12: Referater

På denne side vil de sidste 5 referater fra Ejerforeningens generalforsamlinger kunne ses.

Hvis du ønsker ældre referater, så har formanden dem fra 2008, send en mail til erlar29@gmail.com  så returnerer jeg det / de ønskede referater:

2020 2021 2022 2023 samt 2024.

2022

2023

2024

 

 

↓↓↓↓

2021

2022

2023

2024

 

↓↓↓↓

2023

2024

 

 

↓↓↓↓

2024

 

 

 

↓↓↓↓

Referat af ordinær generalforsamling den 2. september 2020

Ejerforeningen Taastruphave

 

År 2020, den 2. september, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastruphave.

Tilstede var 43 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 279.

Tilstede var endvidere inspektør Karsten Frederiksen, advokat Steen Ternstrøm og advokat Uno Ternstrøm.

Formand Erik Larsen bød velkommen med bemærkning om, at der ikke var repræsentation fra Beboerforeningen, der fornyelig var blevet opløst.

Formanden præsenterede dernæst advokaterne, bestyrelsesmedlemmerne og inspektøren.

Der var en særlig velkomst til nye medlemmer og bemærkning om generalforsamlingens forsinkede afholdelse og problemer med lokaleforhold.

Dagsorden var i.h.t. indkaldelse af 18. august 2020:

 

Ad 0.    Valg af dirigent og referent:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Advokat Uno Ternstrøm blev valgt som referent.

 

Ad 1. Årsberetning for 2019 og forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Formanden henviste til den beretning, der har været slået op på foreningens hjemmeside siden maj. Formanden oplyste, at der siden sidste generalforsamling var solgt 44 ejerlejligheder i Taastruphave mod forrige års antal på 32. Der var i øjeblikket udlejet 74 lejligheder, svarende til 20,9%, hvoraf der ikke forelå gyldige kontrakter for 34 udlejninger.

IS Taastruphave har fortsat 34 ejerlejligheder eller 9,6%, med et samlet fordelingstal på 210.

Afslutningsvis oplyste formanden, at dagsordenens forslag 3 c ikke skulle opfattes som et forslag til beslutning, men derimod alene var ment som en orientering om forhold, som bestyrelsen fortsat arbejder med.

Ferid Lagumdzija tilkendegav, at han syntes, at det gik rigtig dårligt for foreningen trods beretningens positive indhold. Han påbegyndte herefter en højrystet og ubehersket råben med delvist uforståelige tilkendegivelser, der medførte, at dirigenten efter flere advarsler så sig nødsaget til at bortvise ham fra salen, således at generalforsamlingen kunne fortsætte i.h.t. dagsordenen. Der var blandt de fremmødte klare tilkendegivelser til støtte for dirigentens beslutning, og generalforsamlingen kunne derefter fortsættes uden Ferid Lagumdzija’s deltagelse.

Der var i øvrigt ikke bemærkninger til beretningen, der blev taget til efterretning.

Dirigenten gennemgik herefter det udsendte regnskab med resultatopgørelse og balance. Resultatopgørelsen blev sammenholdt med budget og forrige års resultat samt noter. Balancens aktiv- og passivposter med noter blev ligeledes kort beskrevet, og efter besvarelse af   enkelte spørgsmål kunne dirigenten konstatere, at forsamlingen enstemmigt godkendte årsrapporten.

 

Ad 2.  Budget 2020 og fastsættelse af månedlig fællesbidrag:

Steen Ternstrøm orienterede om grundlaget for budgetforslaget og konkluderede efter en kort fremhævelse af enkelte poster, at budgetforslaget var baseret på forventning om, at beløbene i betydelig grad vil have en lighed med forrige års regnskabstal.

Afslutningsvis bemærkede Steen Ternstrøm, at budgetforslaget forudsætter uændret fælles-bidrag.

Der var ingen spørgsmål til budgetforslaget, som forsamlingen enstemmigt godkendte.

 

Ad 3.    Forslag:

a) Forslag om skadedyrsbekæmpelse.

Forstiller Ferid Lagumdzija var som ovenfor anført bortvist fra forsamlingen.

Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger til forslaget.

Der fremkom bemærkninger om, at der muligvis kunne være et problem, der eventuelt burde undersøges nærmere. Det blev tilkendegivet, at fugt og støv er væsentlig årsag til visse insekters tilstedeværelse, herunder især sølvfisk. Det blev anført, at disse forhold næppe skyldes indeklimaet, og at sølvfisk findes i alle bygninger, nye som gamle. En oplysning om, at sølvfisk ikke kan lide varmt vand, og at kemikalier derfor ikke er nødvendige, blev taget til efterretning.

Dirigenten afsluttede debatten med en forespørgsel om, hvorvidt forsamlingen ønskede, at bestyrelsen skulle arbejde videre med dette emne, hvilket ingen udtrykte ønske om. Debatten blev derefter taget til efterretning.

b) Forslag om nedlæggelse af barnevognsrum.

Formanden anførte, at der i hver blok findes et barnevognsrum, der kun i begrænset omfang anvendes til barnevogne. I stedet henstilles ofte affald, møbelrester o.lign., og da der er stor efterspørgsel på leje af ekstra kælderrum, fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt at nedlægge barnevognsrummene og i stedet udleje dem som pulterrum til beboerne.

Gyda Kræsing forudså, at der i så fald ville opstå risiko for, at barnevogne blev henstillet andre steder i bygningerne og eventuelt i opgange, hvilket både er uhensigtsmæssigt og ulovligt.

Sussi Andersen spurgte, om der kunne være risiko for, at der senere kunne opstå et stigende behov for barnevognskældre.

Formanden bekræftede, at bestyrelsen har vurderet denne mulighed, og at det var opfattelsen, at der ikke ville opstå et nævneværdigt behov, fordi lejlighederne er for små, og at det derfor må skønnes, at familier flytter til større boliger, når der kommer flere børn.

Der var bemærkninger om mulighed for andre indretninger af nogle af barnevognsrummene, og der var spørgsmål om mulighed for opdeling af disse rum, hvilket formanden bekræftede var muligt visse steder.

Dirigenten anordnede afstemning ved håndsoprækning. Et stort flertal vedtog forslaget om nedlæggelse af barnevognsrummene med det formål, at omdanne rummene til ekstra kælderrum med forventet lejeindtægt.

c) Orientering om temperatur på returvand til Fjernvarmeværk.

Formanden henviste til indledende bemærkning om, at dette emne ikke skulle opfattes som et forslag til beslutning, men alene som et orienterende debatoplæg, hvor bestyrelsen gerne vil høre beboernes meninger, således at der eventuelt på en senere afholdt generalforsamling kan træffes endelige beslutninger.

Dernæst orienterede formanden om, at det i den seneste tid var blevet særdeles aktuelt at tilstræbe, at fjernvarmevandets tilbageløbstemperatur nedsættes, således varmen i højere grad udnyttes effektivt, og fordi for høj returtemperatur medfører risiko for betaling af strafgebyrer efter Fjernvarmeværkets nye regler. I 2019 havde foreningen betalt et strafgebyr på ca. kr. 20.000 p.g.a. lidt for høj returtemperatur. I 2020 forventes denne afgift at blive ca. kr. 50.000. Senere er der risiko for endnu større afgift.

Fjernvarmen udnyttes ikke godt nok i foreningens lejligheder. Der er ikke noget galt med   vores varmeanlæg, men kravene til en lavere returtemperatur skærpes løbende fra Fjernvarmeværkets side. Formanden beskrev herefter, hvorledes udnyttelsen af varmen kan blive bedre.

Bestyrelsen har søgt rådgivning flere steder. Varmtvandsbeholderne er blevet justeret. Dette har medført en beskeden gevinst på 1 – 2 grader. Bestyrelsen forventer, at vi bliver klogere med tiden, og at der eventuelt kan blive behov for, at alle radiatorer i lejlighederne skal udskiftes. Det er foreløbigt anslået, at en sådan udskiftning vil beløbe sig til ca. kr. 4. mio. Der skal muligvis også ske en vis korrektion af foreningens vedtægter for at kunne skifte alle radiatorerne i lejlighederne, og varmeforbruget forventes ikke at blive mindre ved disse ændringer.

Det er forventningen, at bestyrelsen på næste års generalforsamling kan fremkomme med   anbefaling om, hvorledes der skal forholdes med radiatorudskiftning, og i bekræftende fald til hvilke typer radiatorer.

