12: Referater

På denne side vil de sidste 5 referater fra Ejerforeningens generalforsamlinger kunne ses.

Hvis du ønsker ældre referater, så har formanden dem fra 2008, send en mail til erlar29@gmail.com  så returnerer jeg det / de ønskede referater:

2017 x 3, 2018 samt 2019.

2017

2018

2019

 

 

↓↓↓↓

2018

2019

 

↓↓↓↓

2017

2018

2019

 

↓↓↓↓

Referat af ordinær generalforsamling den 25. april 2017

Ejerforeningen Taastrup Have

 

År 2017, den 25. april, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastrup Have.

 

Tilstede var 60 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 368.

 

Tilstede var endvidere inspektør Karsten Frederiksen, medarbejderne Jan Larsen og Bjarne Jensen, på beboerforeningens vegne Ulla Pedersen og Grethe Blaase, fra RIH-Revision Michael Lahn, fra administrators kontor var advokatsekretær Brit Bæver Jensen, advokat Steen Ternstrøm og advokat Uno Ternstrøm tilstede.

 

Fra Ingeniørfirmaet Danakon var Bo Christoffersen og Knud Stougaard tilstede.

 

Formand Erik Larsen bød velkommen og præsenterede beboerforeningens repræsentanter, medarbejderne, Ingeniørfirmaets repræsentanter, bestyrelsesmedlemmer og administratorer.

 

Dagsorden var i.h.t. indkaldelse af 7. april 2017:

 

 

Ad 0.    Valg af dirigent:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Som referent udpegede dirigenten advokat Uno Ternstrøm.

 

Knud Stougaard, Danakon, orienterede om, at Danakon på bestyrelsens anmodning havde udarbejdet den tilstandsrapport og det forslag vedrørende tagudskiftning, der nu er lagt på foreningens hjemmeside.

 

Rapportens formål havde været at tilvejebringe en overordnet vurdering af tagenes tilstand, samt hvordan arbejdet kan gennemføres. I den forbindelse har Ingeniørfirmaet ud fra erfaring og kendte prislister skønnet et prisoverslag, der resulterede i en forventet, samlet entrepriseudgift på ca. kr. 32 mill. Det blev tilføjet, at dette beløb skal tages med forbehold, og at det er hensigten at indhente tilbud flere steder, såfremt projektet skal iværksættes.

 

Ingeniøren orienterede om resultatet af Ingeniørfirmaets besigtigelser og stikprøvekontrol og beskrev flere detaljer af tagenes tilstand. Konklusionen er, at tagene er nedslidte, og udskiftning er påkrævet, hvilket tillige bekræftes af de stigende vedligeholdelsesudgifter foreningen har haft vedrørende tagene i de seneste år.

 

Det blev fremhævet, at der i flere henseender skal foretages yderligere undersøgelser og indhentning af myndighedsgodkendelser, hvilket bl.a. skyldes, at tagpladerne er asbestholdige. Det kunne heller ikke udelukkes, at loftisoleringen er påvirket af asbest i et sådant omfang, at isoleringen også skal udskiftes. Dette vil blive nærmere undersøgt, og tilladelser skal i vidt omfang indhentes hos Kommunen.

 

Dernæst beskrev ingeniøren de forventede fremgangsmåder med henblik på overdækning af den blok, hvor taget udskiftes, og på spørgsmål svarede ingeniøren at selve tagudskiftningen vil medføre mindre gener for beboerne, men at der slet ikke er tale om gener i et sådant omfang, at lejlighederne skal fraflyttes.

 

Efter besvarelse af et par spørgsmål takkede Erik Larsen for ingeniørernes deltagelse, og ingeniørerne fratrådte herefter forsamlingen.

 

 

Ad 1. Årsberetning for 2016 og forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Erik Larsen henviste til den med indkaldelsen udsendte, skriftlige beretning. Supplerende orienterede formanden om, at der siden sidste generalforsamling var solgt 43 ejerlejligheder i Tåstrup Have, og at der i hele 2016 var solgt 56 lejligheder. For tiden er der udlejning af 69 lejligheder, svarende 19,5%, hvoraf 42 af udlejningerne er i strid med foreningens vedtægt, idet ejer har undladt at fremsende kopi af lejekontrakt til administrators kontor, hvilket skaber den beklagelige situation, at vi intet kendskab har til, hvilke personer der bor i de pågældende ejerlejligheder.

 

IS Tåstrup Have har fortsat 42 ejerlejligheder, eller 12,1% af foreningens lejligheder.

 

Der er desværre konstateret endnu en tagskade ved nr. 17, og den samlede udgift forventes i denne henseende at kunne beløbe sig til ca. kr. 50.000, hvilket understreger, at det er nødvendigt at igangsætte tagudskiftningen for at undgå fortsatte skader af denne art.

 

Dernæst omtalte formanden en strømafbrydelse i blok D, M og N den 20. marts. Ejerne kan i egen interesse tilmelde sig SMS-service hos Dong, der har samme service, som vi finder hos YouSee, der også orienterer om afbrydelser vedrørende tv-signaler.

 

Det er beklageligt, at enkelte beboere bruger græsplænerne som askebægre. Skal personalet bruge tid på oprydning, er det en ekstra udgift for foreningen. Formanden anbefalede rygere, at de anbringer en lille spand med sand på altanen som askebæger.

 

Vi har hørt rygter om, at Taastrup Have skal deltage i et forsøg med sortering af bioaffald.

 

I øvrigt erindrede formanden om, at vandmålerne bliver aflæst den 31. maj, og eventuel regulering i acontobetaling vil blive foretaget med fællesudgifterne pr. 1. oktober. Målerne ved aflæsningen 0-stilles, og vi afventer spændt udarbejdelsen af første årsregnskab, der forventes at foreligge i august.

 

Mange beboere har klaget over uvedkommende bilisters parkering i Taastrup Have, og bestyrelsen er derfor indstillet på at foreslå parkeringskontrol via EUROpark. Det var måske hensigtsmæssigt under generalforsamlingen at foretage en vejledende afstemning for at konstatere, om der er interesse for, at bestyrelsen arbejder videre med et sådant arrangement. Hovedpunkterne i en parkeringskontrol blev kort beskrevet.

 

Ferid Lagumdzija spurgte om årsagen til, at en klage skal medunderskrives af 3 ejere. Dette fandt han urimeligt, ligesom han heller ikke kunne forstå, hvorfor en beboer ikke kan klage anonymt.

 

Erik Larsen understregede, at det stod helt klart, at bestyrelsen under ingen omstændigheder vil behandle anonyme klager. Med hensyn til 3 underskrifter tilkendegav formanden, at hvis klageren ikke kan få andre til at være enig i sin klage, er der nok intet at klage over. Ferid tilkendegav, at han fortsat mener, at bestyrelsen kan spare kr. 1. mill. om året.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen tog beretningen til efterretning.

 

Revisor Michael Lahn henviste til årsrapportens indledende påtegninger og gennemgik herefter kort resultatopgørelsen med fremhævelse af, at alle afholdte udgifter var i overensstemmelse med budget, bortset fra udgiften til tagreparation. Balancen blev gennemgået med fremhævelse af restgælden vedrørende de 2 ældre lån, og disses forskelle mellem aktivsum som er det beløb, beboerne skylder foreningen, og passivsum som er det beløb, foreningen skylder banken. Gæld og egenkapital blev gennemgået, og det blev fremhævet, at foreningen har en pæn egenkapital på næsten kr. 2 mill.

Ferid beklagede, at bestyrelsen ikke har sparet tilstrækkeligt, og nævnte eksempler på udgifter til arbejdstøj, gaver og lønninger. Erik Larsen anførte, at disse bemærkninger var identiske med Ferids bemærkninger på sidste års generalforsamling.

 

Der var spørgsmål til størrelsen af malerudgiften, og i den forbindelse om bestyrelsen havde vurderet, om det kunne betale sig at ansætte en medarbejder til at forestå malerarbejdet og eventuelt andre forefaldne opgaver.

 

Inspektør Karsten Frederiksen orienterede om, at der for et par år siden var indhentet tilbud fra flere malere, og bestyrelsen valgte den billigste maler, der imidlertid udførte et særdeles dårligt arbejde, der i et vist omfang måtte omgøres senere. Nu er det lykkedes at finde et malerfirma, der løser opgaverne på en særdeles tilfredsstillende måde, og det er derfor vurderingen, at det bedre kan betale sig med en lidt højere pris for god kvalitet.

 

Erik Larsen bekræftede, at bestyrelsen tidligere har drøftet ansættelse af en maler, men at det p.g.a. de mange arbejdsgiverforpligtelser ansås for tvivlsomt, om dette kunne betale sig. Derimod var der stor tilfredshed med nuværende malers kvalitetsarbejde, hvorfor bestyrelsen ikke havde til hensigt at ændre heri.

 

Ferid mente, at ejerforeningen ikke behøver 3 fuldtidsansatte. Han var meget utilfreds med regnskabet og ønskede at begrænse udgifterne.

 

Efter denne bemærkning konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte regnskabet.

