Tekstfelt: Vedtægter.
Regulativ for måling og afregning af vand– og varmeforbrug.

 

REGULATIV

FOR MÅLING OG AFREGNING AF VAND- OG VARMEFORBRUG i

EJERFORENINGEN TÅSTRUPHAVE

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

1. Generel information

 

 

2. Varme- og  vandmålere

 

 

3. Aflæsning

 

 

4. Varmeforbrug - beregningsgrundlag

 

 

5. Varmt brugsvand - beregningsgrundlag

 

 

6. Vandforbrug - beregningsgrundlag

 

 

7. Korrektion for beliggenhed (varme)

 

 

8. Årsregnskab

 

 

9. Flytninger/ejerskifter

 

 

10  A/C opkrævninger

 

 

 

Bilag 1 vedhæftet

 

 

1: GENEREL  INFORMATION.

 

Ejerforeningens ordinære generalforsamling traf i april 2015 beslutning om at etablere individuel måling og afregning af vandforbrug i bebyggelsens lejligheder. Der har i en årrække været foretaget individuel måling og afregning af varmeforbrug.

Måling afvand- og varmeforbrug  sker via et radio-fjernaflæsningssystem.

Ejerforeningens bestyrelse og administration skal påse, at der årligt udarbejdes vand- og varmeregnskab. Bestyrelsen er bemyndiget til at antage et selskab til udarbejdelse af vand­ og varmefordelingsregnskab med årsopgørelser til hver ejer.

Separat vand- varmeregnskab sendes til ejerne primo det nye regnskabsår med oplysning om forbrug incl. efterregulering. Regnskabsåret er 1/6 - 31/5.

Bestemmelserne i nærværende regulativ er vedtaget af ejerforeningens øverste myndig­ hed, generalforsamlingen, og må derfor opfattes som en juridisk forpligtende aftale, som ethvert medlem af ejerforeningen skal overholde og er forpligtet til at påse bliver over­ holdt, hvis en ejer overdrager benyttelsen af ejerlejligheden til andre.

Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter for ejerlejlighedens vand- og varmeforbrug med den vedtægtsbestemte sikkerhed, som ejerforeningen har tinglyst i den pågældende ejerlejlighed.

Det påhviler den af ejerforeningen valgte bestyrelse at administrere i overensstemmelse med nærværende regulativ. Bestyrelsen bemyndiges til i fortolkningstilfælde at træffe af­ gørelser. Bestyrelsens beslutninger kan indbringes for generalforsamlingen.

 

 

2. VARME- OG VANDMÅLERE.

 

Elektroniske målere og radiatorer:

De i ejerlejligheden installerede målere må ikke fjernes eller beskadiges. Hvis en ejer kon­ staterer, at en måler ikke er funktionsdygtig eller er blevet beskadiget, skal ejeren omgående rette henvendelse til inspektørkontoret og anmelde dette.

Hvis ejerforeningens administration konstaterer, at en måler ikke er funktionsdygtig, retter ejerforeningens administration eller det selskab, der har bemyndigelse hertil, henvendelse til den pågældende ejer, der har pligt til straks at give ejerforeningens repræsen­ tant/håndværker adgang til ejerlejligheden for at foretage udbedring.

Radiatorer og målere må ikke fjernes uden bestyrelsens forudgående godkendelse. Ved installering af vandbaseret gulvvarme  og håndklædetørrere har den pågældende ejer pligt til uden ophold at anmelde dette til inspektørens kontor med henblik på at ansætte varme­ forbruget skønsmæssigt afhængigt af forholdene.

Er radiator uden tilladelse fjernet, kan bestyrelsen forlange reetablering af tilsvarende ra­ diator for pågældende ejers regning.

 

Erstatning:

Hvis en ejer beskadiger eller fjerner en måler, er den pågældende pligtig at betale udbed­ ringsudgiften.

