvdelen af lejlighederne i Taastrup Have har IT fra YouSee, og generalforsamlingen har tidligere besluttet, at foreningen skal modtage grundpakken som udgangspunkt. Det er spændende at høre fra andre ejerforeninger, men det er et stort spørgsmål, om der i Taastrup Have er basis for kollektiv IT. Der er i bebyggelsen mange lejere og mange beboere, som ikke er interesseret i IT.

 

Der var herefter en del indlæg om, at en kollektiv tilslutning kunne være en værdiforøgelse  for lejligheden ved et senere salg, selvom man ikke er interesseret i IT, og gentagelse af tidligere anført anbefaling om nedsættelse af en arbejdsgruppe med kompetente folk, der kunne finde en løsning og lave et oplæg til næste års generalforsamling samt enkelte bemærkninger for og imod kollektive løsninger.

 

Uden for dagsordenen gennemførte dirigenten en vejledende afstemning, der udviste, at et stort flertal var imod nedsættelse af en arbejdsgruppe, og dermed tiltrådte bestyrelsens oplæg til fortsat kontraktforhold med YouSee.

 

Dirigenten konstaterede derefter, at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

 

Advokat Steen Ternstrøm gennemgik den udsendte årsrapport 2015 med resultat sammenholdt med budget og sidste års regnskab, henvisning til noter og gennemgang af balanceposter med noter. I sidstnævnte henseende blev likvidbeholdninger og gældsforhold fremhævet, herunder foreningens indfrielse af den resterende del af lånet vedrørende varmefordelingsnet, som ejerne, der ikke har indfriet sin lejligheds andel, fortsat betaler på et par år endnu. Indfrielsen var sket med henblik på besparelse af dyre renter, da der ikke tilgik foreningen nævne- værdige renter af foreningens indestående på driftskontoen.

 

Der blev besvaret spørgsmål om grundlaget for revisionshonorar, og Peter Klein var utilfreds med, at der til vedligeholdelse af fjernvarme og varmtvandsanlæg i note 3 var afholdt ca. kr. 95.000, fordi han mente tidligere at være blevet informeret om, at den slags udgifter indgik i varmeregnskabet. Han havde ikke tillid til den måde, regnskabet blev aflagt på.

 

Hanne Jensen henviste på bestyrelsens vegne til tidligere generalforsamling, hvor Peter Klein på samme måde havde udtrykt sin utilfredshed med, at der i varmeregnskabet blev medtaget udgifter, der vedrørte vedligeholdelse af varmeforsyningsanlægget. Dette er imidlertid helt normalt, og Peter Klein er blevet orienteret om disse forhold tidligere.

 

Erik Larsen supplerede med, at der også tidligere var blevet forklaret, at udgifter til løbende vedligeholdelse af varmeanlægget medtages i varmeregnskabet, medens ny-investeringer i samme henseende indgår i fællesregnskabet. De omtalte kr. 95.000 vedrørte nye investeringer.

 

Uno Ternstrøm henviste til det vedtægtsforslag, der senere skal behandles, og som indeholder en bestemmelse om, at bestyrelsen udarbejder et regulativ for måling og afregning af vand og varme, således at generalforsamlingen kan få lejlighed til at træffe beslutning om, hvorledes disse regnskaber skal udarbejdes. Der findes ingen egentlig lovgivning herom for ejerlejligheder, og ejerforeningens nuværende praksis har ikke været ændret igennem årtier. Bestyrelsen har ikke ment at have bemyndigelse til at ændre de regnskabsprincipper, der igennem meget lang tid har dannet grundlag for udarbejdelsen af varmeregnskabet.

 

Benny Olsen tilføjede, at generalforsamlingen med et stort flertal sidste år støttede bestyrelsen med hensyn til varmeregnskabets udformning.

 

Ferid Lagumdzija anbefalede forsamlingen at stemme imod godkendelse af regnskabet, fordi ejerforeningen betaler for meget for revisor og for store udgifter til traktor, – kr. 10.000 til arbejdstøj, hvilket kan gøres for kr. 2.500, og der var afholdt udgift til gave.

 

Der var flere indlæg om priser på sikkerhedssko og arbejdstøj og dermed flere tilkendegivelser, der afviste Ferid Lagumdzijas opfattelse af de omtalte udgifter.

 

Dirigenten satte herefter regnskabet under afstemning, og regnskabet blev godkendt med et overvældende flertal, idet kun 2 stemte imod.

 

Ad 2.  Budget 2016 og fastsættelse af månedligt fællesbidrag:

Uno Ternstrøm gennemgik kort det i regnskabet optrykte budget for 2016 med noter sammenholdt med sidste års regnskabstal. Enkelte poster med bemærkelsesværdige budgetafvigelser i forhold til sidste års regnskabstal blev nævnt, og herefter blev det fremhævet, at vandafgift i budget 2016 kun er medregnet for perioden 1.1 – 31.5, da der som førnævnt efter sidste dato sker betaling for vand ved månedlige acontobeløb, der reguleres en gang årligt i forbindelse med udarbejdelse af vandregnskab på samme måde som vedrørende varmeregnskab.

 

Om note 4 blev det berigtiget, at 3 poster var blevet anført med forkerte beløbsangivelser, der dog blot skulle byttes om uden, at sammentællingen blev ændret, således at glarmesterarbejde er budgetteret til kr. 55.000, - tagreparation incl. tagrender er budgetteret til kr. 270.000, - og låse og skilte er budgetteret til kr. 30.000. Det antages, at ombytningen af tallene skyldes en tekstbehandlingsfejl.

 

Peter Klein spurgte til den forholdsvis store udgift til tagreparation, og inspektøren forklarede, at der er tale om rensning af taghætter og opsætning af net, hvoraf det meste forventes udført i 2016, således at der når året er gået alene vil mangle reparation af 2 blokke.

 

På spørgsmål om hvorfor der var afsat kr. 100.000 til legeplads, orienterede Erik Larsen om, at bestyrelsens indhentning af en legepladsrapport havde medført, at foreningen for at opretholde sikkerhed for børnene har måttet fjerne nogle legepladsredskaber og så sig nødsaget til at købe nogle nye. Disse redskaber er temmelig dyre, og det er vigtigt, at krav til sikkerhed overholdes, så ingen kommer til skade.

 

Der var flere positive tilkendegivelser om legeplads, og flere fremhævede, at rigtig mange børn bruger legepladsen.

 

Om den fremtidige fællesudgift henviste Uno Ternstrøm til det i indkaldelsens dagsorden optrykte, hvoraf de nye månedsydelser pr. den 1.6.2016 fremgik, og hvoraf det tillige fremgik, hvad der skulle betales for aconto-vand med virkning fra den 1.6.2016. Det blev berigtiget, at det i indkaldelsen var anført, at fællesudgiften bliver nedsat med 7,6%. Det skal dog rettelig være 7,2%, således som det er anført i regnskabet.

 

På forespørgsel om hvorledes acontobeløbene var beregnet, svarede formanden, at de var beregnet rent matematisk, da det var umuligt på forhånd at gætte på, hvor meget den enkelte lejlighed ville bruge i vand. Det vil først kunne reguleres efter første vandregnskabs udarbejdelse, og Uno Ternstrøm tilføjede, at i august/september 2017, når det første årsregnskab for vandforbruget er udarbejdet, vil der blive foretaget en minutiøs gennemgang af de enkelte lejligheders forbrug, og acontobeløbene vil blive ændret, så det tilstræbes, at acontobetalingen så vidt muligt svarer til det forventede forbrug i hver lejlighed.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at budgetforslaget og de i indkaldelsen optrykte forslag til  ny fællesudgift fra den 1.6.2016 enstemmigt blev vedtaget.

 

Ad 3. Forslag:

A)         Forslag om nye vedtægter.

Peter Klein var ikke tilfreds med normale og sædvanlige løsninger og utilfreds med, at den 15. marts skulle være frist for fremsættelse af forslag til generalforsamlingen.

 

Erik Larsen svarede, at det ikke var en ny regel, og at bestyrelsen i øvrigt sørger for at erindre om denne frist for fremsættelse af forslag ved opslag i opgange, beboerorientering i december og foreningens hjemmeside.

 

Peter Klein var utilfreds med § 6.3 forslaget om, at et medlem højst kan afgive 3 stemmer i.h.t. fuldmagter. Det kunne lige så godt være 8 eller 10 fuldmagter. Han var tillige utilfreds med § 7.2, fordi der stod, at der skulle udarbejdes referat af ”forhandlingerne”. Der kunne lige så godt stå ”generalforsamlingen”.

 

Peter Klein efterlyste et specifikt budget.

 

Der fremkom tilkendegivelser om, at bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen, som bør vise bestyrelsen tillid, og der var enkelte spørgsmål til forslaget § 17.3 om udlejning. Erik Larsen bekræftede på forespørgsel at forældrekøb, der bestod af køb af ejerlejlighed med efterfølgende udlejning til et medlem af sin husstand ikke udløste to grundfondsgebyrer. Det er alene købet der i forældrekøbssituationen udløser et grundfondsgebyr. Hvis der samtidig med købet foretages udlejning til et husstandsmedlem/nært beslægtet, skal der ikke tillige betales gebyr for en sådan udlejning. Uno Ternstrøm supplerede med at understrege, at baggrunden for betaling af grundfondsgebyr  var én ud-/indflytning.