Som en mulighed er det blevet overvejet, at foreningens 8 varmtvandsbeholdere kan udskiftes til 15 mindre beholdere, hvilket skulle nedsætte returtemperaturen betydeligt, og så vil besparelse i varmeudgiften forventelig blive opnået. Foreløbig er pris for udskiftning af varmtvandsbeholderne anslået til kr. 12. mio. Høje Taastrup Fjernvarme er tilsyneladende villig til at skifte de 8 varmtvandsbeholdere til 15 nye, og tilbyder etablering af en abonnementsaftale til en årlig udgift på lidt over kr. 700.000, hvorefter Høje Taastrup Fjernvarmeværk vil stå for drift og vedligeholdelse. Det er herefter et spørgsmål, om de førnævnte strafafgifter ikke er billigere end disse kostbare investeringer. Forhåbentlig kan vi på forårets generalforsamling have mere konkret information som grundlag for eventuelle beslutninger.

Der var spørgsmål om afkalkning af vand, hvortil formanden oplyste, at Høje Taastrup Kommune efter sigende skulle være i gang med et projekt herom.

Ulrich Schmidt anbefalede en adfærdsændring i retning af større miljøbevidsthed og bemærkede, at ejerne selv kunne udskifte utidssvarende radiatorer og termostater i egne lejligheder.

På spørgsmål om mere detaljeret information om, hvilken radiatortype der i så fald skulle anvendes oplyste formanden, at der arbejdes videre med dette, og information forhåbentlig kan meddeles næste år. Bestyrelsen vil under alle omstændigheder arbejde videre med dette emne.

Dirigenten afsluttede med bemærkning om, at den anførte debat blev taget til efterretning.

d) Forslag om etablering af snefang.

Formanden orienterede om problemstillingen med henvisning til det i indkaldelsen anførte og tilføjede, at den forventede udgift på ca. kr. 360.000 kunne indeholdes i det godkendte budget, idet der delvist var afsat midler hertil.

Efter flere indlæg om hensigtsmæssighed og risici ved nedfald af sne og is satte dirigenten forslaget til afstemning.

Afstemningen udviste, at forslaget blev vedtaget med et stort flertal, således at bestyrelsen iværksætter etablering af snefang langs tagkanterne.

 

Ad 4.    Valg af bestyrelse:

a.          Valg af formand:                                               Formand Erik Larsen var ikke på valg.

b.          Valg af bestyrelsesmedlemmer:                  Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes John Rommedahl, og Ulrich Schmidt blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:                         Erik Larsen (formand), 28, 2.th.

                                                                                             Per Jensen, 32, st.tv.

                                                                                             Gyda Kræsing, 45, 1.tv. 

                                                                                             Ulrich Schmidt, 43, st.th.

                                                                                             John Rommedahl, 26, 1. th.

 

Ad 5.  Valg af suppleanter:

                                                                                           1. suppleant valgtes Maksym Zhovtyi (39, 2. th.)           

                                                                                           2. suppleant genvalgtes Toni Falck (49, 1.th.).

 

Ad 6.    Valg af revisor:

TimeVision Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

 

Ad 7.  Eventuelt:

På spørgsmålet om der var nyt om vejanlæg til Taastrupgaard oplyste formanden, at der   endnu ikke forelå noget nyt. Der var kun orientering om nogle planer om nye bygninger, og formanden tilkendegav, at hvis nyt vejanlæg ville indgå i nye planer, ville bestyrelsen på   foreningens vegne protestere kraftigt.

Der var spørgsmål om mulighed for at udelukke bestemte personer fra generalforsamlingen, når de optræder støjende og uhensigtsmæssigt.

Steen Ternstrøm tilkendegav, at der næppe på forhånd er mulighed for at udelukke et medlem fra deltagelse i foreningens generalforsamlinger.

Det blev i øvrigt bemærket, at 2 eller 3 medlemmer forlod generalforsamlingen, da Ferid Lagumdzija begyndte at råbe op og opføre sig uhæmmet tåbeligt. Det må formodes, at de pågældende medlemmer følte stort ubehag ved hans opførsel og derfor ikke ønskede at være tilstede.

Der var spørgsmål om, hvad grundfondsbeløbet, der opstår som følge af gebyrbetaling ved ejerskifter, blev anvendt til, og med nogen usikkerhed henviste dirigenten til, at det formentlig vedrørte udskiftning og vedligeholdelse af maskinel. Grundfondsbeløb skal anvendes til vedligeholdelse.

Der var mange indlæg om problemer med affaldssortering og uvedkommendes henstillinger af affald i nattetimer. Formanden henviste til oplysninger på foreningens hjemmeside, i husordenen og på Facebook.

På forslaget om at få trykt reglerne på flere sprog, foreslog Sussi Andersen, at det burde være tilstrækkeligt med oversættelse til engelsk, hvilket de fleste tilflyttere kan forstå. Formanden bemærkede, at Taastrupgaard, der har 47 gange større problemer, optrykker informationer om affaldssortering m.v. på 10 forskellige sprog, og at dette overhovedet ikke hjælper.

Der var endelig forslag om, at der burde være mulighed for, at vinduer på trappeopgange kunne åbnes og holdes åbne for bedre udluftning, og inspektøren svarede, at der flere steder er etableret mulighed for dette, og når der opstod nye behov, skulle man bare ringe til inspektøren, så sørger han for opsætning af kroge, således at vinduerne kan holdes åbne.

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

Formand Erik Larsen takkede for fremmødet, hvorefter han hævede generalforsamlingen.

Underskrevet:

Som dirigent:                                                                   Steen Ternstrøm

Som formand:                                                                Erik Larsen

Som referent:                                                                 Uno Ternstrøm

Referat af ordinær generalforsamling den 2. september 2021

Ejerforeningen Taastruphave

 

År 2021, den 2. september, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastruphave.

Tilstede var 58 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 351.

Tilstede var endvidere inspektør Karsten Frederiksen, advokat Steen Ternstrøm og advokat Mette Ternstrøm.

Formand Erik Larsen bød velkommen.

Formanden præsenterede dernæst advokaterne, bestyrelsesmedlemmerne og inspektøren. Der var en særlig velkomst til nye medlemmer.

Dagsorden var i.h.t. indkaldelse af 10. august 2021:

 

Ad 0.    Valg af dirigent og referent:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Advokat Mette Ternstrøm blev valgt som referent.

 

Ad 1. Årsberetning for 2019 og forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Formanden henviste til den beretning, der har været at finde på foreningens hjemmeside siden april. Som tillæg til beretningen takkede formanden beboerne for den gode modtagelse af sortering af madaffald – Taastrup Have har fået ros fra kommunen. Formanden oplyste endvidere, at der mellem april 2020 og april 2021 var solgt 39 ejerlejligheder i Taastruphave mod forrige års antal på 44. Der var i øjeblikket udlejet 71 lejligheder, svarende til 20,6%, hvoraf der ikke forelå gyldige kontrakter på 39 lejligheder (54,9%). De oprindelige ejere IS Taastruphave har 31 ejerlejligheder tilbage eller 8,76%, med et samlet fordelingstal på 191.

Der var i øvrigt ikke bemærkninger til beretningen, der blev taget til efterretning.

Dirigenten gennemgik herefter det udsendte regnskab med resultatopgørelse og balance. Resultatopgørelsen blev sammenholdt med budget og forrige års resultat samt noter. Balancens aktiv- og passivposter med noter blev ligeledes kort beskrevet, og efter besvarelse af enkelte spørgsmål kunne dirigenten konstatere, at forsamlingen enstemmigt godkendte årsrapporten.

 

Ad 2.  Budget 2021 og fastsættelse af månedligt fællesbidrag:

Steen Ternstrøm orienterede om grundlaget for budgetforslaget.

Formanden fremhævede, at der er afsat 200.000 kr. til at renovere festsalen med bl.a. at støjdæmpe loftet og pudse vægge, så det fremstår pænt. Festsalen vil være lukket i oktober til december, hvor arbejdet vil blive udført.

En beboer tilkendegav, at istandsættelsesudgifterne var uforholdsmæssigt store sammenlignet med den lejeindtægt, som fælleshuset indbragte, hvortil formanden påpegede at det ikke er meningen at foreningen skal tjene på udlejningen. Det koster kr.1.200 at leje fælleshuset en weekend, og det er en service til beboerne. Sidste år var fælleshuset grundet Corona ikke udlejet, men normalt er det udlejet 15-20 weekender på et år. 

Afslutningsvis bemærkede Steen Ternstrøm, at budgetforslaget forudsætter uændret fælles-bidrag.

Der var ikke yderligere spørgsmål/bemærkninger til budgetforslaget, som forsamlingen enstemmigt godkendte.

 

Ad 3.    Forslag:

a) Forslag om skadedyrsbekæmpelse.

Forslagsstiller Ferid Lagumdzija var ikke til stede. Dirigenten bemærkede, at samme forslag blev stillet på sidste generalforsamling. Ingen af de tilstedeværende beboere ønskede at stemme om forslaget, hvorfor det ikke blev sat til afstemning.

b) Forslag om opsætning af skræmmefugle

Forslagsstiller Niels Kristensen redegjorde for forslaget og oplyste, at der var mange, som var trætte af fugleklatter, og at det var en god ide at opsætte fugleskræmsel drager.