Erstatningsansvaret følger almindelig erstatningsret, så en ejer kun er ansvarlig for skader, der kunne være undgået ved almindelig agtpågivenhed, medens en ejer ikke er ansvarlig for funktionsstop, der skyldes konstruktionsfejl eller lignende vedrørende måleren.

Bemærk, at en ejer altid er objektiv ansvarlig for sin eventuelle lejers handlinger.

 

Skønsmæssig  fastsættelse afvand- og varmeforbrug:

Hvis måling af vand- og varmeforbrug over en periode ikke har været mulig, fastsættes forbruget skønsmæssigt, men med behørig hensyntagen til ejerens tidligere, registrerede forbrug, hvis sådant forefindes.

Findes der på grund af ejerskift ikke et konstaterbart, tidligere forbrug for den pågældende beboer, kan bestyrelsen fastsætte forbruget efter et normalt forbrug, der beregnes skønsmæssigt af bestyrelsen med tillæg af 25 %.

 

Tillægget bliver dog kun aktuelt, hvor det efter almindelige erstatningsretlige principper kan lægges ejeren/beboerne til last, at en måler har været ude af funktion i en længere periode.

 

 

3. AFLÆSNING:

 

Adgang til ejerlejlighederne:

Selvom aflæsning af målerne sker ved fjernaflæsning, er enhver ejer pligtig til at give administrationen eller dennes repræsentant adgang til at besigtige målerne i ejerlejligheden, når dette findes påkrævet, hvad enten det sker som led i en kontrol af målernes funk tionsdygtighed, eller i forbindelse med ønsket om at foretage manuel aflæsning, reparati­ on, nyinstallation, udskiftning af batterier eller lignende. Vedtægternes § 16,3 finder i denne henseende anvendelse.

Vedtægternes§  16,3 har følgende ordlyd:

"Enhver lejlighedsejer er pligtig til at give de af ejendomsinspektøren anviste håndværke­ re adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, vedlige­ holdelse m.v. "

Generalforsamlingens bemyndigelse i forlængelse af vedtægternes§  16,3:

Generalforsamlingen bemyndiger ved vedtagelsen af nærværende regulativ bestyrelsen eller dennes repræsentant til i nødvendige tilfælde at skaffe sig adgang til en ejerlejlighed.

Det er en betingelse, at bestyrelsen ikke på anden måde har kunnet få ejeren til at give be­ styrelsen adgang til lejligheden, men har bestyrelsen forgæves ved 2 forudgående, skriftlige henvendelser med passende varsler minimum 14 dage ikke kunnet skaffe kontakt til ejeren eller beboerne, er bestyrelsen bemyndiget til at trænge ind i lejligheden, når dette skønnes fornødent for at sikre bebyggelsen en korrekt måling og afregning af vand- og varmeforbrug.

 

Gebyr m.v.:

Hvis bestyrelsen er nødt til at håndhæve den under punkt b. anførte fremgangsmåde, kan bestyrelsen pålægge den pågældende ejer at betale alle de med denne indtrængen for­ bundne omkostninger, herunder udgifter til låsesmed samt at betale et administrationsge­ byr. Gebyrets størrelse fastsættes af bestyrelsen ud fra de omkostninger, der medgår hertil.

 

 

4. VARMEFORBRUG - BEREGNINGSGRUNDLAG:

 

Ved måling af varmeforbruget opnås individuel afregning af forbrug til opvarmning af radiatorer i de enkelte ejerlejligheder. Formålet er at opnå besparelser samt en rimelig og retfærdig fordeling af udgifterne ved opvarmning af bebyggelsen.

 

Principper for beregning af varmeprisen:

Varmeprisen består af faste udgifter og variable udgifter.

 

De faste udgifter omfatter omkostningerne til alle fælles faciliteter, herunder varmecen­ tral, fællesrum (inspektørkontor og selskabslokaler), vedligeholdelsesudgifter herunder udgifter til nødvendige målerudskiftninger, administration, finansierings- og driftsud­ gifter samt udgifter til det selskab, der er antaget til at forestå aflæsning og udarbejdelse af regnskab.