 

Til vedtægtsforslaget bemærkede Erik Larsen, at Gitte Roulund, som ikke havde mulighed for at være tilstede, havde foreslået, at sidste sætning i § 4.2 ændres til: ”Forslag/emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i detaljer fremgå af indkaldelsen.” Det var en tilføjelse, bestyrelsen kunne tilslutte sig.

 

Endvidere bemærkede dirigenten, at der i § 17.3 var en skrivefejl, idet ”salg/køb” skulle udgå af bestemmelsen, da dette forhold var omtalt i § 19.1.

 

Dirigenten konstaterede, at forsamlingen enstemmigt godkendte bestyrelsens tilføjelse  i

§ 4.2 og omtalte korrektion i § 17.3.

 

Dernæst opsamlede dirigenten Peter Kleins indsigelser i det omfang, de kunne betegnes som ændringsforslag, og satte dem under afstemning således:

 

1.          § 4.2 – Peter Klein foreslog frist for fremsættelse af forslag til generalforsamling formuleret, så forslag kunne fremsættes senest 4 uger før generalforsamlingen.

Et stort flertal godkendte bestyrelsens forslag om, at 15. marts bibeholdes som seneste frist for fremsættelse af forslag. Ændringsforslaget var dermed forkastet.

 

2.          § 6.3 – ændringsforslaget om, at der skal kunne afgives stemme i.h.t. 8 fuldmagter, blev forkastet af et stort flertal. Kun 2 stemte for ændringsforslaget.

 

3.          § 7.2 – ændringsforslaget om at ændre ordet ”forhandlingerne” til ”generalforsamlingen” blev forkastet med et stort flertal. Kun 2 stemte for ændringsforslaget.

 

Dirigenten konstaterede, at der var fremkommet ændringsforslag om, at § 17.3 og § 19.1 skulle udgå. Hvert ændringsforslag blev behandlet for sig, og et stort flertal forkastede ændringsforslaget om at fjerne § 17.3, ligesom et stort flertal forkastede ændringsforslaget om at fjerne § 19.1. Begge bestemmelser bliver således stående som anført i det udsendte vedtægtsudkast. Administrator oplyste, at administrationen af de i disse bestemmelser omtalte grundfondsgebyrer ikke medfører nogen form for omkostning for ejerforeningen.

 

Herefter satte dirigenten vedtægtsforslaget samlet under afstemning og konstaterede, at det samlede vedtægtsforslag blev godkendt af 55 ejere, medens 2 stemte imod. Vedtægtsforslaget var således foreløbigt godkendt, idet det kunne konstateres, at der ikke var 2/3 af alle ejere tilstede, og at der derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling

i.h.t. indkaldelsen i selskabslokalet i Taastrup Have 33, onsdag, den 4. maj 2016, kl. 17.00.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen samtidigt tiltrådte, at den på vegne ejerne i Ejerforeningen Taastrup Have bemyndiger bestyrelsen til at anmelde de ovennævnte vedtægter, som generalforsamlingen måtte vedtage endeligt på den ekstraordinære generalforsamling til tinglysning.

 

B)         Forslag om forelæggelse af detaljeret vedligeholdelsesplan.

Ferid Lagumdzija anførte sit ønske om en vedligeholdelsesplan og efterlyste mere demokrati i foreningen og mere indflydelse for de enkelte ejere. Der er behov for en detaljeret plan for vedligeholdelse, hvorefter han mente, at hver husstand kunne spare kr. 2. – 3.000 årligt. Ferid Lagumdzija var ikke tilfreds med bestyrelsens arbejde og nævnte et eksempel med dårlig parkering.

 

Dirigenten bemærkede, at forslaget ikke var tilstrækkeligt konkret til, at forsamlingen eller især de ejere, der ikke var mødt på generalforsamlingen, kunne tage stilling til, hvad der egentlig ønskedes besluttet. Det var ikke muligt at træffe nogen beslutning på det foreliggende grundlag, og det blev taget til efterretning, at Ferid Lagumdzija er særdeles utilfreds og mener, at det hele kan gøres billigere. Med denne bemærkning afsluttede dirigenten debatten.

 

C)         Forslag om detaljeret budget.

Dirigenten bemærkede, at også dette forslag var for ukonkret til, at der kunne træffes beslutning. Hvis en ejer ønsker at fremsætte forslag til behandling på en generalforsamling, er det nødvendigt, at forslaget er så præcist formuleret, at det er muligt at tage stilling til, hvad der menes. Hvis der ønskes et mere specificeret budget, må forslagsstiller fremkomme med forslag om, hvilke punkter der ønskes udspecificeret.

 

Forslagsstillers utilfredshed blev igen taget til efterretning. Dirigenten afsluttede debatten herom.

 

Ad 4. Valg af bestyrelse:

a. Valg af formand:

Erik Larsen var ikke på valg i år.

 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Hanne Jensen og Kurt Hartvig blev genvalgt.

 

Bestyrelsen består herefter af: Erik Larsen (formand), 28, 2.th., Hanne Jensen, 30, st.tv. Kurt Hartvig, 29, 1.th. Annisette Sværke, 28, st.tv. Per Jensen, 32, st.tv.

 

Ad 5.  Valg af suppleanter:

Som 1. suppleant genvalgtes Gyda Kræsing, og som 2. suppleant genvalgtes Toni Falck.

 

Ad 6. Valg af revisor:

Som revisor genvalgtes RIH-Revision A/S, 2640 Hedehusene.

 

Ad 7. Eventuelt:

Erik Larsen efterlyste forældre, der sammen med foreningens inspektør ville deltage i beslutning om indkøb af legeredskaber til legepladsen.

Knud Hofgart spurgte, om det var muligt på den rentemeddelelse administrationen udsendte i årets start tillige at anføre lejlighedens restgæld. Uno Ternstrøm lovede, at dette ville ske.

 

Der var bemærkninger om kildesortering, og Erik Larsen orienterede om, at byrådet for nylig havde meddelt, at de nu var begyndt at behandle sagen. Fristen er i.h.t. planen, at kildesortering skal være gennemført inden 2020.

 

Om et forslag til etablering af en madklub henviste Erik Larsen til benyttelse af ejerforeningens Facebook-side.

 

Benny Olsen roste udearealernes tilstand. Medarbejderne har udført et flot arbejde.

 

Der var kritiske bemærkninger om trapperengøring, og Hanne Jensen henviste til, at generalforsamlingen for nogle år siden besluttede, at der skulle spares på denne post. Kvaliteten afhænger i høj grad af, hvad man betaler for ydelsen. Inspektøren efterlyste i den forbindelse henvendelser, når utilfredse forhold blev konstateret. Det er vanskeligt at gøre noget, når disse bemærkninger fremkommer på en generalforsamling, men påtales sjusk med rengøringen samme dag det sker, har inspektøren mulighed for at påklage kvaliteten og måske få firmaet  til at omgøre sit arbejde.

 

Knud Hofgart roste bestyrelsen for en stor arbejdsindsats. Han henviste bl.a. til, at bestyrelsen var særdeles aktiv og initiativrig, og selvom det ikke var blevet til noget med solceller og tagetage, har bestyrelsen løbende udført et stort arbejde for foreningen.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

 

Erik Larsen takkede for de mange venlige bemærkninger og for fremmødet, hvorefter formanden hævede generalforsamlingen.

 

 

 

Som dirigent:               Steen Ternstrøm           

Som referent:             Uno Ternstrøm

Som formand:            Erik Larsen

 

 

Det oplyses hermed, at der efter afholdelse af ovennævnte generalforsamling blev nedsat et legepladsudvalg, der består af følgende:

Martin Staalbo (24, 1.th.), Mogens Lerager (37, 1.th.), Inspektør Karsten Frederiksen, Bestyrelsesformand Erik Larsen.

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 4. maj 2016

Ejerforeningen Taastrup Have

 

År 2016, den 4. maj, kl. 17.00 afholdtes i selskabslokalet Taastrup Have 33, kld., Taastrup, ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastrup Have.

 

Tilstede var 30 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 183.

 

 

Formand Erik Larsen bød velkommen og henviste til dagsordenen i.h.t. indkaldelse af den 29. marts 2016.

 

Ad 0.    Valg af dirigent:

På formandens forslag valgtes administrator, advokat Uno Ternstrøm som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

 

Ad 1. Forslag om nye vedtægter:

Dirigenten henviste til beslutning, truffet af foreningens ordinære generalforsamling den 13. april 2016, hvor det med indkaldelsen fremsendte udkast til nye vedtægter blev godkendt med enkelte mindre ændringer. Dernæst henviste dirigenten til vedtægternes § 4, 2. med fremhævelse af, at forslaget alene kunne vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemte for forslaget.

 

Erik Larsen fremhævede kort de væsentligste ændringer i de nye vedtægter, herunder især reglerne om bekendtgørelse af generalforsamlingsreferater og bestyrelsens årsberetninger, som fremover vil fremgå af foreningens hjemmeside. Dog kan papirformat altid rekvireres ved henvendelse til bestyrelse eller administration.

 

Herefter satte dirigenten vedtægtsforslaget under afstemning. Samtlige fremmødte stemte for forslaget, der således havde opnået det fornødne kvalificerede flertal. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget om de nye vedtægter var gyldigt vedtaget.