Formanden oplyste, at han havde talt med en kommunal medarbejder, som havde oplyst at fuglene vænnede sig til dragerne i løbet af 14 dage, og at det ikke nyttede på sigt.

En beboer forslog, at man opsatte wire, så mågerne ikke kunne lande, ligesom man havde gjort ved søen. En anden foreslog at man kunne indhente en reguleringstilladelse og skyde mågerne.

Forslagsstiller opfordrede at bestyrelsen undersøgte forskellige muligheder, hvilket blev sat til afstemning ved håndsoprækning.

Et overvejende flertal ønskede at bestyrelsen arbejdede videre med forslaget, og bestyrelsen opfordrede forslagsstiller og øvrige beboerne til at fremsende gode forslag og ideer pr. e-mail.

c) Forslag om ændring af vedtægternes §13.4, som vedrører YouSee

Forslagsstiller Gitte Carlsen redegjorde for forslaget. I forbindelse med tilflytning til foreningen var Gitte Carlsen ikke opmærksom på, at der over fællesudgifterne blev betalt til YouSee, og at hun i en periode har betalt til YouSee, uden at hun har været tilsluttet. Hun har betalt kr. 2.079,00 inden hun blev opmærksom på forholdet og frameldte tv til lejligheden.

Dirigenten bemærkede supplerede, at der ikke længere var en boks i Gitte Carlsens lejlighed. Den havde den tidligere ejer fjernet, hvilket er i strid med reglerne. Det var en sag mellem Gitte Carlsen og den tidligere ejer. Dirigenten oplyste, at der har været en omfangsrig korrespondance vedrørende forslagsstillers tilbagebetalingskrav. Gitte Carlsen kræver pengene tilbagebetalt fra Ejerforeningen, men Ejerforeningen har allerede betalt YouSee. Hvis Gitte skulle have beløbet refunderet, ville foreningen bære tabet.

Formanden supplerede med, at der siden 2015 har været YouSee-stik i alle lejlighederne, og at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at Ejerforeningen melder sig ud af ordningen med YouSee. Aftalen er gunstig for de beboere, som gerne vil benytte sig af tilbuddet hos YouSee. Der er ingen udgifter for Ejerforeningen. Hvis man ikke ønsker at være kunde hos YouSee, skal man melde det ud til Brit på administrators kontor.

En beboer kom med et forslag om, at Ejerforeningen anlagde en retssag mod tidligere ejer og således bistod Gitte Carlsen med at få inddrevet beløbet, som hun havde betalt for meget. Dirigenten oplyste, at udgifter i forbindelse med retssagsbehandling vil være uforholdsmæssigt høje i forhold til beløbets størrelse, og at det ikke er Ejerforeningens opgave at være part i en sag mellem en beboer og en tidligere ejer.

En beboer foreslog, at man lavede en afstemning om, hvorvidt man ønskede, at Ejerforeningen betalte Gittes udgift. Dirigenten påpegede, at det var en farlig beslutning at give en beboer medhold i, at en sådan udgift var et Ejerforeningsanliggende, og at det potentielt kunne    give Ejerforeningen uforholdsmæssige store uforudsete udgifter i fremtiden, hvis Ejerforeningen påtog sig et sådant ansvar.

Der var en livlig debat om spørgsmålet. Afslutningsvis bemærkede dirigenten, at det var en gratis service fra YouSee, som alle havde mulighed for at melde sig ud af. At en vedtægts ændring af § 13, stk. 4, kræver en klar formulering, hvorfor selve vedtægtsændringen ikke kunne sættes til afstemning, men at dirigenten kunne foreslå, at man satte til afstemning, hvorvidt der var stemning i generalforsamlingen for, at Gitte i den helt konkrete sag skulle have refunderet sin udgift, men dette tilkendegav Gitte, at hun ikke ønskede. Dirigenten foreslog alternativt, at man kunne afstemme om, hvorvidt Ejerforeningen ville være medlem af YouSee eller ej, hvis beboere ønskede en sådan afstemning herom. En beboer med tilknytning til YouSee supplerede med oplysninger om, at det var en virkelig gunstig aftale for beboerne, og at en samlet udmeldelse ville påføre de beboere, som gerne ville være kunder i YouSee en uforholdsmæssig dyr udgift i forbindelse med tilmelding. Ingen i salen ønskede herefter, at der blev stemt om, hvorvidt ordningen med YouSee skulle afmeldes.

d) Høje Taastrup Fjernvarmeværks (HTF) tilbud om renovering af varmeanlæg.

Formanden præsenterede HTF’s tilbud om at renovere varmeanlægget for kr. 17.875.000 med forbehold for yderligere udgifter. Forslaget blev drøftet og sat til afstemning. Afstemningen udviste, at ingen beboere ønskede at tiltræde tilbuddet fra HTF.

e) Bestyrelsens forslag om udskiftning af stueradiatorer og radiatortermostater.

Formanden redegjorde for forslaget. Returtemperaturen til Fjernvarmeværket skal ned på 40° senest i 2025. Bestyrelsen foreslår, at radiatorer i stuerne bliver skiftet, idet bestyrelsen skønner, at en sådan investering vil betyde, at foreningen undgår at skulle betale HTF for en for høj returvarmetemperatur. Formanden understregede, at beboere, som allerede har udskiftet radiatorer og radiatortermostater, naturligvis ikke vil skulle skifte til nye, og at disse beboere ikke vil være en del af de udgifter, der er i forbindelse med udskiftning af radiatorerne.

En beboer undrede sig over, at det kun var radiatoren i stuen, som planlagdes at blive udskiftet, og formanden forklarede, at radiatorerne i andre rum var overdimensionerede.

Formanden oplyste, at den enkelte ejer kan vælge at skifte deres radiatorer selv, inden Ejerforeningens projekt starter op, og at disse ejere naturligvis ikke ville være en del af projektet. Dirigenten supplerede og oplyste, at hvis man valgte at være en del af projektet og lod Ejerforeningen udskifte radiatoren i stuen, var der ikke noget til hinder for, at man kunne indgå en individuel aftale med håndværkerne om, at de andre radiatorer blev udskiftet samtidig, men at denne ekstraopgave ville blive udført for egen regning. En beboer oplyste, at der burde være mulighed for de enkelte ejere at få håndværkerfradrag, hvis radiatorerne blev udskiftet i år af ejeren selv i stedet for at deltage i det fælles projekt.

En beboer spurgte, om der var garanti for, at en radiatorudskiftning som foreslået ville medføre, at returvarmens temperatur faldt. Formanden oplyste, at det sagde de kloge, men at der naturligvis ikke var nogen garantier.

En beboer ønskede, at der blev indhentet 3 tilbud. En beboer spurgte, om udgifter til radiatorudskiftning ville blive fordelt i.h.t. fordelingstal eller pr. enhed. Dirigenten svarede, at udgiften ville blive fordelt på enheder. En beboer spurgte, hvordan betaling skulle ske. Dirigenten oplyste, at der ville blive optaget et lån af foreningen, som hver enkelt beboer havde mulighed for at indfri f.s.v.a. sin andel af gælden. Bestyrelsesmedlem John Rommedahl nævnte, at man kunne lave et ændringsforslag, således at selve beslutningen om udskiftning af radiatorer blev udskudt til et senere tidspunkt.

Forslag og ændringsforslag blev herefter sat til afstemning. Afstemningen udviste, at bestyrelsens forslag som beskrevet i indkaldelsen blev vedtaget med stort flertal.

Ad 4.    Valg af bestyrelse:

 

a.          Valg af formand:

             Dirigenten bemærkede, at Erik Larsen var på valg og gerne ville modtage genvalg.

Melis Aydil, nr. 5, ønskede at stille op til formandsposten. Melis Aydil og Erik Larsen præsenterede sig selv, og efter en skriftlig afstemning kunne stemmeudvalget   konstatere, at Erik Larsen var valgt med 273 (fordelingstal) mod Melis Aydil 66 (fordelingstal).

              

b.          Valg af bestyrelsesmedlemmer:

             Per Jensen og Gyde Kræsing var på valg og ville gerne modtage genvalg. Melis Aydil ønskede at stille op til bestyrelsespost. Der blev foretaget en skriftlig afstemning,              der viste, at Per Jensen og Gyde Kræsing blev valgt med hhv. 205 og 290 (fordelingstal) mod Melis Aydil 142 (fordelingstal).

Bestyrelsen består herefter af:                              Erik Larsen (formand), 28, 2.th.

                                                                                           Per Jensen, 32, st.tv.

                                                                                           Gyda Kræsing, 45, 1.tv. 

                                                                                           Ulrich Schmidt, 43, st.th.

                                                                                           John Rommedahl, 26, 1. th.

Ad 5.  Valg af suppleanter:

             På valg var Maksym Zhovtyi (39, 2. th.) og Toni Falck (49, 1.th.), som gerne modtog genvalg.