Ved hver målerudskiftning betaler ejerforeningen leverandørens regning. Årets udgifter til målerudskiftninger indgår herefter i de faste udgifter.

 

De faste udgifter, der fordeles efter areal, opgøres ved varmeregnskabsårets afslutning, idet bestyrelsen  fortsat  bemyndiges til ved varmeregnskabsårets begyndelse at budget­

tere en udgift for det kommende regnskabsår, som skal indgå i a conto opkrævningerne

til de enkelte beboere.

De faste udgifter skal fordele de af bebyggelsens omkostninger, der ikke direkte af­ hænger af forbrug.

 

De variable udgifter udgør betaling for det i enheder målte varmeforbrug i hver ejerlej­ lighed. Heri indgår udgifter til køb af varme hos Høje-Taastrup Fjernvarme incl. op­ varmning af koldt vand til varmt brugsvand samt ledningstab.

De variable udgifter betales i forhold til den enkelte ejers målte forbrug.

Hver enkelt radiator i bebyggelsen er målt op, og på baggrund af disse opmålinger  er der beregnet en "teknisk faktor" for den pågældende radiator.  Denne  faktor er udtryk for radiatorens varmeydelse, og radiatorens størrelse og udformning er grundlaget for den tekniske faktor. Den tekniske faktor anvendes til regulering af antallet af enheder, hvilket fremgår af årsopgørelsen. For hver ejerlejlighed er der udarbejdet et teknisk grunddatablad, der angiver radiatorens tekniske faktor. Ved udskiftning af radiator beregnes ny radiators tekniske faktor.

 

 

5, VARMT BRUGSVAND - BEREGNINGSGRUNDLAG:

 

Ved varmt vand forstås det opvarmede vand, der tappes af haner, og som ikke indgår i rumopvarmningen.

Principper for beregning af prisen:

Prisen for det varme vand fastsættes som en enhedspris med en nedenfor under pkt. 8 an­ ført nærmere fastsat andel af de variable udgifter til opvarmning af vandet. Beregningen sker i henhold til det forbrug, der registreres på varmtvandsmålerne.

 

 

6. VANDFORBRUG - BEREGNINGSGRUNDLAG:

 

Ved vandforbrug forstås det koldtvandsforbrug, som måles i hver  enkelt  ejerlejlighed, samt det forbrug af vand, der opvarmes til varmt brugsvand. (Alene vandforbruget, idet udgiften til selve opvarmningen af vandet er indeholdt i varmeregnskabet, jfr. pkt. 5 og pkt. 8).

Der er i lejlighederne etableret målere for både varmt og koldt vand.

Principper for beregning af prisen -  for vand:

Vandprisen består af faste udgifter og variable udgifter.

 

De faste udgifter omfatter omkostningerne til alle fælles faciliteter, herunder installa­ tioner der er medvirkende til at forsyne bebyggelsen og de enkelte ejerlejligheder  med vand, vedligeholdelsesudgifter, udgifter til nødvendige  målerudskiftninger, administrati­ on, finans- og driftsudgifter tilknyttet vandforsyningen samt udgifter til det selskab, der er antaget til at forestå aflæsning og udarbejdelse af regnskab.

Ved hver målerudskiftning betaler ejerforeningen leverandørens regning. Årets udgifter til målerudskiftninger indgår herefter i de faste udgifter.

 

De faste udgifter, der fordeles efter fordelingstal, opgøres ved vandregnskabsårets afslut­ ning, idet bestyrelsen bemyndiges til ved vandregnskabsårets begyndelse at budgettere en udgift for det kommende regnskabsår, som skal indgå i aconto-opkrævningerne til de en­ kelte beboere.

 

De faste udgifter skal fordele de af bebyggelsens omkostninger, der ikke direkte afhænger af forbrug.

 

De variable udgifter udgør betaling for det i m3 målte vandforbrug i hver ejerlejlig­ hed. Heri indgår udgifter til køb afvand hos Høje Taastrup Forsyning, incl. det vand, der anvendes til opvarmet brugsvand, ledningstab samt driftsforbrug.