 

Samtidig konstaterede dirigenten, at forsamlingen ligeledes enstemmigt tiltrådte, at den på vegne ejerne i Ejerforeningen Taastrup Have bemyndigede bestyrelsen til at anmelde de nye vedtægter til tinglysning.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

 

Erik Larsen takkede for fremmødet og hævede generalforsamlingen.

 

Som dirigent/referent:         Uno Ternstrøm                                                                                           

 Som formand:                                                                                                                                                Erik Larsen

 

Referat af ordinær generalforsamling den 25. april 2017

Ejerforeningen Taastrup Have

 

År 2017, den 25. april, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastrup Have.

 

Tilstede var 60 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 368.

 

Tilstede var endvidere inspektør Karsten Frederiksen, medarbejderne Jan Larsen og Bjarne Jensen, på beboerforeningens vegne Ulla Pedersen og Grethe Blaase, fra RIH-Revision Michael Lahn, fra administrators kontor var advokatsekretær Brit Bæver Jensen, advokat Steen Ternstrøm og advokat Uno Ternstrøm tilstede.

 

Fra Ingeniørfirmaet Danakon var Bo Christoffersen og Knud Stougaard tilstede.

 

Formand Erik Larsen bød velkommen og præsenterede beboerforeningens repræsentanter, medarbejderne, Ingeniørfirmaets repræsentanter, bestyrelsesmedlemmer og administratorer.

 

Dagsorden var i.h.t. indkaldelse af 7. april 2017:

 

 

Ad 0.    Valg af dirigent:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Som referent udpegede dirigenten advokat Uno Ternstrøm.

 

Knud Stougaard, Danakon, orienterede om, at Danakon på bestyrelsens anmodning havde udarbejdet den tilstandsrapport og det forslag vedrørende tagudskiftning, der nu er lagt på foreningens hjemmeside.

 

Rapportens formål havde været at tilvejebringe en overordnet vurdering af tagenes tilstand, samt hvordan arbejdet kan gennemføres. I den forbindelse har Ingeniørfirmaet ud fra erfaring og kendte prislister skønnet et prisoverslag, der resulterede i en forventet, samlet entrepriseudgift på ca. kr. 32 mill. Det blev tilføjet, at dette beløb skal tages med forbehold, og at det er hensigten at indhente tilbud flere steder, såfremt projektet skal iværksættes.

 

Ingeniøren orienterede om resultatet af Ingeniørfirmaets besigtigelser og stikprøvekontrol og beskrev flere detaljer af tagenes tilstand. Konklusionen er, at tagene er nedslidte, og udskiftning er påkrævet, hvilket tillige bekræftes af de stigende vedligeholdelsesudgifter foreningen har haft vedrørende tagene i de seneste år.

 

Det blev fremhævet, at der i flere henseender skal foretages yderligere undersøgelser og indhentning af myndighedsgodkendelser, hvilket bl.a. skyldes, at tagpladerne er asbestholdige. Det kunne heller ikke udelukkes, at loftisoleringen er påvirket af asbest i et sådant omfang, at isoleringen også skal udskiftes. Dette vil blive nærmere undersøgt, og tilladelser skal i vidt omfang indhentes hos Kommunen.

 

Dernæst beskrev ingeniøren de forventede fremgangsmåder med henblik på overdækning af den blok, hvor taget udskiftes, og på spørgsmål svarede ingeniøren at selve tagudskiftningen vil medføre mindre gener for beboerne, men at der slet ikke er tale om gener i et sådant omfang, at lejlighederne skal fraflyttes.

 

Efter besvarelse af et par spørgsmål takkede Erik Larsen for ingeniørernes deltagelse, og ingeniørerne fratrådte herefter forsamlingen.

 

 

Ad 1. Årsberetning for 2016 og forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Erik Larsen henviste til den med indkaldelsen udsendte, skriftlige beretning. Supplerende orienterede formanden om, at der siden sidste generalforsamling var solgt 43 ejerlejligheder i Tåstrup Have, og at der i hele 2016 var solgt 56 lejligheder. For tiden er der udlejning af 69 lejligheder, svarende 19,5%, hvoraf 42 af udlejningerne er i strid med foreningens vedtægt, idet ejer har undladt at fremsende kopi af lejekontrakt til administrators kontor, hvilket skaber den beklagelige situation, at vi intet kendskab har til, hvilke personer der bor i de pågældende ejerlejligheder.

 

IS Tåstrup Have har fortsat 42 ejerlejligheder, eller 12,1% af foreningens lejligheder.

 

Der er desværre konstateret endnu en tagskade ved nr. 17, og den samlede udgift forventes i denne henseende at kunne beløbe sig til ca. kr. 50.000, hvilket understreger, at det er nødvendigt at igangsætte tagudskiftningen for at undgå fortsatte skader af denne art.

 

Dernæst omtalte formanden en strømafbrydelse i blok D, M og N den 20. marts. Ejerne kan i egen interesse tilmelde sig SMS-service hos Dong, der har samme service, som vi finder hos YouSee, der også orienterer om afbrydelser vedrørende tv-signaler.

 

Det er beklageligt, at enkelte beboere bruger græsplænerne som askebægre. Skal personalet bruge tid på oprydning, er det en ekstra udgift for foreningen. Formanden anbefalede rygere, at de anbringer en lille spand med sand på altanen som askebæger.

 

Vi har hørt rygter om, at Taastrup Have skal deltage i et forsøg med sortering af bioaffald.

 

I øvrigt erindrede formanden om, at vandmålerne bliver aflæst den 31. maj, og eventuel regulering i acontobetaling vil blive foretaget med fællesudgifterne pr. 1. oktober. Målerne ved aflæsningen 0-stilles, og vi afventer spændt udarbejdelsen af første årsregnskab, der forventes at foreligge i august.

 

Mange beboere har klaget over uvedkommende bilisters parkering i Taastrup Have, og bestyrelsen er derfor indstillet på at foreslå parkeringskontrol via EUROpark. Det var måske hensigtsmæssigt under generalforsamlingen at foretage en vejledende afstemning for at konstatere, om der er interesse for, at bestyrelsen arbejder videre med et sådant arrangement. Hovedpunkterne i en parkeringskontrol blev kort beskrevet.

 

Ferid Lagumdzija spurgte om årsagen til, at en klage skal medunderskrives af 3 ejere. Dette fandt han urimeligt, ligesom han heller ikke kunne forstå, hvorfor en beboer ikke kan klage anonymt.

 

Erik Larsen understregede, at det stod helt klart, at bestyrelsen under ingen omstændigheder vil behandle anonyme klager. Med hensyn til 3 underskrifter tilkendegav formanden, at hvis klageren ikke kan få andre til at være enig i sin klage, er der nok intet at klage over. Ferid tilkendegav, at han fortsat mener, at bestyrelsen kan spare kr. 1. mill. om året.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen tog beretningen til efterretning.

 

Revisor Michael Lahn henviste til årsrapportens indledende påtegninger og gennemgik herefter kort resultatopgørelsen med fremhævelse af, at alle afholdte udgifter var i overensstemmelse med budget, bortset fra udgiften til tagreparation. Balancen blev gennemgået med fremhævelse af restgælden vedrørende de 2 ældre lån, og disses forskelle mellem aktivsum som er det beløb, beboerne skylder foreningen, og passivsum som er det beløb, foreningen skylder banken. Gæld og egenkapital blev gennemgået, og det blev fremhævet, at foreningen har en pæn egenkapital på næsten kr. 2 mill.

Ferid beklagede, at bestyrelsen ikke har sparet tilstrækkeligt, og nævnte eksempler på udgifter til arbejdstøj, gaver og lønninger. Erik Larsen anførte, at disse bemærkninger var identiske med Ferids bemærkninger på sidste års generalforsamling.

 

Der var spørgsmål til størrelsen af malerudgiften, og i den forbindelse om bestyrelsen havde vurderet, om det kunne betale sig at ansætte en medarbejder til at forestå malerarbejdet og eventuelt andre forefaldne opgaver.

 

Inspektør Karsten Frederiksen orienterede om, at der for et par år siden var indhentet tilbud fra flere malere, og bestyrelsen valgte den billigste maler, der imidlertid udførte et særdeles dårligt arbejde, der i et vist omfang måtte omgøres senere. Nu er det lykkedes at finde et malerfirma, der løser opgaverne på en særdeles tilfredsstillende måde, og det er derfor vurderingen, at det bedre kan betale sig med en lidt højere pris for god kvalitet.

 

Erik Larsen bekræftede, at bestyrelsen tidligere har drøftet ansættelse af en maler, men at det p.g.a. de mange arbejdsgiverforpligtelser ansås for tvivlsomt, om dette kunne betale sig. Derimod var der stor tilfredshed med nuværende malers kvalitetsarbejde, hvorfor bestyrelsen ikke havde til hensigt at ændre heri.

 

Ferid mente, at ejerforeningen ikke behøver 3 fuldtidsansatte. Han var meget utilfreds med regnskabet og ønskede at begrænse udgifterne.

 

Efter denne bemærkning konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte regnskabet.

 

 

Ad 2.  Budget 2017 og fastsættelse af månedligt fællesbidrag:

Michael Lahn gennemgik kort det i regnskabet optrykte budgetforslag for 2017 sammenholdt med sidste års budget. Det blev fremhævet, at fællesbidraget er lavere end sidste år, fordi forbrugsafgifter ikke længere omfatter fællesudgift vedrørende vandforbrug, idet vandforbruget nu betales via ejernes acontobetalinger i.h.t. vandregnskabet.