 

 

Ad 2.  Budget 2017 og fastsættelse af månedligt fællesbidrag:

Michael Lahn gennemgik kort det i regnskabet optrykte budgetforslag for 2017 sammenholdt med sidste års budget. Det blev fremhævet, at fællesbidraget er lavere end sidste år, fordi forbrugsafgifter ikke længere omfatter fællesudgift vedrørende vandforbrug, idet vandforbruget nu betales via ejernes acontobetalinger i.h.t. vandregnskabet.

 

På spørgsmål oplyste Karsten Frederiksen, at stigningen i udgift til Falck skyldtes, at foreningen hidtil har haft en særlig rabatordning, der imidlertid udløb med udgangen af 2016. Det er efterfølgende ikke lykkedes at få Falck til at besvare skriftlige henvendelser vedrørende ansøgning om fortsat rabatordning. Inspektøren orienterede endvidere om vigtigheden med hensyn til Falck abonnementet, idet Falck rykker ud og bistår, hvis der sker alvorlige bygningsskader eller andre ulykker i bebyggelsen.

 

Budgetforslag med uændret fællesudgift blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 3.    Forslag:

A)         Forslag om fartreducerende foranstaltninger på vejen

Forslagsstiller Steffen Kjeldsen beskrev oplevelser med trafikken ved nr. 9 og tilføjede, at der også andre steder i bebyggelsen er vejsving med dårlig oversigt, hvorfor der også andre steder kan være behov for fartreducerende foranstaltning.

 

Erik Larsen tilkendegav bestyrelsens forståelse og enighed med forslagsstiller og tilføjede, at der også et sted på vejen kan opsættes et spejl for at skabe bedre udsyn. Hvis fartreducerende foranstaltninger skal udføres som vejbump eller lignende, skal der indhentes godkendelse hos Kommunen, der tillige forestår udførelsen heraf, og således at foreningen blot skal betale udgiften. Udgiften kendes først, når det er klarlagt hvilken form for foranstaltning, der skal etableres, og som kan godkendes af Kommunen.

 

Dirigenten tilføjede, at generalforsamlingen skal tage stilling til, om bestyrelsen skal arbejde videre med dette emne. Der blev indskudt en bemærkning om, at det visse steder er uhensigtsmæssigt at parkere, fordi parkering skaber dårlig oversigt, og at parkeringsforbud med gul kantstensfarve bør overvejes.

 

Dirigenten satte forslaget om bestyrelsens fortsatte arbejde med eventuelle vejbump eller lignende under afstemning. Et stort flertal vedtog forslaget.

 

B)         Forslag om regulativ for måling og afregning af vand- og varmeforbrug

Dirigenten orienterede om, at det ikke var bestyrelsens hensigt med dette regulativ at ændre mange års praksis med hensyn til den måde varmeregnskabet årligt udarbejdes på. Det var primært hensigten at udarbejde et tilsvarende regelsæt for det nye vandregnskab. Regulativet er udarbejdet i samråd med Minol, der forestår udarbejdelsen af årsregnskaberne for både varme og vand.

 

Dirigenten satte forslaget under afstemning, og det nye regulativ blev enstemmigt vedtaget som grundlag for udarbejdelse af vand- og varmeregnskab.

 

C)         Forslag om igangsætning af projektering/tilbudsindhentning vedrørende nye tage

Der var enkelte bemærkninger om tagenes asbestindhold, og dirigenten præciserede, at forslaget alene indeholdt en anmodning til ejerne om at træffe beslutning om, hvorvidt projektering og tilbudsindhentning skulle igangsættes. Der er herved ikke taget endelig stilling til, om selve tagprojektet skal gennemføres, idet dette skal forelægges en senere generalforsamling til godkendelse, når udgifter og finansiering kendes.

 

Erik Larsen supplerende med tilkendegivelse om, at bestyrelsen straks tager kontakt til Danakon med henblik på igangsætning af projektering, såfremt forslaget vedtages. Sideløbede indhenter administrator lånetilbud og udarbejder efterfølgende den fornødne finansieringsplan. Information bliver udsendt løbende på foreningens hjemmeside.

 

Dirigenten konstaterede, at et stort flertal vedtog at igangsætte projekteringsarbejdet og tilbudsindhentning.

 

D)         Forslag om bemyndigelse til aftale vedrørende etablering af bolignetværk/servicekontrakt

             Dirigenten præsenterede med henvisning til det i indkaldelsen anførte forslagets indhold og konsekvenserne heraf.

 

Erik Larsen orienterede om bestyrelsens undersøgelser og kontakter til flere udbydere.

Vedtagelse af forslaget medfører lavere udgifter end det, YouSee kan tilbyde. De der ikke har internet kommer til at betale for installationerne, men gennemførelsen af forslaget vil forhåbentlig få flere til at få internet, og ejerlejligheden må antages at være mere værdifuld ved salg, når fibernet er indlagt.

 

På spørgsmål svarede Erik Larsen, at ejerforeningen får et nyt fibernet, der kan bruges i mange situationer. F.eks. til vaskekort eller eventuelle dørtelefoner og mange andre muligheder. Tillige er det billigere og samtidig et hurtigt internet, og netop den omstændighed at man kan få billigere internet trods øgede hastigheder, er hovedbegrundelse for at tiltrædelse af forslaget anbefales. Formanden henviste til debat på sidste års generalforsamling, idet denne debat var årsagen til, at forslaget var fremsat.

 

Ferid var ikke tilfreds med forslaget, som han mente kun var udtryk for spild af penge.

 

Der var mange indlæg for og imod forslaget, og enkelte gav udtryk for en vis usikkerhed med hensyn til forslagets præcise indhold og konsekvenser.

 

Maksym Zhovtyi redegjorde for sin opfattelse af de to tilbud, der var udsendt sammen med indkaldelsen. Han mente, at der bør foretages en nærmere undersøgelse, og i den forbindelse eventuelt nedsættes et udvalg, som kunne forestå arbejdet hermed.

 

På baggrund af de mange spørgsmål og mange indlæg præciserede dirigenten, at en eventuel forkastelse af forslaget ikke behøver at udelukke, at der nedsættes en arbejdsgruppe, således at der på en senere generalforsamling kan fremsættes et nyt forslag til behandling, hvis forsamlingen var indstillet på dette.

 

Herefter blev forslaget sat under afstemning og forkastet af et stort flertal.

 

Benny Olsen foreslog, at bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe til at udarbejde et detaljeret og mere oplysende grundlag til behandling på en senere generalforsamling.

 

Dirigenten henviste til, at beboerne selv kan fremskaffe et oplæg og fremsætte et forslag til en generalforsamling. De, der måtte være interesseret i at deltage i en sådan arbejdsgruppe, kan melde sig efter generalforsamlingens afholdelse, således at emnet kan blive behandlet og eventuelt senere fremsat på en generalforsamling.

 

 

Ad 4.    Valg af bestyrelse:

a.          Valg af formand:

Ferid Lagumdzija meddelte, at han var kandidat til formandsposten. Da Erik Larsen var villig til at modtage genvalg, tilkendegav dirigenten, at der skulle afholdes skriftlig afstemning. Ferid blev opfordret til at præsentere sig og meddelte i den anledning, at han ville spare mange penge og sænke fællesudgiften, ligesom han ønskede den bedste formand og mente, at han kunne gøre noget godt for ejerforeningen. Dirigenten forespurgte flere gange Ferid, om han ville præsentere sig nærmere, men Ferid gentog blot, at han ønskede at fremsætte forskellige besparende forslag.

Erik Larsen præsenterede sig kortfattet.

 

Der afholdtes skriftlig afstemning, der udviste, at Erik Larsen fik stemmer fra 56 ejerlejlighedsejere, Ferid Lagumdzija fik stemme fra 1 ejerlejlighed, og 3 stemmer var blanke. Erik Larsen var dermed genvalgt som formand.

 

b.          Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Per Jensen blev genvalgt, og som nyt bestyrelsesmedlem valgtes tidligere suppleant Gyda Kræsing.

 

Bestyrelsen består herefter af:                              Erik Larsen (formand), 28, 2.th.

                                                                                           Hanne Jensen, 30, st.tv.

                                                                                           Kurt Hartvig, 29, 1.th.

                                                                                           Per Jensen, 32, st.tv.

                                                                                           Gyda Kræsing, 45, 1.tv.

 

 

Ad 5.  Valg af suppleanter:

Som 1. suppleant valgtes Ulrich Schmidt (43, st.th.) og som 2. suppleant genvalgtes Toni Falck (49, 1.th.).

 

 

Ad 6.    Valg af revisor:

Som revisor genvalgtes RIH-Revision A/S, 2640 Hedehusene.

 

 

Ad 7.  Eventuelt:

Erik Larsen orienterede om bestyrelsens henvendelse til EUROpark med henblik på eventuelt forslag om etablering af parkeringskontrol. Formanden begrundede initiativet med mange henvendelser om uhensigtsmæssig, uberettiget parkering på ejerforeningens p-pladser. Der blev nævnt eksempler om personer, der er Taastrup Have uvedkommende, men som alligevel parkerer på ejerforeningens parkeringspladser for eventuelt at tage videre med tog eller i øvrigt opholde sig i længere periode i parkanlægget eller andre steder. Det blev understreget, at etablering af en parkeringskontrol sker fuldstændig uden udgift for ejerforeningen. Det er uvedkommendes parkering, der er den absolut væsentligste årsag til, at der kan være behov for parkeringskontrol.