De variable udgifter betales i forhold til den enkelte ejers målte forbrug.

 

 

7. KORREKTION  FOR BELIGGENHED

 

ad varmeregnskabet

Forinden afregning af varmeforbruget korrigeres målerregistreringen i den enkelte boligenhed i henhold til de af Minols beregnede korrektionsfaktorer, som fremgår af vedhæfte­ de bilag 1.

 

 

8. ÅRSREGNSKAB

 

Det påhviler bestyrelsen at foranledige, at der hvert år udarbejdes et årsregnskab vedrørende varme-og vandforbrug  i bebyggelsen for perioden 1/6- 31/5.

Regnskabet  udarbejdes efter sædvanlige principper og i henhold  til ovenstående, jfr. pkt.

1. Bestyrelsen skal påse, at der via ejerforeningens administrator pr. 1.10 sker opkræv­ ning/tilbagebetaling til de pr. denne dato værende ejere i henhold til regnskabet. Opkræv­ ning/tilbagebetaling foretages samtidig med betaling af fællesudgift pr. 1.10.

Både vand- og varmeregnskabet kan efter bestyrelsens vurdering indeholde opsparing til løbende udskiftning af nedslidte målere.

Efterregulering af forbrug finder sted i forbindelse med de sædvanlige betalinger af fæl­ lesudgifter i op- eller nedadgående retning primært via PBS.

Såfremt en ejer ønsker at fremsætte indsigelse mod en årsopgørelse, skal indsigelsen sen­ des skriftligt til ejerforeningens administrator senest 6 uger efter modtagelsen af årsopgø­ relsen. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Bestyrelsen er bemyndiget til at afvise indsigelser, der modtages efter oven­ nævnte frist.

 

Beregningsgrundlag for varmeregnskab:

Den totale varmeudgift, der dækker omkostninger til at forsyne bebyggelsen med varme og varmt vand jf. de regnskabsprincipper, der hidtil er anvendt ved opgørelsen af det årlige varmeregnskab.

 

 

De variable udgifter betales efter de enheder, som varmemålerne h.h.v. varmtvands­ målerne registrerer, og fordeles med 80 % til rumopvarmning og 20 % til opvarmning af brugsvand. Af det beløb, der udgør summen for rumopvarmningens 80%, overføres 10%  til faste udgifter. Dette er standardfordelinger, der kun kan ændres af en generalforsam­ ling. Herefter beregnes enhedspris, der betales i.h.t. målt forbrug.

De faste udgifter betales i.h.t. lejlighedernes arealer (m2).

 

Beregningsgrundlag for vandregnskab:

Den totale vandudgift dækker omkostninger til at forsyne bebyggelsen med vand, jfr. regnskabsprincipper 6 b. Den totale vandudgift opgøres som Høje Taastrup kommunes år­ lige a/c-opkrævning, tillagt/fratrukket kommunens afregning af underskud/overskud af forudgående kalenderårs vandforbrug.

De faste udgifter betales i.h.t. fordelingstal.

 

 

9. FLYTNINGER/EJERSKIFTER:

 

Ved enhver flytning, hvad enten  denne skyldes  ejerskifte eller (gen)-udlejning, påhviler det den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden at foranledige, at inspektørkontor eller administrator får meddelelse om fraflytning og navn på de nye beboere.

Denne meddelelse skal gives ejerforeningen hurtigst muligt, når fraflytning er sket. Den fraflyttede ejer og den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden hæfter solidarisk for enhver restance, herunder også efterbetalingskrav i henhold til saldo i årsregnskab, som helt eller delvist måtte påhvile en fraflyttet ejer. Ejerforeningens krav er omfattet af en vedtægtsbestemt sikkerhed i de enkelte ejerlejligheder.

Når ejerforeningen har modtaget meddelelse om beboeres fraflytning, kan ejerforeningens administration udarbejde en foreløbig afregning til tidligere ejere. For denne afregning opkræves et flyttegebyr, som indeholder honorar for fraflytningsafregning til administrator og det selskab, der forestår aflæsning og regnskab. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte størrelsen på flyttegebyret ud fra de omkostninger, der medgår hertil.