Suppleanterne blev genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

 

Ad 6.    Valg af revisor:

Formanden oplyste, at foreningens revisor TimeVision Revisionspartnerselskab var flyttet udenbys, og at bestyrelsen havde fået et tilbud fra en lokal statsautoriseret revisor Jan Nordenbjerg, RI Revision A/S, og foreningen kunne spare kr. 20.000, hvis man valgte at  acceptere sidstnævnte tilbud.

Forsamlingen godkendte enstemmigt, at man skiftede revisor.

 

Ad 7.  Eventuelt:

Der var ikke bemærkninger fra forsamlingen.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

Formand Erik Larsen takkede for fremmødet, hvorefter han hævede generalforsamlingen.

 

Underskrevet af:

Som dirigent: Steen Ternstrøm.

Som formand: Erik Larsen

Som referent: Mette Ternstrøm

Referat af ordinær generalforsamling den 20. april 2022

Ejerforeningen Taastruphave

 

År 2022, den 20. april, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastruphave.

Tilstede var 47 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 287.

Tilstede var endvidere inspektør Karsten Frederiksen, advokat Steen Ternstrøm og advokat Mette Ternstrøm.

Formand Erik Larsen bød velkommen og præsenterede dernæst advokaterne, bestyrelsesmedlemmerne og inspektøren.

Dagsorden var i.h.t. indkaldelse af 29. marts 2022:

 

Ad 0.    Valg af dirigent og referent:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Advokat Mette Ternstrøm blev valgt som referent.

 

Ad 1. Årsberetning for 2021 og forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Formanden henviste til den beretning, der er at finde på foreningens hjemmeside. Formanden oplyste, at der siden april 2021 er solgt 39 lejligheder i Taastruphave (sidste år var tallet 46). Der er udlejet 70 lejligheder, svarende til 19,8%, hvoraf der ikke forelå gyldige kontrakter på 36 lejligheder (51,43%). De oprindelige ejere IS Taastruphave har 29 ejerlejligheder tilbage eller 8,19%, med et samlet fordelingstal på 177.

Supplerende oplyste formanden, at der er utætheder omkring taghætterne. Der er trængt vand ind flere steder senest blev der konstateret 2 nye utætheder lige før påske. Bestyrelse og administrator er i dialog med PNP Byg, der har udført arbejdet, og man håber at kunne finde en løsning i mindelighed. Administrator Steen Ternstrøm oplyste supplerende, at der var givet PNP Byg en frist på tilbagemelding til 1. juni, og at man håbede, at der kunne findes en løsning omkring udbedring af forholdene. Hvis ikke det er muligt, kan det ende med, at der skal gennemføres et syn og skøn for at et ansvar kan placeres.

Formanden orienterede kort om status vedr. udskiftning af radiatorer, som er en langsommelig proces. Udskiftning forventes påbegyndt 1. maj 2022. På forespørgsel blev det forklaret, at det er et spørgsmål om at få temperaturen på det vand der ledes tilbage til fjernvarmeværket ned på maksimalt 41 grader, så foreningen kan spare penge. Administrator forklarede supplerende, at man var i dialog med entreprenør som også har kontakt til sin underentreprenør, og inden for kort tid forventes det, at der kan udsendes en skrivelse til de beboere, der får skiftet radiatoren før sommerferien, om hvornår udskiftning af radiatorer finder sted i de enkelte blokke. Formanden oplyste, at man starter med blok 1, 3 og 5.

Formanden oplyste, at han overfor Høje-Taastrup Fjernvarmeværks bestyrelse havde opfordret til at man ændrede grænsen for returvarmetemperatur til 43/45 grader. Det er meget vanskeligt at overholde den nuværende grænse på 41 grader, og hvis grænsen blev ændret, ville foreningen kunne undgå bøder og måske endda i stedet få penge retur. Bestyrelsen i fjernvarmeværket træffer en beslutning i november 2022. Formålet med opfordringen er at spare penge for foreningen.

Med hensyn til sivevejen ved Selsmosen oplyste formanden, at han har været i dialog med Naturfredningsforeningen og TV Lorry, og der er i øvrigt sat en underskriftsindsamling i gang. Sivevejen er på dagsordenen på byrådsmøde i maj måned.

Der blev stillet spørgsmål fra salen. Først blev der spurgt om, hvorvidt der var indhentet flere tilbud på udskiftning af radiatorer. Formanden svarede, at der var indhentet 5 tilbud, og foreningen havde gennemgået disse og valgt det billigste. Administrator supplerede med, at bestyrelsen havde anvendt mange timer på at gennemgå de 5 tilbud, og at det ikke vil være hensigtsmæssigt at foreligge alle tilbuddene for de enkelte ejere.

Der blev stillet spørgsmål til prisen og formanden oplyste, at man forventede omkostninger på ca. 3. mill., men at det ikke var muligt at sige helt præcist, idet nogle beboere måske allerede havde skiftet radiatorerne. Pris pr. radiator er ca. kr. 8.000,00 og der skal desuden opsættes ny måler kr. 1.500,00. Formanden understregede, at ejerforeningen skulle være glade for at John sad i bestyrelsen, idet han have særlig indsigt og kendskab til VVS-arbejde og at foreningen har sparet penge på rådgivende ingeniører, ved at John har gennemgået tilbuddene.

En beboer spurgte, om det vil være muligt at få sat særlige termostater på radiatorerne, således at man måske automatisk kunne sænke temperaturen om natten. Svaret var, at det indhentede tilbud ikke omfatter den type termostater, men at man evt. kan drøfte om det vil være muligt mod egenbetaling at få sat en sådan termostat på, når man bliver kontaktet med henblik på udskiftning af radiatorer.

Formanden oplyste, at det var Toileteksperten der var billigst og at prisen var kr. 7.500,00 pr. radiator incl. udgift til måler. De øvrige tilbud var eksklusiv måler og lå på en pris på kr. 7.300,00-10.300,00. Der var således temmelig stor forskel på de indhentede tilbud.

På forespørgsel blev det tilkendegivet, at man formentlig godt vil kunne tilkøbe radiator til værelse mod egenbetaling, og at dette skal ejeren i givet fald selv aftales direkte med Toileteksperten.

Fra salen blev der spurgt, om der kunne være faldgrupper, idet man undrede sig over, at der var så stor forskel i de indhentede tilbud, og man kunne være bekymret over hvad årsagen var. Formanden understregede endnu engang, at bestyrelsesmedlem John Rommedal har særlig viden på området. John supplerede med at tilbuddene var gennemgået meget grundigt, herunder var der bl.a. blevet taget stilling til hvilken type rør der skulle anvendes, og at alt i det accepterede tilbud, så fornuftigt ud.

På forespørgsel oplyste formanden, at meningen er, at håndværkerne låner nøgler, og at de har en instruks om at nøglerne skal lægges retur i postkassen. Det er beklageligt, hvis håndværkerne ikke følger instruksen.

Der var i øvrigt ikke flere bemærkninger til beretningen, der blev taget til efterretning.

Dirigenten gennemgik herefter det udsendte regnskab med resultatopgørelse og balance.    Resultatopgørelsen blev sammenholdt med budget og forrige års resultat samt noter. Balancens aktiv- og passivposter med noter blev ligeledes kort beskrevet, og efter besvarelse af   enkelte spørgsmål kunne dirigenten konstatere, at forsamlingen enstemmigt godkendte årsrapporten.

 

Ad 2.  Budget 2022 og fastsættelse af månedlig fællesbidrag:

Administrator Steen Ternstrøm orienterede om grundlaget for budgetforslaget.

Steen Ternstrøm oplyste, at budgetforslaget forudsætter uændret fællesbidrag, og at man budgetterer med et lille underskud, der finansieres via foreningens opsparing.

Ferid stillede spørgsmål til budgettet, og tilkendegav, at han var utilfreds med den måde pengene blev brugt af foreningen. Dirigenten oplyste, at budgettets poster var forklaret, at der ikke var ændringer i fællesudgifterne, og at utilfredsheden var noteret. Ferid tilkendegav, at han var utilfreds med udgifter til malerarbejde, som han hævede i løbet af de næste år ville beløbe sig til alt for mange penge. Dirigenten oplyste endnu engang, at utilfredsheden var noteret, men at der intetsteds var dokumentation for eller planer om at anvende så mange penge på malearbejder, som Ferid hævdede.

Der var ikke yderligere spørgsmål/bemærkninger til budgetforslaget, som forsamlingen enstemmigt godkendte.