 

På spørgsmål oplyste Karsten Frederiksen, at stigningen i udgift til Falck skyldtes, at foreningen hidtil har haft en særlig rabatordning, der imidlertid udløb med udgangen af 2016. Det er efterfølgende ikke lykkedes at få Falck til at besvare skriftlige henvendelser vedrørende ansøgning om fortsat rabatordning. Inspektøren orienterede endvidere om vigtigheden med hensyn til Falck abonnementet, idet Falck rykker ud og bistår, hvis der sker alvorlige bygningsskader eller andre ulykker i bebyggelsen.

 

Budgetforslag med uændret fællesudgift blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 3.    Forslag:

A)         Forslag om fartreducerende foranstaltninger på vejen

Forslagsstiller Steffen Kjeldsen beskrev oplevelser med trafikken ved nr. 9 og tilføjede, at der også andre steder i bebyggelsen er vejsving med dårlig oversigt, hvorfor der også andre steder kan være behov for fartreducerende foranstaltning.

 

Erik Larsen tilkendegav bestyrelsens forståelse og enighed med forslagsstiller og tilføjede, at der også et sted på vejen kan opsættes et spejl for at skabe bedre udsyn. Hvis fartreducerende foranstaltninger skal udføres som vejbump eller lignende, skal der indhentes godkendelse hos Kommunen, der tillige forestår udførelsen heraf, og således at foreningen blot skal betale udgiften. Udgiften kendes først, når det er klarlagt hvilken form for foranstaltning, der skal etableres, og som kan godkendes af Kommunen.

 

Dirigenten tilføjede, at generalforsamlingen skal tage stilling til, om bestyrelsen skal arbejde videre med dette emne. Der blev indskudt en bemærkning om, at det visse steder er uhensigtsmæssigt at parkere, fordi parkering skaber dårlig oversigt, og at parkeringsforbud med gul kantstensfarve bør overvejes.

 

Dirigenten satte forslaget om bestyrelsens fortsatte arbejde med eventuelle vejbump eller lignende under afstemning. Et stort flertal vedtog forslaget.

 

B)         Forslag om regulativ for måling og afregning af vand- og varmeforbrug

Dirigenten orienterede om, at det ikke var bestyrelsens hensigt med dette regulativ at ændre mange års praksis med hensyn til den måde varmeregnskabet årligt udarbejdes på. Det var primært hensigten at udarbejde et tilsvarende regelsæt for det nye vandregnskab. Regulativet er udarbejdet i samråd med Minol, der forestår udarbejdelsen af årsregnskaberne for både varme og vand.

 

Dirigenten satte forslaget under afstemning, og det nye regulativ blev enstemmigt vedtaget som grundlag for udarbejdelse af vand- og varmeregnskab.

 

C)         Forslag om igangsætning af projektering/tilbudsindhentning vedrørende nye tage

Der var enkelte bemærkninger om tagenes asbestindhold, og dirigenten præciserede, at forslaget alene indeholdt en anmodning til ejerne om at træffe beslutning om, hvorvidt projektering og tilbudsindhentning skulle igangsættes. Der er herved ikke taget endelig stilling til, om selve tagprojektet skal gennemføres, idet dette skal forelægges en senere generalforsamling til godkendelse, når udgifter og finansiering kendes.

 

Erik Larsen supplerende med tilkendegivelse om, at bestyrelsen straks tager kontakt til Danakon med henblik på igangsætning af projektering, såfremt forslaget vedtages. Sideløbede indhenter administrator lånetilbud og udarbejder efterfølgende den fornødne finansieringsplan. Information bliver udsendt løbende på foreningens hjemmeside.

 

Dirigenten konstaterede, at et stort flertal vedtog at igangsætte projekteringsarbejdet og tilbudsindhentning.

 

D)         Forslag om bemyndigelse til aftale vedrørende etablering af bolignetværk/servicekontrakt

             Dirigenten præsenterede med henvisning til det i indkaldelsen anførte forslagets indhold og konsekvenserne heraf.

 

Erik Larsen orienterede om bestyrelsens undersøgelser og kontakter til flere udbydere.

Vedtagelse af forslaget medfører lavere udgifter end det, YouSee kan tilbyde. De der ikke har internet kommer til at betale for installationerne, men gennemførelsen af forslaget vil forhåbentlig få flere til at få internet, og ejerlejligheden må antages at være mere værdifuld ved salg, når fibernet er indlagt.

 

På spørgsmål svarede Erik Larsen, at ejerforeningen får et nyt fibernet, der kan bruges i mange situationer. F.eks. til vaskekort eller eventuelle dørtelefoner og mange andre muligheder. Tillige er det billigere og samtidig et hurtigt internet, og netop den omstændighed at man kan få billigere internet trods øgede hastigheder, er hovedbegrundelse for at tiltrædelse af forslaget anbefales. Formanden henviste til debat på sidste års generalforsamling, idet denne debat var årsagen til, at forslaget var fremsat.

 

Ferid var ikke tilfreds med forslaget, som han mente kun var udtryk for spild af penge.

 

Der var mange indlæg for og imod forslaget, og enkelte gav udtryk for en vis usikkerhed med hensyn til forslagets præcise indhold og konsekvenser.

 

Maksym Zhovtyi redegjorde for sin opfattelse af de to tilbud, der var udsendt sammen med indkaldelsen. Han mente, at der bør foretages en nærmere undersøgelse, og i den forbindelse eventuelt nedsættes et udvalg, som kunne forestå arbejdet hermed.

 

På baggrund af de mange spørgsmål og mange indlæg præciserede dirigenten, at en eventuel forkastelse af forslaget ikke behøver at udelukke, at der nedsættes en arbejdsgruppe, således at der på en senere generalforsamling kan fremsættes et nyt forslag til behandling, hvis forsamlingen var indstillet på dette.

 

Herefter blev forslaget sat under afstemning og forkastet af et stort flertal.

 

Benny Olsen foreslog, at bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe til at udarbejde et detaljeret og mere oplysende grundlag til behandling på en senere generalforsamling.

 

Dirigenten henviste til, at beboerne selv kan fremskaffe et oplæg og fremsætte et forslag til en generalforsamling. De, der måtte være interesseret i at deltage i en sådan arbejdsgruppe, kan melde sig efter generalforsamlingens afholdelse, således at emnet kan blive behandlet og eventuelt senere fremsat på en generalforsamling.

 

 

Ad 4.    Valg af bestyrelse:

a.          Valg af formand:

Ferid Lagumdzija meddelte, at han var kandidat til formandsposten. Da Erik Larsen var villig til at modtage genvalg, tilkendegav dirigenten, at der skulle afholdes skriftlig afstemning. Ferid blev opfordret til at præsentere sig og meddelte i den anledning, at han ville spare mange penge og sænke fællesudgiften, ligesom han ønskede den bedste formand og mente, at han kunne gøre noget godt for ejerforeningen. Dirigenten forespurgte flere gange Ferid, om han ville præsentere sig nærmere, men Ferid gentog blot, at han ønskede at fremsætte forskellige besparende forslag.

Erik Larsen præsenterede sig kortfattet.

 

Der afholdtes skriftlig afstemning, der udviste, at Erik Larsen fik stemmer fra 56 ejerlejlighedsejere, Ferid Lagumdzija fik stemme fra 1 ejerlejlighed, og 3 stemmer var blanke. Erik Larsen var dermed genvalgt som formand.

 

b.          Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Per Jensen blev genvalgt, og som nyt bestyrelsesmedlem valgtes tidligere suppleant Gyda Kræsing.

 

Bestyrelsen består herefter af:                              Erik Larsen (formand), 28, 2.th.

                                                                                           Hanne Jensen, 30, st.tv.

                                                                                           Kurt Hartvig, 29, 1.th.

                                                                                           Per Jensen, 32, st.tv.

                                                                                           Gyda Kræsing, 45, 1.tv.

 

 

Ad 5.  Valg af suppleanter:

Som 1. suppleant valgtes Ulrich Schmidt (43, st.th.) og som 2. suppleant genvalgtes Toni Falck (49, 1.th.).

 

 

Ad 6.    Valg af revisor:

Som revisor genvalgtes RIH-Revision A/S, 2640 Hedehusene.

 

 

Ad 7.  Eventuelt:

Erik Larsen orienterede om bestyrelsens henvendelse til EUROpark med henblik på eventuelt forslag om etablering af parkeringskontrol. Formanden begrundede initiativet med mange henvendelser om uhensigtsmæssig, uberettiget parkering på ejerforeningens p-pladser. Der blev nævnt eksempler om personer, der er Taastrup Have uvedkommende, men som alligevel parkerer på ejerforeningens parkeringspladser for eventuelt at tage videre med tog eller i øvrigt opholde sig i længere periode i parkanlægget eller andre steder. Det blev understreget, at etablering af en parkeringskontrol sker fuldstændig uden udgift for ejerforeningen. Det er uvedkommendes parkering, der er den absolut væsentligste årsag til, at der kan være behov for parkeringskontrol.