 

 

10. A/C OPKRÆVNINGER:

Bestyrelsen er bemyndiget til at regulere a conto opkrævningerne inden udløbet af et regn­ skabsår, hvis der viser sig at være væsentligt grundlag herfor.

I efterfølgende regnskabsår fastsættes a conto betalinger så vidt muligt i henhold til det forudgående års konstaterede forbrug. Hvis der er sket ejerskifter fastsættes a conto ydel­

ser efter bestyrelsens skøn.

Den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden hæfter for tidligere ejers restancer, ren­ ter, gebyrer, eventuelle incassoomkostninger m.v., og det påhviler en tilflyttende ejer at sikre sig, at den fraflyttede ejer har betalt eventuelle restancer m.v.  til  ejerforeningen. Saldi i.h.t. flytteopgørelser udbetales/opkræves ikke af ejerforeningen/administrationen, der kun udbetaler/opkræver i.h.t. årsregnskab til den til enhver tid værende ejer på afreg­ ningstidspunktet.

Såfremt en ejer ikke rettidigt betaler a conto opkrævninger eller eventuel opkrævning i forbindelse med årsafregning, pålægges et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen og tilfalder ejerforeningen.

Samtidig med gebyrets fastsættelse skal den pågældende ejer anmodes om at foretage beta­ lingen inden 10 dage. Overskrides denne betalingsfrist påhviler det bestyrelsen at påse, at fordringen overgår til retslig inkasso i.h.t. den til enhver tid gældende inkassolovgivning med de deraf følgende sædvanlige yderligere omkostninger for den pågældende ejer.

Ejerforeningens medlemmer tiltræder, at ejerforeningen for sådanne restancer har sikker­ hed i den vedtægtsbestemte sikkerhedsstillelse, som ejerforeningen har i hver enkelt ejer­ lejlighed. Renter kan pålægges i henhold til renteloven.

 

 

 

Således vedtaget på Ejerforeningen Tåstruphaves ordinære generalforsamling den

 

 

 

I bestyrelsen:

 

 

Faktor for varmeregulering i Taastrup Have:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din varmemåler aflæsning bliver bl.a. X med denne fordelingsfaktor, før varmeforbruget prissættes.

Det vil sige at "ydre lejligheder" får mere varme for pengene end de lejligheder som ligger inde i husene.

Faktor 0,83: 2. sal - gavl.

Faktor 0,85: Stuen - gavl.

Faktor 0,90: 2. sal uden gavl.

Faktor 0,92: 1. sal - gavl samt stuen uden gavl.

Faktor 1,00: 1. sal uden gavl.

Denne fordeling er i tidernes morgen udregnet af ingeniørerne hos Minol i Ølstykke.

VEDTÆGTER FOR

Ejerforeningen Tåstrup have

 

§ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse:

1.1.       Ejerforeningens navn er ”EJERFORENINGEN TÅSTRUPHAVE”.

Nærværende vedtægter regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet ikke er reguleret i lovgivningen.

Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

1.2.       Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom, herunder at renholde og vedligeholde alle fælles indretninger, bygninger og fællesarealer for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i foreningens ejendom. Tinglyst adkomst medfører obligatorisk medlemskab. Udtræden af foreningen sker ved salg af ejerlejligheden og medlemmets forpligtelser over for ejerforeningen ophører, når eventuelle restancer og andre forpligtelser over for ejerforeningen er berigtiget.

1.3.       Såfremt en ejerlejlighed ejes af flere personer, har de tilsammen de rettigheder og forpligtelser, som eneejer har.

1.4.       For ejerforeningens forpligtelser hæfter det enkelte medlem i forhold til det for ejerlejligheden gældende, tinglyste fordelingstal. En ny ejer, som ved tinglyst adkomst til en ejerlejlighed i ejerforeningen indtræder som medlem, hæfter for alle den tidligere ejer påhvilende forpligtelser over for foreningen, herunder også for skyldige fællesudgifter, varmebidrag, vandbidrag m.m. hidrørende fra tiden før ny ejers overtagelse af ejerlejligheden.