 

Ad 3.    Forslag:

a) Forslag til ændring af afsnit vedr. støj i husorden:

Forslagsstiller Sarah Møller, 20, 2.tv., redegjorde for forslaget, der blev begrundet med at det kunne være vanskeligt at nå istandsættelsesarbejder f.eks. i forbindelse med indflytning indenfor de fastsatte tidspunkter hverdage mellem 7-18.30 og lørdage mellem 8-15, hvorfor tiden ønskedes ændret til hverdage mellem 7-20 og lørdage mellem 8-17. Forslaget blev drøftet. Bestyrelsesmedlem Ulrich tilkendegav, at der var meget lydt, og man burde tage hensyn til småbørnsfamilier med børn, der skulle i seng i hverdagene. Formanden tilkendegav, at der efter hans mening var tale om, at de eksisterende regler var gode og dækkede det behov. En beboer tilkendegav, at det jo altid var muligt at tage en snak med sine naboer, hvis der på et konkret tidspunkt var behov for at larme udover de tilladte tidsrammer. Beboeren oplyste, at man kunne frygte, at fleksibiliteten forsvandt, hvis tiden blev forlænget. En anden fra salen foreslog, at der skulle være mulighed for at støje om søndagen.

Dirigenten besluttede herefter at der først blev stemt om, hvorvidt man i hverdagene måtte larme til et senere tidspunkt end kl. 18.30, eller om fristen stadig i hverdagene skulle være 7-18.30. Ved håndsoprækning blev det konstateret, at der ikke var flertal for at ændre det eksisterende tidsrum 7-18.30 i hverdagene.

Dernæst blev det sat til afstemning om det eksisterende tidsrum lørdag kl. 8-15 skulle udvides til kl. 8-17 i overensstemmelse med det fremsatte forslag. Forslaget blev herefter sat til afstemning, og afstemningen udviste, at forslaget om at udvide tidsrummet til kl. 8-17 blev vedtaget med stort flertal.

Dirigenten satte det også til afstemning hvorvidt der skulle tillades at larme om søndagen. Forslaget blev sendt til afstemning med håndsoprækning, og det kunne konstateres, at der ikke var flertal for en sådan ændring.

b) Forslag om at anvende penge, der bruges til gaver, til skadedyrsbekæmpelse.

Forslagsstiller Ferid Lagumdzija 6, st.th. redegjorde for forslaget, og oplyste, at det ikke var hensigtsmæssigt at bruge penge på gaver og at pengene i stedet skulle anvendes til bekæmpelse af f.eks. sølvfisk og edderkopper. Dirigenten oplyste, at forslaget ikke var tilstrækkeligt konkret til at det var muligt at stemme om. Det fremsatte forslag blev af bestyrelsen betragtet som en opfordring til at bekæmpe skadedyr. Formanden forklarede supplerende, at der alene bliver brugt ca. kr. 3.000 på gaver til personalet.

c) Forslag vedr. ladestandere til el-/hybridbil.

Forslagsstiller Lucas Bohn, 4. 2.tv. var ikke tilstede. Bestyrelsesmedlem Ulrich tilkendegav, at der fra bestyrelsens side ikke var modstand mod et sådant forslag, forudsat det ikke påførte ejerforeningen flere udgifter at få opsat standere. Bestyrelsen kender ikke økonomien bag forslaget, kender ikke reglerne, og dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var tilstrækkelig konkret til at det kunne sættes til en afstemning.

 

Ad 4.    Valg af bestyrelse:

a. Valg af formand:

Dirigenten bemærkede, at formand Erik Larsen ikke er på valg i år.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Ulrich Schmidt og John Rommedahl var på valg og ville gerne modtage genvalg. Ferid oplyste, at han ønskede at stille op til bestyrelsen.

Dirigenten bad Ferid om at præsenter sig selv, hvortil han bemærkede, at han mente, at der kunne spares hver enkelt beboer kr. 5.000-7.000 årligt.

Dirigenten oplyste, at  regnskab og budget var godkendt, og at det nu var valg til bestyrelsen, der var næste punkt på dagsordenen.

Da Ferid fortsatte med at tale om økonomi og ikke som opfordret ville præsentere sig selv, standsede dirigenten Ferid, som herefter valgte at forlade lokalet.

 

Ulrich Schmidt og John Rommedahl blev begge genvalgt.

 

Bestyrelsen består herefter af:                           

                                         Erik Larsen (formand), 28, 2.th. på valg i 2023

                                         Per Jensen, 32, st.tv. på valg i 2023

                                         Gyda Kræsing, 45, 1.tv. på valg i 2023

                                         Ulrich Schmidt, 43, st.th. på valg i 2024

                                         John Rommedahl, 26, 1. th. på valg I 2024

 

Ad 5.  Valg af suppleanter:

På valg var Maksym Zhovtyi (39, 2. th.) og Toni Falck (49, 1.th.), som gerne modtog genvalg.

Suppleanterne blev genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

 

Ad 6.    Valg af revisor:

Det blev oplyst, at foreningen efter seneste generalforsamling valgte at skifte revisor til statsautoriseret revisor Jan Nordenbjerg, RI Revision A/S. Revisor blev genvalgt.

 

Ad 7.  Eventuelt:

Det blev bl.a. påpeget, at der stadig er problemer med fugleklatter på vinduer og biler. Bestyrelsesmedlem Ulrich oplyste, at flagstang med sort fugl ikke er effektivt, idet fuglene vænner sig til det og at problemet særligt er opstået, fordi folk ikke vil respektere, at det er forbudt at fodre fugle ved søen. Formanden oplyste, at han mente, at det var et problem som vanskeligt kunne løses. Problemstillingen blev ført til referat og bestyrelsen er opmærksom på at flere beboere synes, at det er et problem.

På forespørgsel oplyste formanden, at de nyheder, der blev slået op på Facebook, svarer til ”småt nyt”, der opsættes fysisk i opgangene.

Der var ikke yderligere bemærkninger fra forsamlingen.

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

Formand Erik Larsen takkede for fremmødet, hvorefter han hævede generalforsamlingen.

 

Underskrevet af:

Som dirigent:              Steen Ternstrøm

Som referent:             Mette Ternstrøm

Som formand:            Erik Larsen

Referat af ordinær generalforsamling den 26. april 2023

Ejerforeningen Taastrup Have

 

År 2023, den 26. april, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastrup Have.

Tilstede var 46 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 273.

Tilstede var endvidere inspektør Karsten Frederiksen, advokat Steen Ternstrøm og advokat Mette Ternstrøm.

Formand Erik Larsen bød velkommen og præsenterede dernæst advokaterne, bestyrelsesmedlemmerne og inspektøren.

Dagsorden var i.h.t. indkaldelse af 3. april 2023:

Ad 0. Valg af dirigent og referent:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Advokat Mette Ternstrøm blev valgt som referent.

 

Ad 1. Årsberetning for 2022 og forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Formanden henviste til den beretning, der er at finde på foreningens hjemmeside.

Formanden oplyste, at der siden april 2022 er solgt 21 lejligheder i Taastrup Have (sidste år var tallet 39). Der er udlejet 71 lejligheder, svarende til 20,1% af foreningens lejligheder, hvoraf der ikke forelå gyldige kontrakter på 43 lejligheder. De oprindelige ejere IS Taastrup Have har 26 ejerlejligheder tilbage med et samlet fordelingstal på 159. De 26 lejligheder svarer til 7,34% af det samlede antal lejligheder.

Supplerende oplyste formanden, at år 2022 havde været et uheldigt år. Underskud på kr. 403.254 skyldes hovedsagelig ekstraudgifter på inddækning ved taghætter, et hængeparti fra 2021 vedrørende fortovsrenovering, hvor der i januar 2022 blev anvendt ca. 140.000 og en ekstraudgift til el grundet krigen i Ukraine.

I januar måned 2023 manglede Ejerforeningen likvide midler til at dække de udgifter, der skulle betales, og det var nødvendigt at indgå aftale med banken om bevilliget overtræk på kr. 300.000. januar er en måned med mange udgifter, og der er nu rettet op på situationen pr. 1. april. Det er første gang nogensinde, at foreningen ikke har haft likvide midler til at betale regningerne, og årsagen er, at Ejerforeningen via driften har betalt Toiletexperten for arbejdet, der er udført i forbindelse med udskiftning af radiatorer.

Formanden oplyste i øvrigt, at der pr. 1. juli 2023 kommer en ny affaldscontainer til tekstiler, der kun omfatter klude og andre tekstiler, der ikke kan genbruges. Affaldscontaineren vil blive placeret ved genbrugsgård (Taastrup Have 43).

Formanden kom med en bøn til beboerne – tøm plastikposer med dåser, inden dåserne hældes i metalcontaineren. Plastposen skal i plastcontaineren, ellers vil metalcontaineren ikke blive tømt.

Med hensyn til vejen ved Selsmosen oplyste formanden, at byrådet har truffet beslutning den 5.2.2023, og som Michael Ziegler udtalte om projektet for 3-4 år siden: ”Erik, den vej kommer”. Formanden oplyser, at han har gjort, hvad han kunne og fortsat vil tale mod at vejen bliver etableret.