 

Der var flere spørgsmål om konsekvensen for beboerne, og det blev bl.a. fremhævet, at bilejere får et parkeringskort, og det forventes, at der herefter kan være mulighed for at købe kort til ekstra bil eller parkeringskort med gyldighed i kortere perioder til f.eks. gæster. En ejer bemærkede, at han for tiden ikke havde parkeringsproblemer med sine 2 biler, og at han forstod parkeringskontrol således, at han skulle til at betale afgift for at få lov til at parkere med den ene af sine biler. Dette blev bekræftet. Der var flere spørgsmål og indlæg om emnet, men dirigenten bemærkede, at der ikke kunne træffes egentlige beslutninger, og at bestyrelsen blot ønskede en tilkendegivelse fra forsamlingen om, hvorvidt der overhovedet var interesse for, at bestyrelsen arbejdede videre med dette emne.

 

Den vejledende afstemning, som er uden forpligtelse for generalforsamlingen eller bestyrelsen, udviste, at et flertal af de fremmødte fandt det hensigtsmæssigt, at bestyrelsen arbejder videre med emnet, således at der på en senere generalforsamling efter bestyrelsens vurdering kan fremsættes forslag om parkeringskontrol.

 

Ferid ønskede, at hver ejer fik ret til at lukke sin altan. Erik Larsen bemærkede, at dette emne tidligere er behandlet og forkastet af en generalforsamling. Der blev orienteret om, at lukning af altaner ikke udelukkende er en beslutning, som ejerforeningens generalforsamling kan tage. Altanlukning kræver Kommunens godkendelse, og det må forventes, at Kommunen vil stille krav, at alle altanlukninger foregår på ensartet måde. Det må tillige forventes at medføre en betydelig udgift for den enkelte ejer, og Erik Larsen understregede, at altanen er fællesareal, og at ejeren alene har brugsret til altanen, og ved opførelse af altanlukning vil enhver form for vedligeholdelse og fornyelse blive pålagt den pågældende brugsberettigede ejer.

 

Der var tillige tilkendegivelse om eventuel udvidelse af altaner, men den pågældende ejer var godt klar over, at dette var forbundet med betydelige udgifter og formentlig ikke aktuelt på et tidspunkt, hvor en tagudskiftning skal udføres.

 

Dirigenten understregede, at eventuelle forslag om altanlukninger må fremsættes i overensstemmelse med reglerne i foreningens vedtægt på en senere generalforsamling.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

 

Erik Larsen takkede for fremmødet og hævede generalforsamlingen.

 

 

Underskrifter:

Som dirigent:              Steen Ternstrøm                   

Som formand:            Erik Larsen

Som referent:             Uno Ternstrøm

 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling

den 22. november 2017

Ejerforeningen Taastrup Have

 

År 2017, den 22. november, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastrup Have.

 

Tilstede var 119 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 720.

 

Tilstede var endvidere inspektør Karsten Frederiksen, medarbejder Bjarne Jensen, ingeniør Knud Stougaard, advokaterne Steen Ternstrøm og Uno Ternstrøm samt på beboerforeningens vegne Ulla Pedersen og Connie Jørgensen. Den oprindelige ejer I/S Tåstrup Have var repræsenteret.

 

Formand Erik Larsen bød velkommen og præsenterede ingeniør Knud Stougaard, Danakon, bestyrelsesmedlemmer, medarbejderne, administratorerne og beboerforeningens repræsentanter.

 

Dagsordenen var i.h.t. indkaldelse af 6. november 2017:

 

Ad. 0. Valg af dirigent.

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og udpegede stemmetællere.

 

Erik Larsen orienterede om bestyrelsens arbejde med udgangspunkt i forårets ordinære gene-ralforsamlingsbeslutning om igangsætning af projektering af nye tage til bebyggelsen. Formanden beskrev tagenes tilstand og understregede, at det var naturligt at gennemføre en udskiftning, da tagene havde en alder på 55 år, og idet der i de seneste år har været en del vandskader, der ikke dækkes af forsikringen, fordi der ikke er tale om pludseligt opståede skader.

 

Efter den ordinære generalforsamling har bestyrelsen indgået aftale med ingeniørfirmaet Danakon, der har igangsat projektering og gennemført tilbudsindhentning.

 

Knud Stougaard bekræftede, at Danakon påtog sig opgaverne i april efter aftale med bestyrelsen. Ejerforeningens tage er nedslidte, og der er åbenbart behov for udskiftning. Knud Stougaard beskrev ingeniørfirmaets arbejde med projektering, myndighedstilladelser, herunder kontakter til Kommune og Arbejdstilsyn, hvilket havde dannet grundlag for udarbejdelsen af det udbudsmateriale, der efterfølgende blev udsendt til de 5 entreprenørfirmaer, der blev indbudt til at give tilbud. Alle 5 entreprenører havde afgivet tilbud, og billigste tilbud kom fra entreprenørfirmaet Hald & Halberg, der desværre umiddelbart efter modtagelsen af tilbuddet, blev erklæret konkurs. Heldigvis var der ikke forinden indgået nogen aftale med dette firma. Det næstbedste tilbud fremkom fra entreprenørfirmaet PNP, og dette tilbud lå så tæt på det  laveste tilbud fra det konkursramte firma, at det var muligt fortsat at opretholde det økonomiske overslag, der var udarbejdet. Dette danner herefter grundlaget for det til generalforsamlingen fremsatte forslag om finansiering.

 

Allan Dam Olesen spurgte, om der i projektet var taget højde for, at tagene var asbestholdige.

 

Knud Stougaard bekræftede, at der i høj grad var taget hensyn til asbestforekomster. Ingeniøren orienterede om de nødvendige tiltag, der er indeholdt i projektet, og at der løbende er kontakt til Arbejdstilsynet med henblik på afklaring af alle miljøkrav.

 

På spørgsmålet om, hvordan foreningen sikrer sig mod entreprenørkonkurs, henviste Knud Stougaard til, at aftale med entreprenør indgås i.h.t. AB92, der indeholder bestemmelser om, at entreprenøren skal stille garanti på 15% af entreprisesummen. I øvrigt fører Ingeniørfirmaet løbende tilsyn med byggeriet, således at det sikres, at udbetaling af acontobeløb til entreprenøren ikke overstiger værdien af det udførte arbejde og leverede materialer.

 

Maksym Zhovtyi spurgte om tagtypen og om forventet holdbarhed.

 

Knud Stougaard bekræftede, at det efter nøje overvejelse om både økonomi og holdbarhed var besluttet at etablere nyt eternittag. Det nye tag har en forventet holdbarhed på 30 år, men det var ingeniørens opfattelse, at dette er udtryk for en forsigtig vurdering med henvisning til, at de nuværende tage har holdt i 55 år. Der var ikke noget til hinder for, at man valgte et andet tagmateriale, men det ville i så fald medføre en helt anden projektering og indhentning af tilladelser hos myndigheder.

 

Derefter satte dirigenten forslaget om igangsætning af udskiftning af bebyggelsens tage m.v. under afstemning. Efter begæring blev afstemningen foretaget skriftligt og udviste, at der var 477 stemmer (fordelingstal) for forslaget, medens der var 267 stemmer (fordelingstal) mod forslaget. Dirigenten kunne således konstatere, at forslaget var vedtaget.

 

Ad 2. Forslag om nye dørpartier i opgangene.

Erik Larsen orienterede om behovet for nye dørpartier og oplyste, at der var indhentet nogle tilbud, hvor det billigste medførte en udgift på kr. 875.000 incl. moms. Formanden tilføjede, at beløbet finansieres via den låneoptagelse, der samtidig gennemføres i forbindelse med tagudskiftningen.

 

Der var enkelte indlæg om fordelene ved nye døre, og der var flere indlæg om dørtelefoner, isolering af gavle, som imidlertid ikke vedrørte den aktuelle dagsorden.

 

På spørgsmålet om dørpartiernes udseende svarede formanden, at foto heraf bringes på foreningens hjemmeside.

 

Dirigenten udsatte afstemningen om forslaget, da der fremkom ønske om skriftlig afstemning med henvisning til, at dette og det næste forslag kunne afstemmes samtidig ved en skriftlig afstemning.

 

Ad 3. Forslag om energivinduer i opgange.

Erik Larsen begrundede forslaget med henvisning til behov for udskiftning, der medfører støjdæmpning og varmebesparelser samt en bedre temperatur på opgangene.

 

Det blev præciseret, at det alene er glas, der udskiftet, idet rammerne er kernetræ, der ikke fejler noget.

 

Dirigenten vurderede, at der var enighed om at etablere energiglas i vinduerne og satte derfor forslaget til afstemning ved en håndsoprækning. Et stort flertal vedtog dette, idet alene repræsentanten for I/S Tåstruphave stemte mod forslaget.

 

Dirigenten anså derfor dette forslag for vedtaget under forudsætning af, at den fornødne finansiering kan etableres.

 

Ad 4, 1. Forslag om finansiering.

Dirigenten gennemgik forslaget med henvisning til indkaldelsens bemærkninger og det indkaldelsen vedhæftede finansieringsbilag.