1.5.       Ved hvert ejerskifte overgår alle den tidligere ejer påhvilende forpligtelser og rettigheder, herunder også retten til anpart i eventuel foreningsformue eller driftsoverskud til den nye ejer. Et udtrædende medlem kan ikke fordre nogen del af foreningsformuen eller lignende udbetalt.

§ 2. Generalforsamling:

2.1.       Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

2.2.       De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

2.3.       Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.

2.4.       Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden otte uger, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede – vedtages med 2/3 af de angivne stemmer efter antal og fordelingstal.

§ 3. Ordinær generalforsamling:

3.1.       Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsorden for denne skal omfatte mindst følgende punkter:

             1)          Valg af dirigent og referent.

             2)          Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

             3)          Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.

             4)          Forslag.

             5)          Forelæggelse af budget til godkendelse.

             6)          Valg af medlemmer til bestyrelsen.

             7)          Valg af suppleanter til bestyrelsen.

             8)          Valg af revisor.

             9)          Eventuelt.

3.2.       Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst to ugers og højst otte ugers varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen.

3.3.       Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

§ 4. Forslag:

4.1.       Ethvert medlem har ret til at få emner behandlet på den ordinære generalforsamling.

4.2.       Forslag/emner  til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. Forslag/emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i detaljer fremgå af indkaldelsen.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling:

5.1.       Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

> når bestyrelsen finder anledning dertil

> når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal

> når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

5.2.       Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst to ugers varsel.

5.3.       Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

§ 6. Stemmeret og fuldmagt:

6.1.       Ethvert medlem har stemmeret.

6.2.       Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt til.

6.3.       Et medlem kan højst afgive tre stemmer i henhold til fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.

§ 7. Dirigent og referat:

7.1.       Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen.

7.2.       Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og offentliggøres senest fire uger efter generalforsamlingen på ejerforeningens hjemmeside. Bestyrelsens årsberetning offentliggøres på ejerforeningens hjemmeside 14 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling. Såvel referat som årsberetning kan rekvireres i papirformat hos foreningens administration.

§ 8. Bestyrelsens medlemmer:

8.1.       Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer.

8.2.       Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for to år, således at formanden og halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i ulige år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan fine sted.

8.3.       Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbejdet i en periode på mindst 12 uger indtræder en valgt suppleant midlertidigt i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af manglende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling.

8.4.       Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen for udførelsen af sit hverv.

§ 9. Bestyrelsens pligter:

9.1.       Bestyrelsens har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

9.2.       Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.

9.3.       Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, jfr. § 3 og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fællesudgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. 

9.4.       Bestyrelsen udarbejder ordensregler, indeholdende husorden, med anvisninger for bl.a. altan- og vinduesvedligeholdelse, udlejning m.v., som efterfølgende fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen.

9.5.       Bestyrelsesmøder afholdes når bestyrelsen finder behov for dette. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i formandens forfald af næstformanden, samt når to medlemmer af bestyrelsen begærer det.

9.6.       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

9.7.       Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udslaget.

9.8.       Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

§ 10. Drift:

10.1. Den daglige drift af foreningen varetages af en af bestyrelsen ansat inspektør.

10.2. Inspektøren har det daglige ansvar for foreningens personale, kontakt til håndværkere, leverandører til foreningen og at foreningens budget overholdelse.

10.3.    Inspektøren deltager på møde med bestyrelsen når dette ønskes, og rapporterer til fulde om den daglige drift til bestyrelsen.

§ 11. Administration:

11.1.    Bestyrelsen skal antage en administrator til bistand ved varetagelse af ejendommens daglige drift.

11.2.    Administrator skal besidde de fornødne kvalifikationer og være bestallingshavende advokat eller medlem af Ejendomsforeningen Danmark. Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor.