Om udviklingen i området oplyste formanden, at Tåstruphave snart får nye naboer på bold banerne mellem Tåstrupshave og Selsmosen. Der vil blive bygget rækkehuse og etagebyggeri mod Taastrupgårdsvej. Der har været flere udmeldinger undervejs, men slutresultatet er, at der bliver bygget i alt 275 boliger med 1 P-plads pr. bolig, 2 cykelstativer og en smal ensporet vej.

Formanden oplyste, at vandmålerne senest var skiftet for ca. 9 år siden, og at der i.h.t. lovgivningen skulle opsættes nye vandmålere. Foreningen måtte forvente en udgift i den forbindelse på kr. 400.000 – 500.000. Formanden oplyste, at der er mulighed for at abonnere på Brunata Online. Beboerne kan gratis søge om medlemskab ved at sende en e-mail til Brit på administrators kontor: brit@ternstrom.dk Medlemskabet er gratis, og man vil på hjemmesiden kunne se sit individuelle forbrug af varme, og på sigt vil man også kunne se sit vandforbrug.

Teddy Kristiansen (36, 2. th.) forespurgte, om man fra bestyrelsens side har overvejet, om der skulle indsættes p-vagter. Formanden oplyste, at der i år ikke er talt om dette i bestyrelsen. Der er på tidligere generalforsamlinger blevet stillet forslag herom, men dette er blevet nedstemt, men at det på sigt kan blive nødvendigt.

Martin spurgte, om man kan gøre noget ved dem, der parkerer ulovligt på vejene, og hvordan indkørslen til den nye vil blive. Formanden svarede, at der i.h.t. husordenen kun må parkeres indenfor afmærkede parkeringspladser, og at man har været i kontakt med Politiet flere gange.

Det kunne i øvrigt bekræftes, at man vil skulle benytte samme indkørsel, som dog vil starte helt oppe langs banen. Indkørsel til Tåstrup Have bliver en sidevej til Selsmosen.

En beboer oplyste, at han har set, at der er blevet udstedt p-bøder til folk, der har parkeret uhensigtsmæssigt, hvilket glædede forsamlingen og bestyrelsen.

Mevlide (5, 1. mf.) oplyste, at der i byrådet har været bred enighed om at stemme for vejen ved Selsmosen.

Mike (13, 2. th.) spurgte, om bestyrelsen er opmærksom på, at matriklen gik ud forbi hækkene. Steen Ternstrøm oplyste, at bestyrelsen er meget bevidste om, hvor skellet ligger, og at der er opsat skelpæle.

Der var i øvrigt ikke flere bemærkninger til beretningen, der blev taget til efterretning.

 

Dirigenten gennemgik herefter det udsendte regnskab med resultatopgørelse og balance.

F.s.a. driftsregnskabet henledtes opmærksomheden de store uforudsete udgifter, der havde været, i forbindelse med fugtskader og inddækning af taghætter, som var kr. 437.349 mod i de i budgettet afsatte kr. 30.000. Desuden havde der været udgifter til fortov og fliselægning på i alt kr. 613.422, mod de i budgettet afsatte kr. 240.000. Det var denne opgave, som man ikke nåede i 2021. Endelig var udgifterne til el kr. 250.071, mod de i budgettet anslåede kr. 180.000.

Dirigenten bemærkede i øvrigt, at der ikke var solgt værdipapirer, selvom værdipapirerne kursværdi i balancen var ca. kr. 80.000 lavere i 2022 end i 2021. Forklaringen var, at den nye revisor opstiller regnskabet anderledes end tidligere, og at den aktuelle kursværdi af værdipapirerne medtages i regnskabet.

I årsregnskabet var der et driftsmæssigt underskud på kr. 626.550, og det kunne måske undre beboerne, at foreningens likvide beholdning den 31.12.2021 var kr. 2.878.862 mod de pr. 31.12.2022 kr. 232.944. Dette skyldes, dels driftsmæssigt underskud, dels at foreningen har et tilgodehavende på ca. kr. 1.755.000 overfor ejere, der har fået udskiftet radiatorer på foreningens regning. Det vender man tilbage til i forbindelse med det fremsatte forslag, der behandles under næste punkt på dagsordenen.

Dirigenten kunne konstatere, at forsamlingen enstemmigt godkendte årsrapporten.

 

Ad 2. Budget 2023 og fastsættelse af månedlig fællesbidrag:

Som administrator orienterede Steen Ternstrøm om grundlaget for budgetforslaget i regnskabets s. 10, hvor det bl.a. blev bemærket, at der var afsat kr. 1.000.000 til almindelig vedligeholdelse af bygninger, kr. 494.620 til fællesarealer, kr. 260.000 til forbrugsafgifter herunder el, og at stigning i posten administration og revision skyldes sædvanlig årlig regulering i h.t. nettoprisindekset.

Steen Ternstrøm oplyste, at budgetforslaget forudsætter uændret fællesbidrag, og at der budgetteres med et lille overskud kr. 2.339.

Formanden bemærkede, at det fremlagte budget forudsætter, at generalforsamlingen stemmer for det af bestyrelsen fremsatte forslag 3a.

Mike (13, 2. th.) forespurgte, om det var realistisk, at der ikke skulle sættes flere midler af til lønninger. Formanden oplyste, at det forventedes, at Bjarne og Karsten kunne klare det indenfor det afsatte beløb. Dirigenten bemærkede i den forbindelse, at der var en lille stigning i lønudgiften på ca. kr. 40.000 i 2023.

Dirigenten påpegede igen, at der den 1.1.2022 stod ca. kr. 2.800.000 i foreningens opsparing, og at det nu så helt anderledes ud, fordi foreningen havde lagt kr. 1.755.000 for ejere i forbindelse med installering af radiatorer. Dirigenten bemærkede endvidere, at overraskelser på udgiftssiden, som tidligere oplyst under formandens beretning, havde medført et uforudset underskud på driften.

Sussie Andersen (38, 1. th.) forespurgte, hvornår vandmålerne ville blive skiftet. Formanden svarede, inden den 1.6.2024.

Da der ikke var flere spørgsmål eller bemærkninger til budgettet, blev vedtagelse af budgettet stillet i bero, og derefter gik man videre til punkt 3.a på dagsordenen.

Efter behandling af pkt. 3.a i dagsordenen blev budgettet godkendt.

 

Ad 3. Forslag:

a) Forslag om bestyrelsen bemyndiges til at optage et 10-årigt lån på op til kr. 1.755.600 til fuld finansiering af radiatorprojektet:

Dirigenten forklarede, at der er 330 lejligheder, der har været med i radiatorprojektet, og at prisen pr. radiator er kr. 5.320. Udgiften er ens for ejerne. Det opgøres ikke efter fordelingstal. Udlægget på kr. 1.755.600 har medført, at Ejerforeningen har et indtægtsbehov, og dette behov kan dækkes enten ved, at ejerne i projektet betaler kontant, eller deltager i et 10-årigt lån med en variabel rente på 5-6%, som så hver måned afdrages over fællesudgifterne med kr. 60 pr. måned pr. lejlighed. Ulrich (43, st. th.) tilføjede, at det svarer til, at der over de 10 år bliver betalt kr. 7.200 pr. radiator, hvis man deltager i lånet i alle 10 år.

Det blev oplyst, at hæftelsesforholdene i henhold til vedtægtens § 1.4 er følgende: ”For ejerforeningens forpligtelser hæfter det enkelte medlem i forhold til det for ejerlejligheden gældende, tinglyste fordelingstal.”

Derefter blev forslaget sat til afstemning.

Generalforsamlingen besluttede med overvejende flertal, at beboerne selv skal betale for deres egen radiator, og at bestyrelsen bemyndiges til at optage lån i banken for de ejere, som ønsker at deltage i et lånet (fremfor at betale sin andel kontant). Der var 2 stemmer imod. Øvrige stemmer var for forslaget.

Derefter gik dirigenten tilbage til dagsordenens pkt. 2, budget for 2023.

 

Ad 4. Valg af bestyrelse:

a. Valg af formand:

Formand Erik Larsen var på valg og ville gerne modtage genvalg.

Erik Larsen blev genvalgt.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Per Jensen og Gyda Kræsing var på valg og ville gerne modtage genvalg.

Melis Aydin (5, 1. mf.) og Daniel Døj (18, 2. mf.) oplyste, at de ønskede at stille op til bestyrelsen.

De 4 kandidater præsenterede kort sig selv, og derefter blev der foretaget en skriftlig afstemning. Gyda Kræsing fik 162, Per Jensen fik 159, Melis Aydin fik 82, og Daniel

Døj fik 16.