 

På spørgsmålet om de enkelte ejeres hæftelse oplyste dirigenten, at der alene er tale om pro rata hæftelse, det vil sige hæftelse i henhold til fordelingstal.

 

Ønsker man at indfri sin ejerlejligheds låneandel, kan indfrielse gennemføres vederlagsfrit i forbindelse med lånets optagelse, og efterfølgende kan indfrielse ske hver den 1.1 eller 1.7 mod betaling af et indfrielsesgebyr på ca. kr. 800.

 

Det blev endvidere oplyst, at det ikke er muligt at optage realkreditlån, og at det ikke længere er muligt at få tilbudt banklån med fastrente. 4 banker er tilbudt at fremkomme med tilbud på finansiering. 3 af bankerne vil højst tilbyde 20-årige lån, og 2 af bankerne har renteniveau på ca. 4,5% p.a. Nordea har som den eneste tilbud lån med afviklingsperiode 25-30 år. Endvidere har Nordea tilbudt den laveste rente på 2,97% p.a. Renten er imidlertid variabel, hvilket alle 4 banker anfører. Den endelige rentesats og løbetid bliver tidligst bestemt ved entreprisens afslutning i foråret 2019, hvor banklånet skal optages. I mellemtiden og under entreprisens udførelse optages en driftskredit, der med tilskrevne renter og omkostninger indgår i det 20- 30-årige banklån, der optages i 2019.

 

Repræsentanten for I/S Tåstruphave tilkendegav herefter, at han agtede at stemme nej til finansieringsforslaget i sin helhed.

 

Dirigenten konstaterede derved, at der ikke kunne opnås et kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte for at gennemføre den planlagte ekstraordinære generalforsamling den 29. november. Dertil manglede 13 stemmer (fordelingstal) svarende til stemmer fra 2 ejerlejligheder.

 

Finansieringsforslaget kunne derfor ikke vedtages, og dirigenten præciserede, at den ekstraordinære generalforsamling den 29. november 2017 derfor var aflyst.

 

Erik Larsen udtrykte sin skuffelse over, at ejere, der ikke bor i Tåstrup Have kan spænde ben for de beslutninger, som det store flertal af beboere ønsker.

 

 

Ad 5. Forslag om køb af 3 garager.

Formanden orienterede om mulighederne for at erhverve de 3 garager, som Ejerforeningen i forvejen lejer.

 

Værdipapirerne har foreningen, og der har i de senere år desværre været et faldende afkast. Derfor vurderede bestyrelsen, at det var en god forretning at sælge en del af værdipapirerne med henblik på køb af de 3 garager for i alt kr. 350.000. Dette vil ikke påvirke fællesudgiften.

På spørgsmål om hvem der har vedligeholdelsespligten vedrørende garagerne, oplyste formanden, at det er Ejerforeningen, der har vedligeholdelsespligten, og at garageejerne også betaler fællesudgift hver måned.

 

Dirigenten satte forslaget under afstemning. Afstemningen udviste, at 1 ejer stemte mod forslaget, medens de øvrige ejere stemte for. Forslaget var dermed vedtaget.

 

 

Ad 6. Forslag om modernisering af vaskekældre.

Erik Larsen orienterede om behov for løbende udskiftning af vaskemaskiner og et akut behov for et nyt betalingsanlæg. I dette regnskabsår vurderes det, at der også bliver behov for udskiftning af 2 vaskemaskiner. Dernæst redegjorde formanden for moderniseringens gennemførelse, og at betalingen for det nye anlæg også sker ved salg af værdipapirer, således at dette heller ikke påvirker den månedlige fællesudgift.

 

På forespørgsler oplyste formanden, at betalingsmåden fremover bliver elektronisk, og at det fremover ikke er noget problem at sikre den bestilte vasketid.

 

Dirigenten satte forslaget under afstemning. 2 ejere, herunder repræsentanten for I/S Tåstrup Have stemte mod forslaget, medens resten af forsamlingen stemte for forslaget. Dirigenten konstaterede derved, at forslaget var vedtaget.

 

 

Ad 7. Forslag om parkeringskontrol.

Erik Larsen redegjorde for de mange henvendelser om ukorrekte parkeringer, der jævnligt blev rettet til bestyrelsen. Derfor havde bestyrelsen taget kontakt til Europark, der uden udgift for Ejerforeningen etablerer kontrollen. Det er ikke hensigten at genere nogen, og det er heller ikke hensigten at tjene penge, - men kun hensigten at få alle til at parkere hensynsfuldt og korrekt. Formanden beskrev herefter flere eksempler på uheldige parkeringer.

 

Etablering af parkeringskontrollen kan næppe ske før ca. 1.1.2018.

 

Der var mange indlæg om emnet, herunder indlæg om ødelagt asfalt, hvor varevogne skal holde, og mange spørgsmål om parkering for gæster, Kommunens hjemmehjælp og håndværkere.

 

Benny Olsen foreslog, at det skulle være muligt at købe en p-plads for kr. 10.000 – 15.000, således at p-pladsen udelukkende kunne anvendes af køberen.

 

Der var spørgsmål om fremgangsmåde ved delebil og om tilladelsernes varighed.

 

Efter mange indlæg om afgifter og erfaringer fra andre bebyggelser, muligheden for annullering af p-bøder, og hvilket tidspunkt der påføres tilladelserne, satte dirigenten forslaget under afstemning, der udviste, at et flertal, herunder repræsentanten for I/S Tåstrup Have, forkastede forslaget.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

 

Erik Larsen takkede for fremmødet og hævede generalforsamlingen.

 

Underskrevet.

Som dirigent: Steen Ternstrøm                                                          

Som formand: Erik Larsen

 

 

 

 

2018

2019

 

↓↓↓↓

Referat af ekstraordinær generalforsamling

den 11. december 2017

Ejerforeningen Taastrup Have

 

År 2017, den 11. december, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastrup Have.

Tilstede var 143 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 881. Heraf var I/S Tåstruphave repræsenteret med 41 ejerlejligheder med et samlet fordelingstal på 252. 

Tilstede var endvidere inspektør Karsten Frederiksen, advokaterne Steen Ternstrøm og Uno Ternstrøm. 

Formand Erik Larsen bød velkommen og henviste til den dagsorden, der var angivet i indkaldelse af 24.11.2017.

 

Ad. 0. Valg af dirigent.

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Stemmetællere blev udpeget.

Derefter henviste dirigenten til de forhandlinger, der var foregået på den ekstraordinære generalforsamling den 22. november og henstillede til, at indlæg og spørgsmål alene vedrørte forhold, der ikke tidligere var drøftet og besluttet.

 

Ad 1. Forslag om nye dørpartier i opgangene.

Da dirigenten kunne konstatere, at ingen ønskede ordet i anledning af forslaget, satte dirigenten straks forslaget til afstemning, der blev gennemført ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget med et stort flertal.

 

Ad 2.1. Forslag om finansiering.

Dirigenten henviste til, at den ekstraordinære generalforsamling den 22. november besluttede at gennemføre projektet med renovering af bygningernes tage. Forslaget om finansiering ved optagelse af en foreløbig byggekredit og efterfølgende ved entreprisens afslutning optagelse af et 20- eller 30-årigt banklån blev imidlertid ikke vedtaget med det fornødne flertal.

Dirigenten henviste til, at der i indkaldelsen var anført, at bestyrelsen anså det for rimeligt, at en beslutning af denne karakter blev truffet med et kvalificeret flertal på 2/3. Efter dirigentens opfattelse var dette udtryk for en misforståelse, da ejerforeningens vedtægter ikke nogen steder angiver betingelser af denne art. Det var derfor dirigentens opfattelse, at beslutningen om finansiering var nødvendig til opfølgning af beslutningen om entreprisens gennemførelse, således at beslutningen om finansieringen kunne træffes ved simpelt flertal. Ingen havde bemærkning hertil.

Dirigenten gennemgik kort forslaget med henvisning til indkaldelsen og anordnede herefter afstemning ved håndsoprækning. Repræsentanten for I/S Tåstruphave samt én ejer stemte mod, medens resten af forsamlingen stemte for gennemførelse af finansieringsforslaget. 2 ejere tilkendegav dog, at de hverken stemte for eller imod.

Dirigenten konstaterede herefter, at finansieringsforslaget med en heri indeholdte bemyndigelse til bestyrelsen var godkendt med et meget stort flertal. Der var herefter ikke behov for en ny ekstraordinær generalforsamling, hvortil der var indkaldt til afholdelse den 18. december. Bestyrelsen blev anmodet om, at der på foreningens hjemmeside og ved opslag i opgangene gives ejerne meddelelse om, at der ikke afholdes generalforsamling den 18. december.

 

Ad 2,2. Banklån med løbetid 20- eller 30 år.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at banker i dag typisk ikke giver 30-årige lån til ejerforeninger. Det kunne derfor ikke udelukkes, at der kun kan opnås et lån på eventuelt 25 år. Dirigenten præciserede derfor, at forsamlingen foreløbig skulle tage stilling til, om der skulle ansøges om længst mulige løbetid eller alene om løbetid på 20 år, som alle banker tilsyneladende er villige til at yde.