§ 12. Tegningsret:

12.1.    Ejerforeningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

§ 13. Fællesudgifter m.v.:

13.1.    I overensstemmelse med ejerlejlighedslovgivningen afholdes alle foreningens fællesudgifter af ejerlejlighedsejerne forholdsvis i henhold til de tinglyste fordelingstal.

13.2. Dog fritages garageejere for deltagelse i betalinger, der vedrører udgifter, der udelukkende afholdes til vedligeholdelse, nye installationer eller lign. i boligejerlejlighederne, herunder vedr. varme-, vand-, og tv-forsyning.

13.3. Udgifter til vand- og varmeforbrug kan opgøres og fordeles i henhold til regulativ herom.

13.4. Alle anlægs- og driftsudgifter vedrørende fælles medienetværk, herunder TV/radio m.v., afholdes ligeligt med 1/354 for hver ejerlejlighed uanset fordelingstal.

§ 14. Revision:

14.1.    Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

14.2. Foreningens revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

14.3. Foreningens revisor må ikke være medlem af ejerforeningen.

14.4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet påtegnes af revisor.

§ 15. Årsregnskab:

15.1.    Ejerforeningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

15.2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.

15.3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

§ 16. Vedligeholdelse:

16.1.    Den til enhver tid værende lejlighedsejer har ansvaret for den indvendige fornyelse og vedligeholdelse af det areal, der er tilgængeligt gennem lejlighedens hovedindgangsdør og afgrænset af lejlighedens ydermure.

Ejerens fornyelses- og indvendige vedligeholdelsespligt omfatter:

> Alm. vedligeholdelse så som hvidtning, maling og tapetsering,

> Gulvbelægning, gulvbrædder, loftspuds, indvendige døre, egne dørlåse, ruder og indvendige vinduer,

> Ejerlejlighedens udstyr, herunder el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, vand- og varmemålere,

> Fælles forsyningsledninger og fælles installationer efter disse forgreninger i ejerlejligheden.

Lejlighedsejeren må ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillerum i det omfang, dette ikke er til gene for andre lejlighedsejere. Lejlighedsejeren er pligtig til at indhente bygningsmyndighedens tilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet.

16.2.    Ejerforeningen har ansvaret for den udvendige fornyelse og vedligeholdelse, som omfatter:

> De bygningsdele, som ikke i henhold til § 16.1. er omfattet af den enkelte ejerlejlighedsejers ansvar, herunder murværk, døre, der ikke er i forbindelse med den enkelte lejlighed, ruder og vinduer i trappeopgange. Dog påhviler det ejerforeningen at male boligernes vinduer udvendigt.

> Fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses forgreninger i de enkelte ejerlejligheder, herunder brugsvandsrør, varmerør, forsyningsrør, afløbsrør, faldstammer, aftrækskanaler og hovedelledninger.

> Fællesarealer.

16.3. Enhver lejlighedsejer er pligtig til at give de af ejendomsinspektøren anviste håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, vedligeholdelse m.v.
16.4. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige lejlighedsejere, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Kravet fremsættes skriftligt. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte ejerlejligheden i stand for ejerens regning og om fornødent søge sig fyldestgjort i medfør af foreningens panteret.

§ 17. Udlejning:

17.1.    Ved udlejning eller udlån, herunder at lejligheden stilles til brug for andre end ejeren, skal medlemmet senest samtidig med lejeforholdets begyndelse fremsende kopi af lejekontrakten til ejerforeningens administration. Udlejning af en ejerlejlighed skal ske tidsbegrænset for en periode på max. 2 år.

17.2.  Udlejning til en ubestemt personkreds er ikke tilladt.

17.3. Den til enhver tid værende ejerlejlighedsejer er pligtig til i forbindelse med hver    udlejning eller udlån at indbetale et gebyr på kr. 1.000 til ejerforeningens grundfond. Gebyrets størrelse kan ændres af en generalforsamling.

17.4. Udlejning af enkelte værelser eller hele lejligheder må ikke ske i et sådant omfang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed end 2 gange antallet af opholdsrum.