Gyda Kræsing og Per Jensen var herefter genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:

             Erik Larsen (formand), 28, 2. th. på valg i 2025

             Per Jensen, 32, st.tv. på valg i 2025

             Gyda Kræsing, 45, 1. tv. på valg i 2025

             Ulrich Schmidt, 43, st.th. på valg i 2024

             John Rommedahl, 26, 1. th. på valg i 2024

 

Ad 5. Valg af suppleanter:

På valg var Maksym Zhovtyi (39, 2. th.), som gerne modtog genvalg.

Melis Aydin (5, 1. mf.) og Daniel Døj (18, 2. mf.) ønskede at stille op som suppleanter.

Suppleanterne blev valgt og blev enige om følgende rækkefølge:

             1. suppleant: Melis Aydin, (5, 1. mf.)

             2. suppleant: Maksym Zhovtyi, (39, 2. th.)

             3. suppleant: Daniel Døj, (18, 2. mf.)

 

Ad 6. Valg af revisor:

Revisor blev genvalgt. På forespørgsel oplyste formanden, at årsagen til at man sidste år havde skiftet revisor var, at den tidligere revisor flyttede til Brøndby, og man ønskede en lokal revisor, og desuden sparede foreningen kr. 20.000 årligt ved dette skifte.

 

Ad 7. Eventuelt:

Anna (31) efterlyste beplantning med blomster i området. Ulrich (43 st. th.) oplyste, at det havde været forsøgt, og at det var svært at holde og hurtigt kom til at se kedeligt ud.

Teddy (36, 2. th.) kom med kritik til Facebook-siden, hvor der efter hans opfattelse var for meget ”spam”, som f.eks. oplysninger om vejret.

Martin spurgte, om det var muligt, at man kunne forlænge tiden på vaskeriet, så man rent faktisk kunne nå at tørre sit tøj. Formanden oplyste, at det ikke var en mulighed.

Daniel Døj (18, 2. mf.) forespurgte, om man i forbindelse med nye boliger i området havde overvejet, om man skulle have installeret dørtelefoner. Formanden oplyste, at det havde været oppe at vende flere gange på generalforsamlinger, og at det var meget bekosteligt – kr. 3. mio. – 4. mio. Hidtil havde der på generalforsamlingerne ikke været flertal for dørtelefoner, men holdningen kunne måske ændres, når de nye boliger blev opført.

Teddy Christiansen (36, 2. th.) fremførte en kritik af dirigenten, som ikke havde været upartisk i forbindelse med afstemning af forslag 3a. Hertil svarede dirigenten, at han som administrator havde en meget klar holdning til forslaget, og at afstemningen bestemt var faldet ud til Ejerforeningens bedste.

En beboer forespurgte, om udskiftning af radiatorer havde haft den ønskede effekt. Formanden oplyste, at returvarmen var nedadgående, men at udskiftning af radiatorer endnu ikke havde nedsat returvarmen i den grad, som det var forventet. Man arbejde stadig på det og overvejede at skifte vekslerne.

En beboer oplyste, at det var problematisk at folk lod deres el-biler holde ved el-ladestandere mange timer efter, at opladningen var færdig. John Rommedahl (26, 1.th.) oplyste, at el-ladestandere var 11 KWh, og at det tog 5-8 timer at oplade en bil. Formanden supplerede med at E-On overvejede at sætte moderne ladestandere op. Beboeren efterlyste, om man fra bestyrelsens side ikke havde mulighed for at opsætte et skilt, hvor der stod, at man skulle fjerne bilen, når opladningen var færdig. Formanden mente, at det næppe ville have nogen betydning, men Ulrich oplyste, at det ville blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

Maksym Zhovtyi (39, 2.th.) spurgte, om der var planer om at skifte faldstammer, som var rustne. Formanden oplyste, at der løbende blev udskiftet faldstammer, og at disse godt kunne udskiftes individuelt, hvorfor Maksym opfordredes til at tage fat i inspektør Karsten Frederiksen, hvis denne har utætheder. Formanden supplerede med oplysning om, at man for få år siden havde foret faldstammerne i alle 1-værelseslejligherne. Det skyldtes, at de var indmurede, og at man havde haft en alvorlig sag.

På forespørgsel oplyste formanden på ny, at udskiftning af vandmålere skulle ske i henhold til den gældende lovgivning og at udgifterne i forbindelse med udskiftning ville blive dækket af opsparingen via grundfonden.

Der var ikke yderligere bemærkninger fra forsamlingen. Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og der blev takkede for god ro og orden.

 

Formand Erik Larsen takkede for fremmødet, hvorefter han hævede generalforsamlingen.

 

Underskrevet af:

Som dirigent:               Steen Ternstrøm

Som formand:            Erik Larsen

Som referent:             Mette Ternstrøm.

Referat af ordinær generalforsamling den 24. april 2024

Ejerforeningen Taastrup Have

År 2024, den 24. april, kl. 18.30 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Taastrup Have.

Tilstede var 58 ejerlejligheder repræsenteret med et samlet fordelingstal på 354.

Tilstede var endvidere inspektør Karsten Frederiksen, medarbejder Bjarne Jensen, advokat Steen Ternstrøm og advokat Mette Ternstrøm.

Formand Erik Larsen bød velkommen og præsenterede dernæst advokaterne, bestyrelsesmedlemmerne og inspektøren.

Dagsorden var i.h.t. indkaldelse af 5. april 2024:

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Advokat Mette Ternstrøm blev valgt som referent.

 

Ad 2. Årsberetning for 2023 og forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Formanden henviste til den beretning, der er at finde på foreningens hjemmeside.

Formanden bemærkede supplerende, at der siden april 2023 er solgt 26 lejligheder i Taastrup Have (sidste år var tallet 39). Der er udlejet 78 lejligheder, svarende til 22% af foreningens lejligheder, hvoraf der ikke forelå gyldige kontrakter på 48 lejligheder svarende til 61,5% af de udlejede lejligheder.

De oprindelige ejere IS Taastrup Have har 22 ejerlejligheder tilbage med et samlet fordelingstal på 135. De 22 lejligheder svarer til 6,2% af det samlede antal lejligheder.

Formanden oplyste, at der kommer eftersyn af tagene med opstart førstkommende fredag.

Trods megen regn i 2023 har foreningen kun haft en lille vandskade.

Om udviklingen i området oplyste formanden, at byggeriet på boldbanerne mellem Taastrup Have og Selsmosen er i fuld gang, og at der desværre er vise støjgener i tidsrummet kl. 7-18, hvor der må arbejdes.

Vandværket graver i området, og det vil stå på endnu 3-4 måneder.

Endelig mindede formanden om, at det er muligt gratis at abonnere på Brunata Online, så man kan følge udviklingen i sit forbrug af varme, og formanden benyttede lejligheden til at opfordre beboerne til at tilmelde sig.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, der blev taget til efterretning.

 

Dirigenten gennemgik herefter det udsendte regnskab med resultatopgørelse og balance.

I årsregnskabet var der et driftsmæssigt overskud på kr. 363.582, hvilket var ca. 360.000 kr. mere end budgetteret.

Formanden supplerede undervejs med bemærkninger til de enkelte punkter i driftsregnskabet, og det blev bl.a. bemærket:

- at der var et overskud på kr. 198.745 i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger, som bl.a. skyldes at foreningen havde fået et nyt billigere tilbud fra en maler, og at der i øvrigt var indregnet ”buffere” i budgettet,

- at der var et underskud på kr. 83.126 til renholdelse, hvilket hovedsageligt skyldtes en hovedreparation på traktor,

- at en del af kr. 559.320, som pr. 31.12.2023 stod på Grundfond, vandmålere, i foråret 2024 var anvendt til at betale de 1000 vandmålere, som blev skiftet i 2023, således at der pr. 31.3.2024 nu var ca. kr. 90.000 tilbage på Grundfond, vandmålere.

 

Sussie (38, 1. th.) spurgte, om beboerne selv skulle stå for nogen del af reetablering efter vandværkets gravearbejde. Formanden svarede nej.

Susanne (17) spurgte, hvad ”Grundfond, ejerskifte/udlejning kr. 211.750” i balancen (årsrapporten s. 12) skulle anvendes til. Formanden forklarede, at det f.eks. skulle dække udgifter i forbindelse skade ved fraflytning, men at der var tale om en Grundfond, som kunne anvendes til diverse udgifter, som måtte dukke op.

Dirigenten tilføjede, at penge i grundfond anvendes til uforudsete udgifter, som ikke er medtaget i budgettet, og at grundfondsmidler kan være en øremærket opsparing, som skal anvendes til nærmere bestemte udgifter.

Dirigenten kunne derefter konstatere, at forsamlingen enstemmigt godkendte årsrapporten.

 

Ad 3. Budget 2024 og fastsættelse af månedlige fællesbidrag:

Som administrator orienterede Steen Ternstrøm om grundlaget for budgetforslaget i regnskabets s. 10, hvor det bl.a. blev bemærket, at der var afsat kr. 796.000 til almindelig vedligeholdelse af bygninger, kr. 677.000 til fællesarealer, kr. 327.054 til forsikringer og 200.000 til forbrugsafgifter herunder el. Stigning i posten administration og revision skyldes sædvanlig årlig regulering i h.t. nettoprisindekset.