Dirigenten understregede, at lånet først skal optages efter entreprisens afslutning, hvilket forventes at blive i foråret 2019, og at det derfor må forventes, at lånevilkårene på det tidspunkt vil være afgørende for mulighederne for at optage lån med bestemt løbetid. Bestyrelsen ønskede imidlertid oplysning om, hvad beboerne ønskede.

Der var enkelte indlæg om tagenes levetid, der på sidste generalforsamling af ingeniøren blev oplyst til at være 30 år, hvorfor der var tilkendegivelser om, at 20-årigt lån var at foretrække. Der var spørgsmål om mulighederne for kontant indfrielse, og dirigenten orienterede om, at dette kunne gøres omkostningsfrit før lånet blev optaget. Der vil blive givet meddelelse til ejerne om mulighederne herfor, når dette bliver aktuelt i 2019. Efterfølgende vil der også ved bestemt angivne terminer blive mulighed for at indfri ejerlejlighedens andel af lånets restgæld. I den forbindelse må der dog forventes, at banken opkræver et gebyr ved sådanne efterfølgende, ekstraordinære indfrielser.

På spørgsmål om mulighed for fastforrentet lån oplyste dirigenten, at ingen banker ham bekendt i dag tilbyder sådanne lån.

Erik Larsen beskrev den enkelte ejers mulighed for selv at optage et realkreditlån i sin ejerlejlighed og at anvende provenuet til indfrielse af ejerlejlighedens andel af fælleslånet. 

Dirigenten præciserede, at der i første omgang optages en byggekredit, når entreprisen igangsættes i 2018, og at det banklån, der efterfølgende skal indfri denne byggekredit, først optages i 2019.

Der var spørgsmål til eventuelle dagbøder ved entreprisens forsinkelse, hvortil dirigenten oplyste, at entreprisekontrakt endnu ikke er indgået, men at det må forventes, at den bliver indgået i.h.t. AB92, der stiller krav om dagbøder, sikkerhed m.m. Såvel den ejerforeningen engagerede ingeniør som foreningens advokater vil være meget opmærksomme på entrepriseaftalens indhold.

Afslutningsvis var der enkelte indlæg om foreningens risiko for tab, der undgås ved den sikkerhed, der er etableret ved foreningens pant i hver ejerlejlighed, og en kort beskrivelse af tvangsauktioners gennemførelse. Foreningen har en særdeles beskeden risiko for at lide tab.

Herefter satte dirigenten forslaget om længst muligt løbetid for banklånet under skriftlig afstemning, der udviste, at et flertal foretrak banklån med længst mulig løbetid, mens færre stemte for en 20-årig løbetid. 38 stemmer var blanke.

Dirigenten konstaterede herefter, at beslutningen medførte, at bestyrelsen skal bestræbe sig på at opnå længst mulige løbetid i 2019, når lånet skal optages.

 

Ad 3. Forslag om parkeringskontrol.

Erik Larsen henviste til den debat, der var foregået på den ekstraordinære generalforsamling den 22. november og understregede, at formålet med forslagets genfremsættelse ikke var at genere nogen, men derimod at tilvejebringe acceptable parkeringsforhold. På forespørgsel bekræftede formanden, at der langt fra er én p-plads pr. bolig.

Til et uafklaret spørgsmål på sidste generalforsamling om udløb af en endagskupon kunne formanden oplyse, at en endagskupon altid er gyldig til næste morgen kl. 08.00.

Herefter var der mange indlæg om forskellige emner vedrørende p-forhold, herunder blev det konstateret, at motorcykler også registreres efter nummerpladen, og der var indlæg om lejebiler, delebiler, brugeres rettigheder i modsætning til ejeres, priser på endagsbilletter, der blev oplyst til kr. 3,30, opmaling af p-pladserne, hvilket gennemføres efter tagprojektets afslutning, hvor det forventes, at vejene skal asfalteres og derefter opmales, og gæsteparkering i almindelighed.

Formanden anførte, at det ikke var meningen, at foreningen skulle tjene penge, men at der skulle tilvejebringes en bedre p-kultur. Det drejer sig tillige om at skabe sikkerhed, og i øvrigt foreslås pengene indsat på grundfonden og senere anvendt til asfaltering og opstribning af p-pladserne.

Der var indlæg om fremgangsmåde ved gæsteparkering og forslag om at få Europark ud til en generalforsamling for detaljeret at forklare reglerne og svare på spørgsmål, hvortil formanden henviste til ejerforeningens hjemmeside, hvor reglerne var detaljeret beskrevet.

Efter den lange debat og mange spørgsmål satte dirigenten forslaget til skriftlig afstemning, der udviste, at et flertal forkastede forslaget.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og gentog, at generalforsamlingen den 18. december ikke gennemføres. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og bestyrelsesformand Erik Larsen takkede for fremmødet og hævede generalforsamlingen.

 

 

Underskrevet:

Som dirigent: Steen Ternstrøm                                                          

Som formand: Erik Larsen

Referat af ordinær generalforsamling den 25. april 2018

Ejerforeningen Taastrup Have

 

År 2018, den 25. april, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastrup Have.

 

Tilstede var 72 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 425.

 

Tilstede var endvidere Anders Lund og Stefan Pedersen, Waoo, inspektør Karsten Frederiksen, medarbejder Bjarne Jensen, revisor Michael Lahn og fra administrators kontor var advokatsekretær Brit Bæver Jensen, advokat Steen Ternstrøm og advokat Uno Ternstrøm tilstede.

 

Formand Erik Larsen bød velkommen og præsenterede Waoo´s repræsentanter, medarbejderne, bestyrelsesmedlemmer og administratorer.

 

Dagsorden var i.h.t. indkaldelse af 9. april 2018:

 

 

Ad 0.    Valg af dirigent og indlæg fra Waoo:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Herefter gav dirigenten ordet til Anders Lund, Waoo.

 

Anders Lund præsenterede Waoo og orienterede herefter om, at Waoo kunne tilbyde et fremtidssikret fibernet anlæg. Det blev straks understreget, at dette ikke betyder noget for foreningens aftale med YouSee, der uhindret kan fortsætte.

 

Anders Lund konstaterede, at brug af internettet stadig er stigende, og at der derfor er behov for udvikling, der kan skabe større hastighed, hvilket kan opnås ved installation af fibernet. Forskellen mellem bestående kobber net og fibernet blev omtalt og det blev fremhævet, at fibernettet har en længere levetid og større kapacitet og hastighed. Fibernettet består af lyslederkabler, der nærmere blev beskrevet.

 

Anlægget kan etableres i Taastrup Have uden udgift for foreningen. Waoo investerer op mod 3. mill. kr. i tillid til, at fibernettet vil skabe stor tilfredshed hos beboerne. Selve indføringen af installationen i de enkelte lejligheder blev nærmere beskrevet. Der vil senere være mulighed for, at ejerforeningen kan erhverve anlægget. I lejlighederne etableres nyt antennestik ved siden af det bestående. Fordele med hensyn til trådløst internet, WiFi, blev fremhævet med henvisning til den nye MESH-teknologi.

 

Waoo tilbyder tv i bedste kvalitet og Anders Lund omtalte mange muligheder for tv-pakker og boks. Med hensyn til bredbånd vil der i første omgang være tilbud om 3 hastigheder og Anders Lund garanterede for at løfterne om de pågældende hastigheder blev holdt. Ejernes betaling af anlægsudgiften vil udgøre kr. 99,00 pr. måned samt nærmere omtalte beløb for de bestillinger på internet og telefoni, som hver beboer ønsker.

 

Waoo vil ikke erstatte den nuværende løsning, men skal betragtes som et supplement hertil. Anders Lund viste flere referencer og lovede, at Waoo kunne præstere markedets bedste produkter og kundeservice.

 

Sussi Andersen synes, at oplægget lød for godt og spurgte om der kunne komme overraskelser.

 

Anders Lund orienterede om, at med den omtalte månedlige betaling ville Waoo´s investering være tilbagebetalt over 10 år. Herefter ville anlægget overgå til ejerforeningens ejendom, og ejerforeningen ville efterfølgende være istand til at benytte anlægget for andre leverandører, hvis dette måtte ønskes. Anders Lund kunne ikke afvise, at der muligvis i forbindelse med 1. opkrævning kunne påløbe et mindre gebyr, men efterfølgende overgår alle betalinger til betalingsservice, således at der alene bliver tale om beboernes egne gebyrbetalinger hertil. Til spørgsmålet om den månedlige ydelse kr. 99,00 kunne ændres i perioden, lovede Anders Lund, at dette beløb lå fast i hele perioden. Derimod kunne han ikke love at priserne for forskellige tv-kanaler ikke kunne stige. Men det ville ikke berøre den faste, månedlige ydelse på kr. 99,00.

 

Mogens Lerager spurgte om den enkelte beboer kunne frigøre sig fra Yousee.

 

Erik Larsen henviste til den nye lovgivning, hvorefter enhver beboer har ret til at melde sig ud af tv-forsyning fra Yousee.

 

Der var flere indlæg om service, tv-signalers kvalitet og at Sverige´s program 2 tilsyneladende ikke indgik i tv-forsyningen.

 

Med hensyn til de oplyste priser for hastigheder kunne Anders Lund ikke udelukke fremtidige prisstigninger, men tilføjede, at stigninger i så fald vil svare til stigninger i det almindelige prisindeks. Det blev tilføjet, at det dog er typisk, at medens priser for tv-kanaler stiger, falder priser for IT ofte.