 

Der var flere spørgsmål om konsekvensen for beboerne, og det blev bl.a. fremhævet, at bilejere får et parkeringskort, og det forventes, at der herefter kan være mulighed for at købe kort til ekstra bil eller parkeringskort med gyldighed i kortere perioder til f.eks. gæster. En ejer bemærkede, at han for tiden ikke havde parkeringsproblemer med sine 2 biler, og at han forstod parkeringskontrol således, at han skulle til at betale afgift for at få lov til at parkere med den ene af sine biler. Dette blev bekræftet. Der var flere spørgsmål og indlæg om emnet, men dirigenten bemærkede, at der ikke kunne træffes egentlige beslutninger, og at bestyrelsen blot ønskede en tilkendegivelse fra forsamlingen om, hvorvidt der overhovedet var interesse for, at bestyrelsen arbejdede videre med dette emne.

 

Den vejledende afstemning, som er uden forpligtelse for generalforsamlingen eller bestyrelsen, udviste, at et flertal af de fremmødte fandt det hensigtsmæssigt, at bestyrelsen arbejder videre med emnet, således at der på en senere generalforsamling efter bestyrelsens vurdering kan fremsættes forslag om parkeringskontrol.

 

Ferid ønskede, at hver ejer fik ret til at lukke sin altan. Erik Larsen bemærkede, at dette emne tidligere er behandlet og forkastet af en generalforsamling. Der blev orienteret om, at lukning af altaner ikke udelukkende er en beslutning, som ejerforeningens generalforsamling kan tage. Altanlukning kræver Kommunens godkendelse, og det må forventes, at Kommunen vil stille krav, at alle altanlukninger foregår på ensartet måde. Det må tillige forventes at medføre en betydelig udgift for den enkelte ejer, og Erik Larsen understregede, at altanen er fællesareal, og at ejeren alene har brugsret til altanen, og ved opførelse af altanlukning vil enhver form for vedligeholdelse og fornyelse blive pålagt den pågældende brugsberettigede ejer.

 

Der var tillige tilkendegivelse om eventuel udvidelse af altaner, men den pågældende ejer var godt klar over, at dette var forbundet med betydelige udgifter og formentlig ikke aktuelt på et tidspunkt, hvor en tagudskiftning skal udføres.

 

Dirigenten understregede, at eventuelle forslag om altanlukninger må fremsættes i overensstemmelse med reglerne i foreningens vedtægt på en senere generalforsamling.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

 

Erik Larsen takkede for fremmødet og hævede generalforsamlingen.

 

 

Underskrifter:

Som dirigent:              Steen Ternstrøm                   

Som formand:            Erik Larsen

Som referent:             Uno Ternstrøm

 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling

den 22. november 2017

Ejerforeningen Taastrup Have

 

År 2017, den 22. november, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastrup Have.

 

Tilstede var 119 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 720.

 

Tilstede var endvidere inspektør Karsten Frederiksen, medarbejder Bjarne Jensen, ingeniør Knud Stougaard, advokaterne Steen Ternstrøm og Uno Ternstrøm samt på beboerforeningens vegne Ulla Pedersen og Connie Jørgensen. Den oprindelige ejer I/S Tåstrup Have var repræsenteret.

 

Formand Erik Larsen bød velkommen og præsenterede ingeniør Knud Stougaard, Danakon, bestyrelsesmedlemmer, medarbejderne, administratorerne og beboerforeningens repræsentanter.

 

Dagsordenen var i.h.t. indkaldelse af 6. november 2017:

 

Ad. 0. Valg af dirigent.

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og udpegede stemmetællere.

 

Erik Larsen orienterede om bestyrelsens arbejde med udgangspunkt i forårets ordinære gene-ralforsamlingsbeslutning om igangsætning af projektering af nye tage til bebyggelsen. Formanden beskrev tagenes tilstand og understregede, at det var naturligt at gennemføre en udskiftning, da tagene havde en alder på 55 år, og idet der i de seneste år har været en del vandskader, der ikke dækkes af forsikringen, fordi der ikke er tale om pludseligt opståede skader.

 

Efter den ordinære generalforsamling har bestyrelsen indgået aftale med ingeniørfirmaet Danakon, der har igangsat projektering og gennemført tilbudsindhentning.

 

Knud Stougaard bekræftede, at Danakon påtog sig opgaverne i april efter aftale med bestyrelsen. Ejerforeningens tage er nedslidte, og der er åbenbart behov for udskiftning. Knud Stougaard beskrev ingeniørfirmaets arbejde med projektering, myndighedstilladelser, herunder kontakter til Kommune og Arbejdstilsyn, hvilket havde dannet grundlag for udarbejdelsen af det udbudsmateriale, der efterfølgende blev udsendt til de 5 entreprenørfirmaer, der blev indbudt til at give tilbud. Alle 5 entreprenører havde afgivet tilbud, og billigste tilbud kom fra entreprenørfirmaet Hald & Halberg, der desværre umiddelbart efter modtagelsen af tilbuddet, blev erklæret konkurs. Heldigvis var der ikke forinden indgået nogen aftale med dette firma. Det næstbedste tilbud fremkom fra entreprenørfirmaet PNP, og dette tilbud lå så tæt på det  laveste tilbud fra det konkursramte firma, at det var muligt fortsat at opretholde det økonomiske overslag, der var udarbejdet. Dette danner herefter grundlaget for det til generalforsamlingen fremsatte forslag om finansiering.

 

Allan Dam Olesen spurgte, om der i projektet var taget højde for, at tagene var asbestholdige.

 

Knud Stougaard bekræftede, at der i høj grad var taget hensyn til asbestforekomster. Ingeniøren orienterede om de nødvendige tiltag, der er indeholdt i projektet, og at der løbende er kontakt til Arbejdstilsynet med henblik på afklaring af alle miljøkrav.

 

På spørgsmålet om, hvordan foreningen sikrer sig mod entreprenørkonkurs, henviste Knud Stougaard til, at aftale med entreprenør indgås i.h.t. AB92, der indeholder bestemmelser om, at entreprenøren skal stille garanti på 15% af entreprisesummen. I øvrigt fører Ingeniørfirmaet løbende tilsyn med byggeriet, således at det sikres, at udbetaling af acontobeløb til entreprenøren ikke overstiger værdien af det udførte arbejde og leverede materialer.

 

Maksym Zhovtyi spurgte om tagtypen og om forventet holdbarhed.

 

Knud Stougaard bekræftede, at det efter nøje overvejelse om både økonomi og holdbarhed var besluttet at etablere nyt eternittag. Det nye tag har en forventet holdbarhed på 30 år, men det var ingeniørens opfattelse, at dette er udtryk for en forsigtig vurdering med henvisning til, at de nuværende tage har holdt i 55 år. Der var ikke noget til hinder for, at man valgte et andet tagmateriale, men det ville i så fald medføre en helt anden projektering og indhentning af tilladelser hos myndigheder.

 

Derefter satte dirigenten forslaget om igangsætning af udskiftning af bebyggelsens tage m.v. under afstemning. Efter begæring blev afstemningen foretaget skriftligt og udviste, at der var 477 stemmer (fordelingstal) for forslaget, medens der var 267 stemmer (fordelingstal) mod forslaget. Dirigenten kunne således konstatere, at forslaget var vedtaget.

 

Ad 2. Forslag om nye dørpartier i opgangene.

Erik Larsen orienterede om behovet for nye dørpartier og oplyste, at der var indhentet nogle tilbud, hvor det billigste medførte en udgift på kr. 875.000 incl. moms. Formanden tilføjede, at beløbet finansieres via den låneoptagelse, der samtidig gennemføres i forbindelse med tagudskiftningen.

 

Der var enkelte indlæg om fordelene ved nye døre, og der var flere indlæg om dørtelefoner, isolering af gavle, som imidlertid ikke vedrørte den aktuelle dagsorden.

 

På spørgsmålet om dørpartiernes udseende svarede formanden, at foto heraf bringes på foreningens hjemmeside.

 

Dirigenten udsatte afstemningen om forslaget, da der fremkom ønske om skriftlig afstemning med henvisning til, at dette og det næste forslag kunne afstemmes samtidig ved en skriftlig afstemning.

 

Ad 3. Forslag om energivinduer i opgange.

Erik Larsen begrundede forslaget med henvisning til behov for udskiftning, der medfører støjdæmpning og varmebesparelser samt en bedre temperatur på opgangene.

 

Det blev præciseret, at det alene er glas, der udskiftet, idet rammerne er kernetræ, der ikke fejler noget.

 

Dirigenten vurderede, at der var enighed om at etablere energiglas i vinduerne og satte derfor forslaget til afstemning ved en håndsoprækning. Et stort flertal vedtog dette, idet alene repræsentanten for I/S Tåstruphave stemte mod forslaget.

 

Dirigenten anså derfor dette forslag for vedtaget under forudsætning af, at den fornødne finansiering kan etableres.

 

Ad 4, 1. Forslag om finansiering.

Dirigenten gennemgik forslaget med henvisning til indkaldelsens bemærkninger og det indkaldelsen vedhæftede finansieringsbilag.

 

På spørgsmålet om de enkelte ejeres hæftelse oplyste dirigenten, at der alene er tale om pro rata hæftelse, det vil sige hæftelse i henhold til fordelingstal.

 

Ønsker man at indfri sin ejerlejligheds låneandel, kan indfrielse gennemføres vederlagsfrit i forbindelse med lånets optagelse, og efterfølgende kan indfrielse ske hver den 1.1 eller 1.7 mod betaling af et indfrielsesgebyr på ca. kr. 800.