Dirigenten oplyste, at budgetforslaget forudsætter uændret fællesbidrag, og at der budgetteres med et lille underskud kr. 41.364.

På forespørgsel kunne formanden bekræfte, at udgift til maling af vinduer omfattede alt udvendigt træværk.

Der var ikke flere spørgsmål eller bemærkninger til budgettet, der blev enstemmigt vedtaget.

 

På generalforsamlingen bemærkede formanden, at Amager Sanitetsservice var ved at lægge en ny hovedledning, og at bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt at benytte lejligheden til at få trukket nye vandledninger fra hovedledningen og ind til bygningerne. I nr. 1-3-5 var der en ledning som for nyligt brast, og der var tale om en udbedringsudgift på kr. 80.000, som blev betalt af forsikringsselskabet, men foreningen havde en selvrisiko på kr. 30.000. 

Vandledningerne er meget gamle, og bestyrelsen har derfor besluttet at skifte ledningerne til bebyggelsen og så anvende kr. 438.000, som i budgettet er afsat til flisebelægning, til nye vandledninger i stedet. Bliver udgiften større end kr. 438.000 kan merudgiften, vil det overskydende beløb blive trukket på Grundfond ejerskifter/udlejning.

Dette gav ikke anledninger til spørgsmål eller bemærkninger.

 

Ad 4. Forslag:

Forslag A fra beboer om indførelse af P-kontrol.

Forslagsstiller Jacob (17. 2. tv.) gennemgik forslaget og motiverede dette.

Dirigenten oplyste, at han som administrator har erfaret, at det er almindeligt, at en forening indleder med at indbyde en gæst til en generalforsamling, som kan fortælle om mulighederne for p-kontrol og orientere om de mange beslutninger, som skal træffes i den forbindelse.

Herefter nedsættes der typisk en arbejdsgruppe, som skal fremkomme med et konkret forslag til behandling på efterfølgende ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Firmaerne, som tilbyder p-kontrol, lever af at udstede bøder, så der ikke er udgifter for foreningen, og i øvrigt sætter firmaerne skilte op med parkeringsregler på området for egen regning, forudsat der indgås en bindende aftale i en given uopsigelig periode (formentlig 12 mrd.).

Forslagsstiller oplyste, at det vurderes at være noget, som haster at få bragt i orden.

Flere i forsamlingen medgav, at der var problemer med at finde p-pladser allerede midt på dagen herunder grundet alt byggeriet og de mange håndværkere i området, og at det kun ville blive endnu værre, når folk flyttede ind i den ny bebyggelse i nabo området.

Formanden tilkendegav, at det er bestyrelsens holdning, at generalforsamlingen bør stemme om forslagets pkt. 3, så der kunne nedsættes en arbejdsgruppe, som kunne arbejde hen over sommeren, og at der så vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien – formentlig september måned.

Niels (3 st.th.) var enig i, at der var et akut problem, men henstillede til, at det ikke gik for stærkt, og opfordrede forsamlingen til at tilslutte sig bestyrelsens anbefaling om nedsættelse af arbejdsgruppe, så man fra starten fandt den strategisk rigtige løsning.

Der var derefter en livlig debat, der mundede ud i, at forslagsstiller accepterede, at forslaget pkt. 3 blev sat til afstemning.

Forslag A’s pkt. 3 blev vedtaget, og forslagets pkt. 1 og 2 bortfald herefter.

Der blev herefter nedsat et arbejdsudvalg bestående af:

             Forslagsstiller Jacob (17, 2. tv.)

             Formand Erik (28, 2. th.)

             Helle (5, 1. tv.)

             Niels (3, st.th)

             Jan (22, 2.th.)

 

Forslag fra bestyrelsen

1. Indkøb og opsætning af nye postkasser.

Formanden motiverede forslaget. Forslaget blev drøftet, sat til skriftlig afstemning og nedstemt, da et flertal gav ud tryk for, at postkasserne var gode nok.

 

2. Etablering af postkasse-fond.

Formanden tilkendegav, at det ikke længere syntes at give mening at opretholde forslaget,

men da der var et ønske fra salen om, at forslaget blev opretholdt, blev det sat til skriftlig

afstemning og nedstemt.

 

3. Aftaleoplæg fra Fibia.

Formanden motiverede forslaget, og forslaget gav anledning til livlig debat.

Niels (3, st.th.) oplyste, at han mente, at den eksisterende aftale var god og rimelig i pris, og at man kunne frygte, at der hurtigt ville komme en prisstigning, hvis det nye tilbud fra Fibia blev accepteret, idet der tilsyneladende ikke var en bindingsperiode, som i det gamle tilbud.

Jacob (17, 2. tv.) oplyste, at han havde læst tilbuddet, og heri var det anført ”fast pris i løbetid”. Flere i salen stillede sig tvivlende overfor, om der var tale om en prisgaranti.

Dirigenten oplyste, at den eksisterende aftale med Fibia havde løbet i 5 år, og at foreningen i h.t. aftalen ville kunne købe anlægget af Fibia for ca. kr. 800.000. Hvis nuværende aftale blev fastholdt ville ejerskabet til anlægget efter yderligere 5 år automatisk kunne overgå til foreningen uden omkostninger, men at det var uvist, hvad foreningen kunne bruge ejerskabet til.

Henrik (42, 2. th.) forespurgte, om man kunne være sikker på, at individuelle aftaler med Fibia trådte i kraft i samme øjeblik, som den eksisterende aftale ophørte, da det ville være problematisk at være uden internet i en periode. Bestyrelsen kunne ikke give garantier.

Flere gav udtryk for, at en opsigelse af den eksisterende aftale ville betyde, at de personer, som ikke bruger internet fra Fibia, kunne spare den faste betaling kr. 99 hver måned, og at det var rimeligt, at det kun var de personer, som anvendte Fibia, som rent faktisk betalte for det, hvorfor Fibia tilbud burde tiltrædes.

Andre tilkendegav, at den 10-årig aftale med fast udgift kr. 99 var god og billig, og at man kunne frygte en prisstigning, hvis Fibias nye tilbud / aftaleoplæg blev tiltrådt.

Forslaget blev sat til afstemning, og det blev nedstemt.

 

4. Slukkeanlæg i festlokalet

Formanden motiverede forslaget.

På forespørgsel kunne det bekræftes, at det efter slukketid ville være nødbelysning men ingen strøm til at støvsuge eller igangsætte opvaskemaskinen, hvorfor lejere måtte gøre rent dagen efter.

Det blev bemærket, at udgiften til at installere slukkeanlægget oversteg den årlige lejeindtægt, hvorfor det ville være billigere at lukke forsamlingshuset.

Forslaget blev sat til afstemning og blev nedstemt.

 

Ad 5. Valg af bestyrelse:

a. Valg af formand:

Formanden er ikke på valg i år.

 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Ulrich Schmidt og John Rommedahl var på valg og ville gerne modtage genvalg.

De 2 kandidater blev kort præsenteret og blev begge genvalgt.

Bestyrelsen består herefter igen af:

             Erik Larsen (formand), 28, 2. th. på valg i 2025

             Per Jensen, 32, st.tv. på valg i 2025

             Gyda Kræsing, 45, 1. tv. på valg i 2025

             Ulrich Schmidt, 43, st.th. på valg i 2026

             John Rommedahl, 26, 1. th. på valg i 2026

 

Ad 5. Valg af suppleanter:

På valg var Maksym Zhovtyi (39, 2. th.) og Melis Aydin (5, 1. mf.), som gerne modtog

genvalg.

Suppleanterne blev genvalgt:

             1. suppleant: Maksym Zhovtyi (39, 2. th.)

             2. suppleant: Melis Aydin (5, 1. mf.)

 

Ad 6. Valg af revisor:

Revisor blev genvalgt.

 

Ad 7. Eventuelt:

Kim (14, 2. th.) spurgte om bestyrelsen ville overveje at opsætte kaldeanlæg i opgangene.

Formanden svarede, at det havde været oppe at vende på tidligere generalforsamlinger, hvor det var nedstemt. Det var dyrt, og bestyrelsen havde ikke aktuelt planer om at stille forslag herom.

Formanden bemærkede, at enhver beboer havde mulighed for at fremsætte konkret forslag til en generalforsamling.

Der var ikke yderligere bemærkninger fra forsamlingen. Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og der blev takkede for god ro og orden.

 

Formand Erik Larsen takkede for fremmødet, hvorefter han hævede generalforsamlingen.

 

Underskrevet d. 29. april 2024 af:

Som dirigent: Steen Ternstrøm                                                          

Som formand: Erik Larsen

Som referent: Mette Ternstrøm