 

Carsten Schlüntz fortalte, at han har indhentet oplysninger om, at den enkelte beboer mod en afgift på kr. 100,00, kan afmelde YouSee.

 

Dirigenten tilkendegav, at administrationen er interesseret i at få nærmere kendskab til sådanne muligheder.

 

Da der ikke var yderligere spørgsmål til gæsterne, takkede Erik Larsen for den fyldige orientering, og Anders Lund og Stefan Pedersen fratrådte herefter generalforsamlingen.

 

Ad 1. Årsberetning for 2017 og forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Formand Erik Larsen henviste til ejerforeningens hjemmeside, hvor årsberetningen var gengivet. Supplerende oplyste formanden, at der siden sidste generalforsamling er solgt 39 ejerlejligheder i Taastrup Have mod forrige års salg af 43 lejligheder.

 

I øjeblikket er der udlejet 67 ejerlejligheder eller 18,93%. Heraf er 27 kontrakter (40,1%) ugyldige. Udlejere med ugyldige kontrakter udsættes for risiko for, at det kan være vanskeligt at komme af med lejer.

 

IS Tåstrup Have ejer endnu 39 ejerlejligheder eller 11,02% (fordelingstal 239).

 

Efter gentagne opfordringer arrangeres havevandring tirsdag den 29. maj.

 

Tagrenoveringen er påbegyndt og inddækning af den første blok igangsættes i de nærmeste dage. Finansieringen er nu på plads. Det bedste banktilbud, der er modtaget, er fra Danske Bank, der tilbyder en rente på 1,9% p.a. Umiddelbart synes der ikke at være stor forskel i forhold til det næstbedste tilbud, men over 30 år kan forskellen faktisk være en besparelse for foreningen på om mod 1. mill. kr.

 

På sidste års ordinære generalforsamling blev bestyrelsen anmodet om at undersøge mulighederne for at etablere spejle og chikaner på vejen. Imidlertid skal kommunen ansøges om sådanne forhold og ansøgningen medfører, at kommunen foretager et vejsyn inden eventuelle tilladelser gives. Vejsyn finder imidlertid kun sted én gang om året og skal bestilles i januar måned. Dette er forklaringen på, at det efter sidste års generalforsamling ikke var muligt for bestyrelsen at bestille vejsyn før januar i år. Dette er sket, og der afholdes vejsyn i næste uge. Bestyrelsen er allerede orienteret om, at der ikke gives tilladelse til bump eller vejspejle, men der er mulighed for en tilladelse til visse chikaner. Dette bliver forhåbentligt snart afklaret.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen tog beretningen til efterretning.

 

Revisor Michael Lahn gennemgik årsrapport 2017 med en kort henvisning til regnskabets indledende påtegninger. Resultatopgørelsen med noter vedr. udgifter blev gennemgået sammenholdt med budget og med fremhævelse af afvigelser vedr. diverse vedligeholdelser, herunder malerarbejde og besparelser i forbindelse med vedligeholdelse af fortove og flisebelægning.

 

Balance med noter blev kort gennemgået.

 

Ferid fremførte sin opfattelse af, at foreningen kunne spare mange penge i flere henseender – mindst kr. 1. mill.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årsrapporten.

 

Ad 2.  Budget 2018 og fastsættelse af månedlig fællesbidrag:

Steen Ternstrøm gennemgik kort budgetudkastet for 2018, der var optrykt i regnskabet. Det blev anført, at det var en budgetforudsætning, at fællesbidraget fortsætter uændret.

 

På forespørgsel om, hvad der var årsag til, at renholdelsesudgiften skulle stige med ca. 25% oplyste Erik Larsen, at dette skyldes, at rengøring af altaner igangsættes i 2018. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte budgetforslaget.

 

Ad 3.    Forslag:

 

a) Forslag om etablering af fibernet:

Det blev oplyst, at der ikke havde været rettet henvendelse til TDC med henblik på, om TDC kunne etablere fibernet. Det blev dertil bemærket, at TDC på grund af store investeringer fastholder anvendelsen af kobberledninger, og at TDC derfor for tiden næppe har interesse i fibernet.

 

Der blev spurgt, om der er risiko for prisstigninger fra YouSee's side, såfremt foreningen etablerer fibernet.

 

Dirigenten oplyste, at foreningen ikke samlet kan opsige aftalen med Yousee, der for 2 år siden blev indgået med en 5-årig uopsigelighed. Men hver enkelt ejer kan opsige tv-forsyning fra YouSee. YouSee er bundet af aftalen frem til 2021 og kan ikke nægte tv-leverance til tilbageværende kunder.

Carsten Schlüntz spurgte om der var risiko for at YouSee ville forhøje priserne, hvis mange melder sig ud.

 

Steen Ternstrøm bemærkede, at der i kontrakten med YouSee er et forbehold om at ændre priser. Det må forventes, at det bliver dyrere, hvis mange framelder sig Yousee. Men der er kun indgået aftale med YouSee om TV.

 

Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Afstemningen udviste, at et stort flertal vedtog forslaget om etablering af fibernet på de anførte vilkår. Dirigenten kunne bekræfte, at dette ville medføre, at fællesudgiften stiger med kr. 99,00 månedligt. Erik Larsen bemærkede, at Waoo regner med, at fibernet installationen kan være udført i november i år.

 

b) Forslag om lukning af altaner:

Forslagsstiller Ferid Lagumdzija henviste til det, der var anført i indkaldelsen.

 

Dirigenten bemærkede, at der ikke er oplyst nogen pris for altaninddækninger, og at generalforsamlingen formentlig alene kan tage stilling til, om der er nogen, der skal arbejde videre med et projekt som det foreslåede.

 

Ferid foreslog nedsættelse af et udvalg og gentog de mange fordele, der var anført i indkaldelsen.

 

Der var enkelte indlæg om, at altanlukninger ville bryde facadens ensartethed, at man kunne flytte, hvis man ikke var tilfreds med boligen, og altaninddækning kunne medføre en større sikkerhed.

 

Erik Larsen bemærkede, at altanlukning forudsætter en arkitekttegning og en ansøgning til Høje-Taastrup Kommune. Dette ville være omkostningskrævende og formanden havde også betænkeligheder med hensyn til bebyggelsens udseende.

 

Dirigenten henviste til forslagets ordlyd og bad generalforsamlingen tage stilling til, om der skulle nedsættes et udvalg eller på anden måde arbejdes videre med forslaget. Dette blev sat til afstemning, der udviste, at et stort flertal forkastede forslaget, der kun blev støttet af 1 stemme.

 

 

 

 

 

Ad 4.    Valg af bestyrelse:

a.          Valg af formand:

Erik Larsen var ikke på valg.

 

b.          Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Dirigenten oplyste, at Hanne Jensen ikke ønskede at fortsætte som bestyrelsesmedlem. Kurt Hartvig var villig til at modtage genvalg og Gitte Roulund erklærede sig villig til at modtage valg. Ulrich Schmidt, der har meddelt, at han var villig til at modtage valg, var ikke tilstede og på dirigentens forslag godkendte generalforsamlingen genvalg af Kurt Hartvig og valg af Gitte Roulund.

 

Bestyrelsen består herefter af:        Erik Larsen (formand), 28, 2.th.

                                                                 Kurt Hartvig, 29, 1.th.

                                                                 Per Jensen, 32, st.tv.

                                                                 Gyda Kræsing, 45, 1.tv. og

                                                                 Gitte Roulund, 9, st.th.

 

 

Ad 5.  Valg af suppleanter:

Som 1. suppleant genvalgtes Ulrich Schmidt (43, st.th.) og som 2. suppleant genvalgtes Toni Falck (49, 1.th.).

 

 

Ad 6.    Valg af revisor:

Da RIH-Revision A/S er fusioneret med TimeVision Revisionspartnerselskab, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby, valgtes sidstnævnte selskab som foreningens revisor.

 

 

Ad 7.  Eventuelt:

På forespørgsel om, hvor langt maling af vinduer er kommet, oplyste inspektøren, at der mangler noget bag nr. 30, og at der herefter fortsættes fra nr. 44.

 

Ferid Lagumdzija havde bemærkninger om gener med fugt og ”sølvfisk” i lejligheden.

 

Karsten Frederiksen oplyste, at bestyrelsen tidligere har meddelt, at dette er omfattet af beboernes egen vedligeholdelsespligt.

 

Sussi Andersen tilføjede, at det alene drejer sig om rengøring og udluftning.

 

Der blev fra en beboers side spontant fremsagt en stor tak til foreningens medarbejdere for disses indsats.

 

I anledning af, at dirigenten tidligere havde anført, at altaner indgik i fællesarealet, rejstes der spørgsmål om dette medfører, at det er foreningen der skal vedligeholde altanerne, herunder udskifte slidte membraner.

 

Karsten Frederiksen bekræftede, at det er ejerforeningen, der skal vedligeholde nedslidte membraner. Er der tale om en beboers vanrøgt, er det imidlertid ejeren, der skal betale. Selvom altanen er fællesareal, har den enkelte ejer brugsret til altanen og med brugsretten følger almindelig rengøringspligt. Men er membraner eller andet nedslidt på normal måde, er det ejerforeningen, der sørger for istandsættelsen.