 

Det blev endvidere oplyst, at det ikke er muligt at optage realkreditlån, og at det ikke længere er muligt at få tilbudt banklån med fastrente. 4 banker er tilbudt at fremkomme med tilbud på finansiering. 3 af bankerne vil højst tilbyde 20-årige lån, og 2 af bankerne har renteniveau på ca. 4,5% p.a. Nordea har som den eneste tilbud lån med afviklingsperiode 25-30 år. Endvidere har Nordea tilbudt den laveste rente på 2,97% p.a. Renten er imidlertid variabel, hvilket alle 4 banker anfører. Den endelige rentesats og løbetid bliver tidligst bestemt ved entreprisens afslutning i foråret 2019, hvor banklånet skal optages. I mellemtiden og under entreprisens udførelse optages en driftskredit, der med tilskrevne renter og omkostninger indgår i det 20- 30-årige banklån, der optages i 2019.

 

Repræsentanten for I/S Tåstruphave tilkendegav herefter, at han agtede at stemme nej til finansieringsforslaget i sin helhed.

 

Dirigenten konstaterede derved, at der ikke kunne opnås et kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte for at gennemføre den planlagte ekstraordinære generalforsamling den 29. november. Dertil manglede 13 stemmer (fordelingstal) svarende til stemmer fra 2 ejerlejligheder.

 

Finansieringsforslaget kunne derfor ikke vedtages, og dirigenten præciserede, at den ekstraordinære generalforsamling den 29. november 2017 derfor var aflyst.

 

Erik Larsen udtrykte sin skuffelse over, at ejere, der ikke bor i Tåstrup Have kan spænde ben for de beslutninger, som det store flertal af beboere ønsker.

 

 

Ad 5. Forslag om køb af 3 garager.

Formanden orienterede om mulighederne for at erhverve de 3 garager, som Ejerforeningen i forvejen lejer.

 

Værdipapirerne har foreningen, og der har i de senere år desværre været et faldende afkast. Derfor vurderede bestyrelsen, at det var en god forretning at sælge en del af værdipapirerne med henblik på køb af de 3 garager for i alt kr. 350.000. Dette vil ikke påvirke fællesudgiften.

På spørgsmål om hvem der har vedligeholdelsespligten vedrørende garagerne, oplyste formanden, at det er Ejerforeningen, der har vedligeholdelsespligten, og at garageejerne også betaler fællesudgift hver måned.

 

Dirigenten satte forslaget under afstemning. Afstemningen udviste, at 1 ejer stemte mod forslaget, medens de øvrige ejere stemte for. Forslaget var dermed vedtaget.

 

 

Ad 6. Forslag om modernisering af vaskekældre.

Erik Larsen orienterede om behov for løbende udskiftning af vaskemaskiner og et akut behov for et nyt betalingsanlæg. I dette regnskabsår vurderes det, at der også bliver behov for udskiftning af 2 vaskemaskiner. Dernæst redegjorde formanden for moderniseringens gennemførelse, og at betalingen for det nye anlæg også sker ved salg af værdipapirer, således at dette heller ikke påvirker den månedlige fællesudgift.

 

På forespørgsler oplyste formanden, at betalingsmåden fremover bliver elektronisk, og at det fremover ikke er noget problem at sikre den bestilte vasketid.

 

Dirigenten satte forslaget under afstemning. 2 ejere, herunder repræsentanten for I/S Tåstrup Have stemte mod forslaget, medens resten af forsamlingen stemte for forslaget. Dirigenten konstaterede derved, at forslaget var vedtaget.

 

 

Ad 7. Forslag om parkeringskontrol.

Erik Larsen redegjorde for de mange henvendelser om ukorrekte parkeringer, der jævnligt blev rettet til bestyrelsen. Derfor havde bestyrelsen taget kontakt til Europark, der uden udgift for Ejerforeningen etablerer kontrollen. Det er ikke hensigten at genere nogen, og det er heller ikke hensigten at tjene penge, - men kun hensigten at få alle til at parkere hensynsfuldt og korrekt. Formanden beskrev herefter flere eksempler på uheldige parkeringer.

 

Etablering af parkeringskontrollen kan næppe ske før ca. 1.1.2018.

 

Der var mange indlæg om emnet, herunder indlæg om ødelagt asfalt, hvor varevogne skal holde, og mange spørgsmål om parkering for gæster, Kommunens hjemmehjælp og håndværkere.

 

Benny Olsen foreslog, at det skulle være muligt at købe en p-plads for kr. 10.000 – 15.000, således at p-pladsen udelukkende kunne anvendes af køberen.

 

Der var spørgsmål om fremgangsmåde ved delebil og om tilladelsernes varighed.

 

Efter mange indlæg om afgifter og erfaringer fra andre bebyggelser, muligheden for annullering af p-bøder, og hvilket tidspunkt der påføres tilladelserne, satte dirigenten forslaget under afstemning, der udviste, at et flertal, herunder repræsentanten for I/S Tåstrup Have, forkastede forslaget.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

 

Erik Larsen takkede for fremmødet og hævede generalforsamlingen.

 

Underskrevet.

Som dirigent: Steen Ternstrøm                                                          

Som formand: Erik Larsen

 

 

 

 

2017 ex.

2018

 

↓↓↓↓

Referat af ekstraordinær generalforsamling

den 11. december 2017

Ejerforeningen Taastrup Have

 

År 2017, den 11. december, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastrup Have.

Tilstede var 143 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 881. Heraf var I/S Tåstruphave repræsenteret med 41 ejerlejligheder med et samlet fordelingstal på 252. 

Tilstede var endvidere inspektør Karsten Frederiksen, advokaterne Steen Ternstrøm og Uno Ternstrøm. 

Formand Erik Larsen bød velkommen og henviste til den dagsorden, der var angivet i indkaldelse af 24.11.2017.

 

Ad. 0. Valg af dirigent.

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Stemmetællere blev udpeget.

Derefter henviste dirigenten til de forhandlinger, der var foregået på den ekstraordinære generalforsamling den 22. november og henstillede til, at indlæg og spørgsmål alene vedrørte forhold, der ikke tidligere var drøftet og besluttet.

 

Ad 1. Forslag om nye dørpartier i opgangene.

Da dirigenten kunne konstatere, at ingen ønskede ordet i anledning af forslaget, satte dirigenten straks forslaget til afstemning, der blev gennemført ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget med et stort flertal.

 

Ad 2.1. Forslag om finansiering.

Dirigenten henviste til, at den ekstraordinære generalforsamling den 22. november besluttede at gennemføre projektet med renovering af bygningernes tage. Forslaget om finansiering ved optagelse af en foreløbig byggekredit og efterfølgende ved entreprisens afslutning optagelse af et 20- eller 30-årigt banklån blev imidlertid ikke vedtaget med det fornødne flertal.

Dirigenten henviste til, at der i indkaldelsen var anført, at bestyrelsen anså det for rimeligt, at en beslutning af denne karakter blev truffet med et kvalificeret flertal på 2/3. Efter dirigentens opfattelse var dette udtryk for en misforståelse, da ejerforeningens vedtægter ikke nogen steder angiver betingelser af denne art. Det var derfor dirigentens opfattelse, at beslutningen om finansiering var nødvendig til opfølgning af beslutningen om entreprisens gennemførelse, således at beslutningen om finansieringen kunne træffes ved simpelt flertal. Ingen havde bemærkning hertil.

Dirigenten gennemgik kort forslaget med henvisning til indkaldelsen og anordnede herefter afstemning ved håndsoprækning. Repræsentanten for I/S Tåstruphave samt én ejer stemte mod, medens resten af forsamlingen stemte for gennemførelse af finansieringsforslaget. 2 ejere tilkendegav dog, at de hverken stemte for eller imod.

Dirigenten konstaterede herefter, at finansieringsforslaget med en heri indeholdte bemyndigelse til bestyrelsen var godkendt med et meget stort flertal. Der var herefter ikke behov for en ny ekstraordinær generalforsamling, hvortil der var indkaldt til afholdelse den 18. december. Bestyrelsen blev anmodet om, at der på foreningens hjemmeside og ved opslag i opgangene gives ejerne meddelelse om, at der ikke afholdes generalforsamling den 18. december.

 

Ad 2,2. Banklån med løbetid 20- eller 30 år.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at banker i dag typisk ikke giver 30-årige lån til ejerforeninger. Det kunne derfor ikke udelukkes, at der kun kan opnås et lån på eventuelt 25 år. Dirigenten præciserede derfor, at forsamlingen foreløbig skulle tage stilling til, om der skulle ansøges om længst mulige løbetid eller alene om løbetid på 20 år, som alle banker tilsyneladende er villige til at yde.

Dirigenten understregede, at lånet først skal optages efter entreprisens afslutning, hvilket forventes at blive i foråret 2019, og at det derfor må forventes, at lånevilkårene på det tidspunkt vil være afgørende for mulighederne for at optage lån med bestemt løbetid. Bestyrelsen ønskede imidlertid oplysning om, hvad beboerne ønskede.

Der var enkelte indlæg om tagenes levetid, der på sidste generalforsamling af ingeniøren blev oplyst til at være 30 år, hvorfor der var tilkendegivelser om, at 20-årigt lån var at foretrække. Der var spørgsmål om mulighederne for kontant indfrielse, og dirigenten orienterede om, at dette kunne gøres omkostningsfrit før lånet blev optaget. Der vil blive givet meddelelse til ejerne om mulighederne herfor, når dette bliver aktuelt i 2019. Efterfølgende vil der også ved bestemt angivne terminer blive mulighed for at indfri ejerlejlighedens andel af lånets restgæld. I den forbindelse må der dog forventes, at banken opkræver et gebyr ved sådanne efterfølgende, ekstraordinære indfrielser.