17.5.    Udlejer er pligtig at indskærpe lejer, at lejemålet vedrører en ejerlejlighed, og at lejer skal overholde den for ejendommen vedtagne husorden samt øvrige beslutninger, som måtte være truffet af ejerforeningens generalforsamling. Udlejer er ansvarlig for, at lejer overholder sine forpligtelser i henhold til husorden m.v. og hæfter for enhver skade, som lejer måtte påføre ejerforeningen eller medlemmer af denne.

§ 18. Husorden og regulativer:

18.1.    Enhver beboer har pligt til at gennemlæse og følge den gældende husorden og de af generalforsamlingen vedtagne regulativer for vand- og varmeforsyning.

§ 19. Grundfond:

19.1.    Ved hvert ejerskifte betales der kr. 1.000,- til en grundfond. Beløbet kan ændres af en generalforsamlings flertal. Ved udlejning se punkt 17.3.

19.2. Bestyrelsen er berettiget til i fælles interesseanliggender at anvende grundfondens midler f.eks. ved fornyelsen af anlæg, uforudsete hændelser mv.

§ 20. Sikkerhedsstillelse:

20.1. Til sikkerhed for ethvert krav, som ejerforeningen måtte få på den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed, hvad enten kravet måtte vedrøre restancer med hensyn til fællesudgifter m.v., erstatningskrav af enhver art, skal tidligere den 19/12 1975 og den 23/6 1999 tinglyste pantesikkerhed fortsat være gældende, således at nærværende vedtægt intet ændrer heri. Det påhviler hver enkelt ejer at påse, at denne sikkerhed altid har 1. prioritet panteret i hver ejerlejlighed.

Det gentages hermed, at bestemmelsen om tinglyst pantesikkerhed i 1999 angav følgende:

  ”med virkning fra 1.7.1999 reguleres sikkerhed stor kr. 10.000,00 i henhold til vedtægt § 11 stk. 1, tinglyst den 19/12 1975, med årligt 10% af den til enhver tid værende sikkerhed. Herefter vil sikkerheden pr. 1/7 1999 udgøre kr. 11.000,00 og pr. 1/7 2000 udgøre kr. 12.100,00 og så fremdeles reguleret hver den 1/7 fremover”.

I henhold til denne bestemmelse er den akkumulerede pantesikkerhed pr. 1/7 2015 opgjort til kr. 50.545,00, for hvilket der således er 1. prioritets pantesikkerhed i hver ejerlejlighed uanset lejlighedens fordelingstal. I forbindelse med generalforsamlingens godkendelse af nærværende vedtægt bestemmes, at reguleringen af sikkerhedens størrelse stilles i bero med virkning fra 1/7 2015, så ovennævnte sikkerhedsbeløb forbliver uændret som anført indtil 1/7 2035, fra hvilken dato ejerforeningens generalforsamling kan retablere stigning som vedtaget den 17. maj 1999.

§ 21. Tinglysning:

21.1.    Nærværende dokument begæres tinglyst servitutstiftende på ejerlejlighederne nr. 1-398 af matr.nr. 5 it, 5 lf, 5 ir, 5 is og 5 if Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke.

Samtidig hermed ophæves tidligere tinglyst vedtægt, bortset fra de i § 20 nævnte, tinglyste pantesikkerhedsbestemmelser, som fortsat skal være gældende uændret i overensstemmelse med det i § 20 anførte.

21.2. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende byrder, servitutter, rettigheder og forpligtelser henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

21.3. Påtaleberettiget i henhold til nærværende vedtægt er Ejerforeningen Tåstruphave ved dennes bestyrelse. Administrator er: advokatfirmaet Ternstrøm, Hovedgaden 423, 2640 Hedehusene, til hvem henvendelse vedrørende ejerforeningens forhold kan ske.

 

Således vedtaget på ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 4. maj 2016.

Underskrevet af bestyrelsen. 

Til vitterlighed, underskrevet af Uno Ternstrøm