 

Erik Larsen blev præsenteret for spørgsmålet om muligheden for at opdatere hjemmesiden, så den blev mobilvenlig, og måtte i den henseende tilstå, at han ikke var klar over, hvorledes dette skulle løses. Heldigvis tilbød Teddy Christiansen sin bistand hertil. Der var stor tak til Teddy.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

 

Erik Larsen takkede Hanne Jensen for mange års trofast og dygtigt arbejde for ejerforeningens bestyrelse og takkede herefter alle for fremmødet, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

 

 

Underskrevet af:

Som dirigent:              Steen Ternstrøm                                                                                                              

Som formand:            Erik Larsen

Som referent:             Uno Ternstrøm

2019

↓↓↓↓

Referat af ordinær generalforsamling den 10. april 2019

Ejerforeningen Taastruphave

 

År 2019, den 10. april, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastruphave.

Tilstede var 71 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 429.

Tilstede var endvidere inspektør Karsten Frederiksen, medarbejderne Bjarne Jensen og Jan Brandt, revisor Michael Lahn og fra administrators kontor var advokatsekretær Brit Bæver Jensen, advokat Steen Ternstrøm og advokat Uno Ternstrøm tilstede.

Formand Erik Larsen bød de fremmødte velkommen, herunder foreningens nye medlemmer og præsenterede medarbejderne Bjarne Jensen og Jan Brandt, revisor, administratorerne og bestyrelsesmedlemmerne.

Formanden bemærkede, at der p.g.a. sygdom ikke var repræsentanter fra beboerforeningen tilstede.

Dagsorden var i.h.t. indkaldelse af 22. marts 2019:

 

Ad 0. Valg af dirigent og referent:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Dirigenten udpegede stemmetællere og referent.

 

Ad 1. Årsberetning for 2018 og forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Formanden henviste til årsberetningen, der kunne læses på foreningens hjemmeside.

Supplerende oplyste formanden, at der siden sidste generalforsamling var solgt 32 ejerlejligheder, hvilket var lidt mindre end forrige år, hvor salgstallet var 39.

I øjeblikket er 66 ejerlejligheder udlejet. For ca. halvdelen af disse lejemål foreligger der ikke gyldige kontrakter. Formanden advarede mod mangelfulde lejekontrakter, der kunne medføre, at man ikke kunne opsige sin lejer.

I/S Tåstrup Have har fortsat 38 lejligheder, der udlejes, og disse udlejninger indgår ikke i førnævnte antal udlejede lejligheder.

For kort tid siden fik formanden en henvendelse fra en beboer, der foreslog, at foreningen iværksætter afkalkning af vandet, hvorved store besparelser ved mindre slid på maskiner og installationer kunne opnås. Da dette lød som en udmærket ide, har bestyrelsen foretaget en foreløbig undersøgelse af udgifter herved. Det ser ud til, at det vil koste ca. ½ mio. kroner pr. hovedvandmåler, og da der er 13 hovedvandmålere, vil udgiften blive så stor, at det utvivlsomt ikke vil kunne betale sig. Men kommunens borgmester har udtalt, at kommunen arbejder med en plan om vandafkalkning.

Dernæst foreviste og gennemgik formanden hovedpunkterne i et nyt byggeprojekt i Selsmose-kvarteret, hvor der planlægges opførelse af et større antal boligblokke til 2. sal og en del rækkehuse med tilhørende parkeringspladser. Placeringen er umiddelbart vest for Selsmosen, hvor skole og nogle boligblokke i Tåstrupgård planlægges nedrevet. Der er planer om omlægning af vejen ved indkørslen til Tåstruphave samt anlæg af en ny 2-sporet gennemgående vej. Der er dog endnu ikke udarbejdet lokalplan for området, og da sådan planlægning ofte varer over 1 år, er projektets endelige udseende endnu tvivlsomt.

Formanden havde ikke noget imod en udsigt til andre bygninger i stedet for tomme boldbaner, men syntes, at det var uheldigt med et større vejanlæg.

På forespørgsel om, hvad foreningen kan gøre for at hindre vejanlægget, svarede formanden, at foreningen løbende kan protestere, men om det kan påvirke politikerne må anses for tvivlsomt.

Ferid Lagumdzija beklagede, at den nye tagbelægning medfører dårligt indeklima. Endvidere var han utilfreds med hoveddørene, der støjer, når de lukker. På generalforsamlingen for 2 år siden blev det besluttet, at der skulle etableres fart-chikaner på vejen. Beretningen nævnte intet om dette. Dernæst havde Ferid bemærkninger om, at affaldssystemet kunne forbedres, og der var også en bemærkning om vandmålere.

Erik Larsen henviste om dørene til den skriftlige beretning med bemærkning om, at de løbende bliver justeret, når der er behov herfor. Tagbelægningen er overfladebehandlet med et middel, der fortager sig, og der er derfor ingen risiko for gener. Etablering af chikaner på vejen er bestemt ikke glemt. Tværtimod er der indhentet tilladelse hertil, men da der nu er foreslået ny asfaltbelægning på vejen, er det besluttet at udskyde etablering af chikaner, indtil det er afgjort, om der skal asfalteres, således chikaner vil blive etableret derefter. Nedgravede affaldsøer vil medføre betydelige udgifter, og så længe kommunen ikke stiller krav, anbefaler bestyrelsen at fortsætte med den nuværende affaldsordning, der forløber tilfredsstillende.

Der var flere bemærkninger om bl.a. hoveddørene, hvor der muligvis kunne monteres en pumpe for at begrænse eventuel støjgene. Inspektøren oplyste, at dørene løbende bliver justeret, og at eventuelle uregelmæssigheder skal snarest meddeles inspektøren. Endelig var der en indtrængende opfordring til, at beboerne ikke selv piller ved dørinstallationen.

Dirigenten konstaterede herefter, at den aflagte beretning blev taget til efterretning.

 

Revisor Michael Lahn gennemgik den udsendte årsrapport med henvisning til revisorpåtegning m.v. og fremhævede herunder resultatopgørelsens noter sammenholdt med budget og fremhævelse af de største afvigelser. Sammenfattende kunne revisor konstatere, at resultatet stort set var som budgetteret.

Den nye post om afskrivninger vedrørte køb af ny traktor og betalingssystemet til vaskeriet. Disse udgifter afskrives over 7 år. Aktiver og passiver blev med noter kort gennemgået med særlig omtale af udgifterne til tagrenoveringen, der forventes afsluttet om kort tid.

På forespørgsel om udgiften til forsikringsmægler oplyste dirigenten, at der forelå en aftale med mægleren om, at denne behandlede foreningens forsikringssager, deltog lejlighedsvis i bestyrelsesmøder og arbejdede i øvrigt med at tilvejebringe billigst mulige forsikring med en acceptabel dækning.

Ferid gentog tidligere fremsat kritik og sædvanlig argumentation om, at bestyrelsen ikke sørger for tilstrækkelige besparelser.

Erik Larsen oplyste, at beboerne hver måned indbetaler et mindre beløb, der indgår i aconto betaling for vand og varme, og at dette beløb udgør opsparing til nye målere, således at nye varmemålere, der til sommer er 10 år gamle og skal udskiftes, betales af denne opsparing.

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årsrapporten.

 

Ad 2.  Budget 2019 og fastsættelse af månedlig fællesbidrag:

Steen Ternstrøm gennemgik kort budgetforslaget med henvisning til noter og fremhævede, at forslaget forudsætter uændret fællesudgift.

På spørgsmål om større udgift til forsikring oplyste dirigenten, at forsikringsmægleren har indhentet tilbud fra flere selskaber, hvoraf det fremgik, at der tilsyneladende er tale om en udbredt prisstigning, som er nødvendig for at bevare den ønskede forsikringsdækning.

Dirigenten konstaterede dernæst, at forsamlingen enstemmigt godkendt budgetforslaget.

 

Ad 3. Forslag:

a) Forslag om undersøgelse af muligheder for udvendig isolering af bygningerne. 

Forslagsstiller Jacob Nielsen henviste til en debat om indeklima på generalforsamlingen i 2013. Ved en udvendig isolering undgås fugtproblemer, der opnås varmebesparelse og en forskønnelse af bygningerne. Dirigenten understregede, at forslaget omfattede et oplæg, så det alene skulle besluttes, om bestyrelse eller en arbejdsgruppe skulle arbejde videre med dette emne eller ej.

Erik Larsen tilføjede, at det i den forbindelse også var nødvendigt med automatisk udluftning, og oplyste, at på sidste års mange møder med ingeniørerne fra Danakon var emnet blevet omtalt. Det var ingeniørens umiddelbare opfattelse, at et forprojekt ville koste kr. 150.000 – 200.000, medens selve projektet formentlig ville beløbe sig til ca. kr. 70. mio., og så var udluftningsinstallationerne ikke medregnet. Formanden tilføjede, at han i egen bolig for flere år siden udførte en indvendig isolering for kr. 5.000, og det er blevet med et godt resultat.