På spørgsmål om mulighed for fastforrentet lån oplyste dirigenten, at ingen banker ham bekendt i dag tilbyder sådanne lån.

Erik Larsen beskrev den enkelte ejers mulighed for selv at optage et realkreditlån i sin ejerlejlighed og at anvende provenuet til indfrielse af ejerlejlighedens andel af fælleslånet. 

Dirigenten præciserede, at der i første omgang optages en byggekredit, når entreprisen igangsættes i 2018, og at det banklån, der efterfølgende skal indfri denne byggekredit, først optages i 2019.

Der var spørgsmål til eventuelle dagbøder ved entreprisens forsinkelse, hvortil dirigenten oplyste, at entreprisekontrakt endnu ikke er indgået, men at det må forventes, at den bliver indgået i.h.t. AB92, der stiller krav om dagbøder, sikkerhed m.m. Såvel den ejerforeningen engagerede ingeniør som foreningens advokater vil være meget opmærksomme på entrepriseaftalens indhold.

Afslutningsvis var der enkelte indlæg om foreningens risiko for tab, der undgås ved den sikkerhed, der er etableret ved foreningens pant i hver ejerlejlighed, og en kort beskrivelse af tvangsauktioners gennemførelse. Foreningen har en særdeles beskeden risiko for at lide tab.

Herefter satte dirigenten forslaget om længst muligt løbetid for banklånet under skriftlig afstemning, der udviste, at et flertal foretrak banklån med længst mulig løbetid, mens færre stemte for en 20-årig løbetid. 38 stemmer var blanke.

Dirigenten konstaterede herefter, at beslutningen medførte, at bestyrelsen skal bestræbe sig på at opnå længst mulige løbetid i 2019, når lånet skal optages.

 

Ad 3. Forslag om parkeringskontrol.

Erik Larsen henviste til den debat, der var foregået på den ekstraordinære generalforsamling den 22. november og understregede, at formålet med forslagets genfremsættelse ikke var at genere nogen, men derimod at tilvejebringe acceptable parkeringsforhold. På forespørgsel bekræftede formanden, at der langt fra er én p-plads pr. bolig.

Til et uafklaret spørgsmål på sidste generalforsamling om udløb af en endagskupon kunne formanden oplyse, at en endagskupon altid er gyldig til næste morgen kl. 08.00.

Herefter var der mange indlæg om forskellige emner vedrørende p-forhold, herunder blev det konstateret, at motorcykler også registreres efter nummerpladen, og der var indlæg om lejebiler, delebiler, brugeres rettigheder i modsætning til ejeres, priser på endagsbilletter, der blev oplyst til kr. 3,30, opmaling af p-pladserne, hvilket gennemføres efter tagprojektets afslutning, hvor det forventes, at vejene skal asfalteres og derefter opmales, og gæsteparkering i almindelighed.

Formanden anførte, at det ikke var meningen, at foreningen skulle tjene penge, men at der skulle tilvejebringes en bedre p-kultur. Det drejer sig tillige om at skabe sikkerhed, og i øvrigt foreslås pengene indsat på grundfonden og senere anvendt til asfaltering og opstribning af p-pladserne.

Der var indlæg om fremgangsmåde ved gæsteparkering og forslag om at få Europark ud til en generalforsamling for detaljeret at forklare reglerne og svare på spørgsmål, hvortil formanden henviste til ejerforeningens hjemmeside, hvor reglerne var detaljeret beskrevet.

Efter den lange debat og mange spørgsmål satte dirigenten forslaget til skriftlig afstemning, der udviste, at et flertal forkastede forslaget.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og gentog, at generalforsamlingen den 18. december ikke gennemføres. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og bestyrelsesformand Erik Larsen takkede for fremmødet og hævede generalforsamlingen.

 

 

Underskrevet:

Som dirigent: Steen Ternstrøm                                                          

Som formand: Erik Larsen

Referat af ordinær generalforsamling den 25. april 2018

Ejerforeningen Taastrup Have

 

År 2018, den 25. april, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastrup Have.

 

Tilstede var 72 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 425.

 

Tilstede var endvidere Anders Lund og Stefan Pedersen, Waoo, inspektør Karsten Frederiksen, medarbejder Bjarne Jensen, revisor Michael Lahn og fra administrators kontor var advokatsekretær Brit Bæver Jensen, advokat Steen Ternstrøm og advokat Uno Ternstrøm tilstede.

 

Formand Erik Larsen bød velkommen og præsenterede Waoo´s repræsentanter, medarbejderne, bestyrelsesmedlemmer og administratorer.

 

Dagsorden var i.h.t. indkaldelse af 9. april 2018:

 

 

Ad 0.    Valg af dirigent og indlæg fra Waoo:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Herefter gav dirigenten ordet til Anders Lund, Waoo.

 

Anders Lund præsenterede Waoo og orienterede herefter om, at Waoo kunne tilbyde et fremtidssikret fibernet anlæg. Det blev straks understreget, at dette ikke betyder noget for foreningens aftale med YouSee, der uhindret kan fortsætte.

 

Anders Lund konstaterede, at brug af internettet stadig er stigende, og at der derfor er behov for udvikling, der kan skabe større hastighed, hvilket kan opnås ved installation af fibernet. Forskellen mellem bestående kobber net og fibernet blev omtalt og det blev fremhævet, at fibernettet har en længere levetid og større kapacitet og hastighed. Fibernettet består af lyslederkabler, der nærmere blev beskrevet.

 

Anlægget kan etableres i Taastrup Have uden udgift for foreningen. Waoo investerer op mod 3. mill. kr. i tillid til, at fibernettet vil skabe stor tilfredshed hos beboerne. Selve indføringen af installationen i de enkelte lejligheder blev nærmere beskrevet. Der vil senere være mulighed for, at ejerforeningen kan erhverve anlægget. I lejlighederne etableres nyt antennestik ved siden af det bestående. Fordele med hensyn til trådløst internet, WiFi, blev fremhævet med henvisning til den nye MESH-teknologi.

 

Waoo tilbyder tv i bedste kvalitet og Anders Lund omtalte mange muligheder for tv-pakker og boks. Med hensyn til bredbånd vil der i første omgang være tilbud om 3 hastigheder og Anders Lund garanterede for at løfterne om de pågældende hastigheder blev holdt. Ejernes betaling af anlægsudgiften vil udgøre kr. 99,00 pr. måned samt nærmere omtalte beløb for de bestillinger på internet og telefoni, som hver beboer ønsker.

 

Waoo vil ikke erstatte den nuværende løsning, men skal betragtes som et supplement hertil. Anders Lund viste flere referencer og lovede, at Waoo kunne præstere markedets bedste produkter og kundeservice.

 

Sussi Andersen synes, at oplægget lød for godt og spurgte om der kunne komme overraskelser.

 

Anders Lund orienterede om, at med den omtalte månedlige betaling ville Waoo´s investering være tilbagebetalt over 10 år. Herefter ville anlægget overgå til ejerforeningens ejendom, og ejerforeningen ville efterfølgende være istand til at benytte anlægget for andre leverandører, hvis dette måtte ønskes. Anders Lund kunne ikke afvise, at der muligvis i forbindelse med 1. opkrævning kunne påløbe et mindre gebyr, men efterfølgende overgår alle betalinger til betalingsservice, således at der alene bliver tale om beboernes egne gebyrbetalinger hertil. Til spørgsmålet om den månedlige ydelse kr. 99,00 kunne ændres i perioden, lovede Anders Lund, at dette beløb lå fast i hele perioden. Derimod kunne han ikke love at priserne for forskellige tv-kanaler ikke kunne stige. Men det ville ikke berøre den faste, månedlige ydelse på kr. 99,00.

 

Mogens Lerager spurgte om den enkelte beboer kunne frigøre sig fra Yousee.

 

Erik Larsen henviste til den nye lovgivning, hvorefter enhver beboer har ret til at melde sig ud af tv-forsyning fra Yousee.

 

Der var flere indlæg om service, tv-signalers kvalitet og at Sverige´s program 2 tilsyneladende ikke indgik i tv-forsyningen.

 

Med hensyn til de oplyste priser for hastigheder kunne Anders Lund ikke udelukke fremtidige prisstigninger, men tilføjede, at stigninger i så fald vil svare til stigninger i det almindelige prisindeks. Det blev tilføjet, at det dog er typisk, at medens priser for tv-kanaler stiger, falder priser for IT ofte.

 

Carsten Schlüntz fortalte, at han har indhentet oplysninger om, at den enkelte beboer mod en afgift på kr. 100,00, kan afmelde YouSee.

 

Dirigenten tilkendegav, at administrationen er interesseret i at få nærmere kendskab til sådanne muligheder.

 

Da der ikke var yderligere spørgsmål til gæsterne, takkede Erik Larsen for den fyldige orientering, og Anders Lund og Stefan Pedersen fratrådte herefter generalforsamlingen.