Der var mange indlæg og spørgsmål for og imod igangsætning af en nærmere undersøgelse. Det blev tilføjet, at udvendig isolering også ville medføre en værdiforøgelse og spare betydelige beløb til bygningsvedligeholdelse fremover.

Ferid gik ind for at iværksætte forundersøgelse, selvom det ville koste foreningen ca. kr. 150.000. Da beløbet kun var et foreløbigt anført beløb, var der flere indlæg om, at dette måske kunne gøres billigere, så en undersøgelse kunne gennemføres. Da en udvendig isolering tillige forventedes at medføre nødvendigheden af etablering af nye vinduer, var der bemærkninger om, at projektet skulle afvente det tidspunkt, hvor vinduer alligevel skulle udskiftes.

Efter mange indlæg satte dirigenten forslaget under afstemning ved håndsoprækning. Et flertal forkastede forslaget.

 

b) Forslag om anvendelse af uparfumerede vaskemidler i vaskerier.

Forslagsstiller Bell Bruun henviste til forslagets ordlyd.

Der blev rejst spørgsmål om, hvorledes der skulle udføres kontrol af overholdelse af en sådan regel. Der var flere positive tilkendegivelser og bemærkninger om, at der eventuelt af ejerforeningen kunne stilles uparfumerede vaskemidler til rådighed, og at man i øvrigt skulle opsætte vejledende skiltning i vaskerierne. 

Dirigenten satte forslaget under afstemning ved håndsoprækning. Et stort flertal vedtog forslaget, hvorefter bestyrelsen sørger for tilføjelse af bestemmelsen i husordenen og opsætning af skilte.

 

c) Forslag om selvvalg af markiser m.v.

Forslagsstiller Bell Bruun begrundede sit forslag i overensstemmelse med ordlyden i indkaldelsen og fremhævede, at det skal være en fagmand, som monterer markiserne.

Dirigenten præciserede, at udvendige bygningsforhold bør administreres af bestyrelsen, som bestiller håndværker, som bestyrelsen kan godkende, hvilket må anses for en forudsætning for forslaget.

Der var mange indlæg om forskellige konstruktioner og tilkendegivelser om, at facaderne ikke skal ligne et tivoli. Forslagsstiller var enig heri, men gik ind for, at hver ejer selv skulle vælge udseende og farve. Ferid gik ind for lukning af altaner i stedet.

Erik Larsen tilkendegav, at han personligt ikke havde noget imod forskellige farver, men lagde afgørende vægt på, at der til opsætning af markiser blev brugt en bestemt håndværker, som bestyrelsen udpegede. Forslagsstiller var enig i, at bestyrelsen kunne vælge markisemodel og konstruktion.

Mange deltagere havde ordet om markisetyper, valgmuligheder, vindfølere, prisklasser, hvorefter Hanne Jensen gjorde opmærksom på, at foreningens husorden allerede havde udmærkede bestemmelser om markiser. Dirigenten læste herefter husordenbestemmelsen op, hvorefter forslaget med forslagsstillers godkendelse blev præciseret til, at bestyrelsen vælger 3 – 4 modeller, som beboerne kunne vælge mellem.

Herefter satte dirigenten forslaget under afstemning ved håndsoprækning. Et stort flertal forkastede forslaget.

Dirigenten præciserede, at husordensbestemmelsen om markiser således fortsat er gældende.

 

d) Forslag om foring af faldstammer.

På bestyrelsens vegne præciserede formanden, at forslaget alene vedrører 1-vær.lejligheder, fordi faldstammer i denne type lejlighed er indemuret.

Inspektør Karsten Frederiksen orienterede om konstruktionsformen, hvorefter der i faldstammerne indlægges ”strømpe”, og fremgangsmåden blev beskrevet. Dette er allerede med godt resultat udført i nogle af lejlighederne. Udgiften hertil er anslået til kr. 1.6 mio. incl. moms. Det blev oplyst, at andre lejligheders faldstammer løbende hvert år bliver renoveret.

Dirigenten udskød kommentarer til forslaget til efter behandling af forslag e, fordi disse 2 forslag foreslås finansieret sammen.

 

e) Forslag om asfaltering af hovedvejen.

Erik Larsen gennemgik omfanget af den foreslåede asfaltering og anslog udgiften til ca. kr. 5. mio. incl. moms.

Foring af faldstammer (forslag d) og dette forslag om asfaltering foreslås finansieret samlet ved optagelse af banklån ca. kr. 7. mio. Dirigenten henviste til, at tagprojektet forventes afsluttet med en samlet udgift på kr. 29. mio., hvor der i det oprindelige projekt var forventet en udgift på kr. 31.5 mio. Den månedlige udgift forventes derved at blive noget mindre end oprindelig forventet. Besparelserne i de månedlige udgifter er grundlaget for forslaget om de 2 nye projekter, der med hensyntagen til besparelsen på tagprojektet reelt medfører en mer finansiering på kr. 4.5 mio. Dirigenten bemærkede, at teksten i generalforsamlingsindkaldelsen ikke var korrekt.

Økonomien for de enkelte lejligheder blev forevist og gennemgået, ligesom den samlede udgift ved indfrielse af lejlighedens låneandel blev oplyst. Den forventede månedsudgift blev sammenholdt med den månedsudgift, der vedrører eksisterende vandrørslån, hvilken betaling ophører i løbet af året.

Der var mange indlæg for og imod forslaget samt en del spørgsmål. Det blev bl.a. bemærket, at lånerenten var variabel, og at der kun var udsigt til stigning p.g.a. den øjeblikkelige, ekstremt lave rente, og spørgsmål om opsparing, renteloft og om asfalteringens omfang.

Om asfaltbelægningens levetid oplyste Erik Larsen, at nuværende asfaltbelægning blev etableret for ca. 50 år siden.

Der var flere indlæg om fortovets dårlige tilstand, og Ulrich Schmidt fremhævede, at den månedlige udgift ved gennemførelse af de foreslåede projekter alene ville medføre en mindre stigning.

Erik Larsen oplyste, at udgiften til asfaltering anslås til også at kunne omfatte tidligere omtalte anlæg af chikaner. Fortovene bliver løbende udbedret, men dette er bevidst udsat, så længe tagprojektet har stået på, ligesom det også bør afvente en eventuel ny asfaltbelægning på vejen. Gennemførelse af de anførte projekter vil spare løbende udgifter til småreparationer hvert år.

Endelig blev det oplyst, at de skader på fortov, der er forårsaget af tagfolkenes maskiner og tunge køretøjer, bliver repareret af tagentreprenøren.

Dirigenten satte forslag d om foring af faldstammer under afstemning ved håndsoprækning. Et stort flertal vedtog forslaget.

Dirigenten satte endeligt forslag e om asfaltering om hovedvejen under afstemning ved håndsoprækning. Et stort flertal vedtog forslaget. Det blev samtidigt besluttet at bemyndige bestyrelsen til at optage et banklån på ca. kr. 7. mio. til finansiering af de under forslag d og e vedtagne projekter.

 

Ad 4. Valg af bestyrelse:

a.          Valg af formand:

    Erik Larsen erklærede, at han var villig til at modtage genvalg.

             Ferid Lagumdzija erklærede, at han stillede op til valg af formand.

Ferid Lagumdzija anbefalede valg af ham som formand med henvisning til, at han ville gennemføre store besparelser og arbejde med mere transparente forslag. Indeklimaet er sundhedsfarligt, og der var stor mangel på p-pladser, ligesom han ville arbejde for mere demokrati.

Erik Larsen omtalte de senere års forbedringer og fremhævede sin glæde ved at konstatere, at bestyrelsens og administrationens arbejde i de senere år havde haft så stor fremgang, at foreningen i pressen ofte omtales som ”en veldreven forening”.

Dirigenten anordnede skriftlig afstemning, der udviste, at Erik Larsen blev valgt med 57 stemmer, medens Ferid Lagumdzija fik 2 stemmer og 1 stemme var blank.

 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

             I anledning af Gitte Roulunds flytning skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. 

    Ulrich Schmidt erklærede, at han opstillede som bestyrelsesmedlem for 1 år.

    Gyda Kræsing og Per Jensen blev derefter genvalgt for sædvanlig 2-årig periode, medens Ulrich Schmidt blev valgt for en 1-årig periode.

 

Bestyrelsen består herefter af:                        

                                                                   Erik Larsen (formand), 28, 2.th.

                                                                   Kurt Hartvig, 29, 1.th.

                                                                   Per Jensen, 32, st.tv.

                                                                   Gyda Kræsing, 45, 1.tv. og

                                                                   Ulrich Schmidt, 43, st.th.

Ad 5. Valg af suppleanter:

Som 1. suppleant valgtes Bell Bruun (30, 1. mf.) og som 2. suppleant genvalgtes Toni Falck (49, 1.th.).

 

Ad 6. Valg af revisor:

TimeVision Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

 

Ad 7. Eventuelt:

Bell Bruun havde stor ros til inspektør Karsten Frederiksen for at holde foreningens område rigtig pænt.

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

Formand Erik Larsen takkede for valget og for forsamlingens fremmøde, hvorefter han hævede generalforsamlingen.

 

Underskrevet d. 23. april 2019 af:

Som dirigent: Steen Ternstrøm                                                          

Som formand: Erik Larsen

Som referent: Uno Ternstrøm