 

Ad 1. Årsberetning for 2017 og forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Formand Erik Larsen henviste til ejerforeningens hjemmeside, hvor årsberetningen var gengivet. Supplerende oplyste formanden, at der siden sidste generalforsamling er solgt 39 ejerlejligheder i Taastrup Have mod forrige års salg af 43 lejligheder.

 

I øjeblikket er der udlejet 67 ejerlejligheder eller 18,93%. Heraf er 27 kontrakter (40,1%) ugyldige. Udlejere med ugyldige kontrakter udsættes for risiko for, at det kan være vanskeligt at komme af med lejer.

 

IS Tåstrup Have ejer endnu 39 ejerlejligheder eller 11,02% (fordelingstal 239).

 

Efter gentagne opfordringer arrangeres havevandring tirsdag den 29. maj.

 

Tagrenoveringen er påbegyndt og inddækning af den første blok igangsættes i de nærmeste dage. Finansieringen er nu på plads. Det bedste banktilbud, der er modtaget, er fra Danske Bank, der tilbyder en rente på 1,9% p.a. Umiddelbart synes der ikke at være stor forskel i forhold til det næstbedste tilbud, men over 30 år kan forskellen faktisk være en besparelse for foreningen på om mod 1. mill. kr.

 

På sidste års ordinære generalforsamling blev bestyrelsen anmodet om at undersøge mulighederne for at etablere spejle og chikaner på vejen. Imidlertid skal kommunen ansøges om sådanne forhold og ansøgningen medfører, at kommunen foretager et vejsyn inden eventuelle tilladelser gives. Vejsyn finder imidlertid kun sted én gang om året og skal bestilles i januar måned. Dette er forklaringen på, at det efter sidste års generalforsamling ikke var muligt for bestyrelsen at bestille vejsyn før januar i år. Dette er sket, og der afholdes vejsyn i næste uge. Bestyrelsen er allerede orienteret om, at der ikke gives tilladelse til bump eller vejspejle, men der er mulighed for en tilladelse til visse chikaner. Dette bliver forhåbentligt snart afklaret.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen tog beretningen til efterretning.

 

Revisor Michael Lahn gennemgik årsrapport 2017 med en kort henvisning til regnskabets indledende påtegninger. Resultatopgørelsen med noter vedr. udgifter blev gennemgået sammenholdt med budget og med fremhævelse af afvigelser vedr. diverse vedligeholdelser, herunder malerarbejde og besparelser i forbindelse med vedligeholdelse af fortove og flisebelægning.

 

Balance med noter blev kort gennemgået.

 

Ferid fremførte sin opfattelse af, at foreningen kunne spare mange penge i flere henseender – mindst kr. 1. mill.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årsrapporten.

 

Ad 2.  Budget 2018 og fastsættelse af månedlig fællesbidrag:

Steen Ternstrøm gennemgik kort budgetudkastet for 2018, der var optrykt i regnskabet. Det blev anført, at det var en budgetforudsætning, at fællesbidraget fortsætter uændret.

 

På forespørgsel om, hvad der var årsag til, at renholdelsesudgiften skulle stige med ca. 25% oplyste Erik Larsen, at dette skyldes, at rengøring af altaner igangsættes i 2018. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte budgetforslaget.

 

Ad 3.    Forslag:

 

a) Forslag om etablering af fibernet:

Det blev oplyst, at der ikke havde været rettet henvendelse til TDC med henblik på, om TDC kunne etablere fibernet. Det blev dertil bemærket, at TDC på grund af store investeringer fastholder anvendelsen af kobberledninger, og at TDC derfor for tiden næppe har interesse i fibernet.

 

Der blev spurgt, om der er risiko for prisstigninger fra YouSee's side, såfremt foreningen etablerer fibernet.

 

Dirigenten oplyste, at foreningen ikke samlet kan opsige aftalen med Yousee, der for 2 år siden blev indgået med en 5-årig uopsigelighed. Men hver enkelt ejer kan opsige tv-forsyning fra YouSee. YouSee er bundet af aftalen frem til 2021 og kan ikke nægte tv-leverance til tilbageværende kunder.

Carsten Schlüntz spurgte om der var risiko for at YouSee ville forhøje priserne, hvis mange melder sig ud.

 

Steen Ternstrøm bemærkede, at der i kontrakten med YouSee er et forbehold om at ændre priser. Det må forventes, at det bliver dyrere, hvis mange framelder sig Yousee. Men der er kun indgået aftale med YouSee om TV.

 

Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Afstemningen udviste, at et stort flertal vedtog forslaget om etablering af fibernet på de anførte vilkår. Dirigenten kunne bekræfte, at dette ville medføre, at fællesudgiften stiger med kr. 99,00 månedligt. Erik Larsen bemærkede, at Waoo regner med, at fibernet installationen kan være udført i november i år.

 

b) Forslag om lukning af altaner:

Forslagsstiller Ferid Lagumdzija henviste til det, der var anført i indkaldelsen.

 

Dirigenten bemærkede, at der ikke er oplyst nogen pris for altaninddækninger, og at generalforsamlingen formentlig alene kan tage stilling til, om der er nogen, der skal arbejde videre med et projekt som det foreslåede.

 

Ferid foreslog nedsættelse af et udvalg og gentog de mange fordele, der var anført i indkaldelsen.

 

Der var enkelte indlæg om, at altanlukninger ville bryde facadens ensartethed, at man kunne flytte, hvis man ikke var tilfreds med boligen, og altaninddækning kunne medføre en større sikkerhed.

 

Erik Larsen bemærkede, at altanlukning forudsætter en arkitekttegning og en ansøgning til Høje-Taastrup Kommune. Dette ville være omkostningskrævende og formanden havde også betænkeligheder med hensyn til bebyggelsens udseende.

 

Dirigenten henviste til forslagets ordlyd og bad generalforsamlingen tage stilling til, om der skulle nedsættes et udvalg eller på anden måde arbejdes videre med forslaget. Dette blev sat til afstemning, der udviste, at et stort flertal forkastede forslaget, der kun blev støttet af 1 stemme.

 

 

 

 

 

Ad 4.    Valg af bestyrelse:

a.          Valg af formand:

Erik Larsen var ikke på valg.

 

b.          Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Dirigenten oplyste, at Hanne Jensen ikke ønskede at fortsætte som bestyrelsesmedlem. Kurt Hartvig var villig til at modtage genvalg og Gitte Roulund erklærede sig villig til at modtage valg. Ulrich Schmidt, der har meddelt, at han var villig til at modtage valg, var ikke tilstede og på dirigentens forslag godkendte generalforsamlingen genvalg af Kurt Hartvig og valg af Gitte Roulund.

 

Bestyrelsen består herefter af:        Erik Larsen (formand), 28, 2.th.

                                                                 Kurt Hartvig, 29, 1.th.

                                                                 Per Jensen, 32, st.tv.

                                                                 Gyda Kræsing, 45, 1.tv. og

                                                                 Gitte Roulund, 9, st.th.

 

 

Ad 5.  Valg af suppleanter:

Som 1. suppleant genvalgtes Ulrich Schmidt (43, st.th.) og som 2. suppleant genvalgtes Toni Falck (49, 1.th.).

 

 

Ad 6.    Valg af revisor:

Da RIH-Revision A/S er fusioneret med TimeVision Revisionspartnerselskab, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby, valgtes sidstnævnte selskab som foreningens revisor.

 

 

Ad 7.  Eventuelt:

På forespørgsel om, hvor langt maling af vinduer er kommet, oplyste inspektøren, at der mangler noget bag nr. 30, og at der herefter fortsættes fra nr. 44.

 

Ferid Lagumdzija havde bemærkninger om gener med fugt og ”sølvfisk” i lejligheden.

 

Karsten Frederiksen oplyste, at bestyrelsen tidligere har meddelt, at dette er omfattet af beboernes egen vedligeholdelsespligt.

 

Sussi Andersen tilføjede, at det alene drejer sig om rengøring og udluftning.

 

Der blev fra en beboers side spontant fremsagt en stor tak til foreningens medarbejdere for disses indsats.

 

I anledning af, at dirigenten tidligere havde anført, at altaner indgik i fællesarealet, rejstes der spørgsmål om dette medfører, at det er foreningen der skal vedligeholde altanerne, herunder udskifte slidte membraner.

 

Karsten Frederiksen bekræftede, at det er ejerforeningen, der skal vedligeholde nedslidte membraner. Er der tale om en beboers vanrøgt, er det imidlertid ejeren, der skal betale. Selvom altanen er fællesareal, har den enkelte ejer brugsret til altanen og med brugsretten følger almindelig rengøringspligt. Men er membraner eller andet nedslidt på normal måde, er det ejerforeningen, der sørger for istandsættelsen.

 

Erik Larsen blev præsenteret for spørgsmålet om muligheden for at opdatere hjemmesiden, så den blev mobilvenlig, og måtte i den henseende tilstå, at han ikke var klar over, hvorledes dette skulle løses. Heldigvis tilbød Teddy Christiansen sin bistand hertil. Der var stor tak til Teddy.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

 

Erik Larsen takkede Hanne Jensen for mange års trofast og dygtigt arbejde for ejerforeningens bestyrelse og takkede herefter alle for fremmødet, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

 

 

Underskrevet af:

Som dirigent:              Steen Ternstrøm                                                                                                              

Som formand:            Erik Larsen

Som referent:             Uno Ternstrøm

2017 ex

2018

↓↓↓↓

2018

 

↓↓↓↓