Formålet med denne husorden er at fremme gode og ordnede forhold mellem beboerne, samt at skabe et godt miljø i Taastrup Have.

Det gøres ved at overholde nedenstående, og ved at tage hensyn til hinanden.

Denne husorden erstatter alle foregående husordener.

Husordenen er revideret 9. januar 2024.

 

Adgang til lejlighederne:

Beboerne er forpligtiget til at give ejendomsadministrationen adgang til lejlighederne i det omfang, det er nødvendigt for ejendommens vedligeholdelse.

Affald:

Det er ikke tilladt at bortkaste eller henstille affald på trapper, gange, veje, stier og plæner.

Se bilag 1: ”Affaldssorteringsliste for Taastrup Have”.

Se bilag 2: ”Storskraldeplads ved Taastrup Have 43”.

Altaner:

Altanerne må ikke benyttes som oplagsplads for kasserede effekter.

Opstilling af over 80 cm. højde er ikke tilladt, dette gælder ikke parasoller, havemøbler samt grill’er, i perioden 1. april – 31. oktober. 1. november skal disse

effekter være fjernet – så de maks. 80 cm. igen overholdes.

Det er forbudt at, bore i altanvæg, gulv samt træværket.

Det er forbudt at opsætte foderbræt, da spild derfra kan tiltrække rotter.

Opsætning af diskret udseende altankasser er tilladt, hvis de fastgøres forsvarligt. Beplantning af altankasser må ikke være til skade for bygningen.

Der må ikke monteres / opsættes borde, hylder eller lignende, udvendig på altanen.

Skader der er opstået af manglende rengøring af afløbsrøret, skal beboerne selv erstatte.

Altanbunden og overkanten af altanbrystningen er forsynet med en særlig membran, der ikke må beskadiges (se bilag 3).

Antenner:

Da der er installeret fælles radio- og TV antenneanlæg i bebyggelsen, er privat opsætning af synlige radio- og TV antenner (herunder paraboler) ikke tilladt.

I alle lejligheder er der 2 it- og antenne stik. Da disse anlæg er ejerforeningens, må de naturligvis ikke fjernes.

Det éne stik er YouSee internet og kabel-TV, det andet stik er Fibia og ud af det kan man få TV- signal og fibernet.

Se i øvrigt ejerforeningens hjemmeside: 9 — IT. og kabel TV.

Hvis det ene eller begge stik er fjernet, kan ejerforeningen på eget initiativ, genetablerer installationerne på lejlighedsejerene regning.

 

Badeværelser:

Vandudsivning skal øjeblikkelig stoppes (se bilag 4).

Barnevogne:

Barne- og klapvogne der skal i kælderen må ikke transporteres gennem gadedøren; benyt den udvendige kældertrappe ved husets gavl.

Henstillede barne- og klapvogne samt gangrolatore må ikke være til gene for andre.

Barne- og klapvogne må kun hensættes i de dertil indrettede cykelkældere, ikke på trapper og i kældergange.

 Benzin:

Benzin og andre brandfarlige væsker må ikke opbevares i kælderrum og / eller garager.

Beplantninger:

Beboerne må være nænsomme overfor buskadser, blomsterbede og græsplæner, beboerne opfordres til at beskytte fællesarealerne imod enhver form for beskadigelse.

Bilvask:

Vask af biler og campingvogne med brug af slange (rindende vand) er ikke tilladt på grund af vandspild.

Boldspil og leg:

Boldspil og leg på trapper og i kældrene er ikke tilladt.

Plænerne må benyttes til boldspil, leg og lignende under almindelig hensyntagen til ro og orden.

Ejendomsadministrationen erstatter ikke ituslåede vinduer.

         Brevkasser:

De opsatte udvendige brevkasser er fællesskabets, hvilket vil sige, at Ejerforeningen Tåstruphave reparerer eventuelle skader, dog ikke låse og nøgler. Fejl og skader skal meddeles til inspektøren.

Ved indflytning er det beboerne, der skal rette henvendelse til inspektøren (i dennes arbejdstid) for at få rettet navnet på brevkassen. Det er kun inspektørens label, der må anvendes på brevkassen.

Der må kun påsættes ”nej tak til reklamer” eller ”nej tak til gratisaviser”, disse mærker skal bestilles på posthuset, eller via Post Danmarks hjemmeside, da beboeren skal registreres hos Post Danmark.

Beboer der ønsker ”post til døren” skal søge hos Høje Taastrup kommune, ansøgningsskema findes på denne hjemmesides forside.

Alt andet der bliver sat på brevkassen, vil blive fjernet på beboerens regning.

Det er beboernes ansvar at opbevare de 2 nøgler til brevkassen, samt at overdrage disse til den efterfølgende beboer. Der findes ikke nogen hovednøgle, eller ekstra nøgle – der er kun de 2 nøgler beboerne har modtaget ved ibrugtagning af brevkasseanlægget.

Dersom beboerne ønsker det, kan man få en låseanordning hos inspektøren (i dennes arbejdstid), så brevkasserne kan blive sikret (aflåst) i forbindelse med nytår.

             Brevsprækkespærre:

Det er kun model: Lockit dækskilt 1472 rsf. t/brevindk.320x90 mm. (gennemgående) der er godkendt til brug i Taastrup Have.

Inspektøren kan henvise til en forhandler.

Cykler:

Cyklerne skal stilles i cykelstativerne eller i de dertil indrettede rum. Endvidere skal de udvendige kældertrapper benyttes ved op - og nedbæring. Cykler der ikke er placeret som beskrevet, risikerer at blive fjernet af personalet. De fjernede cykler samles ved Taastrup Have 13, dette uden at ejerforeningen er ansvarlig.

Ejerskift:

Det er enhver ejers pligt at meddele ejerskift til vores administrator.

Denne pligt gælder også ved fremleje, vær opmærksom på at der skal være en godkendt (af formanden) lejekontrakt — på maks. 2 års udlejning.

I forbindelse med ejerskifte skal der betales 1.000 kr. til Taastrup Haves grundfond (se foreningens vedtægter – 2016). Dette gebyr skal også betales, hver gang en lejlighed udlejes.

Fodring af dyr:

Der må ikke fodres fugle, katte eller andre dyr fra ejendommens vinduer / altaner eller på ejendommens grund.

 Forsikring:

I henhold til Ejerforeningens vedtægter § 10, har bestyrelsen sørget for at tegne sædvanlige forsikringer for bygninger, fællesarealer, lokaler samt for de ansatte ved ejerforeningen.

Til at varetage dette område har bestyrelsen indgået samarbejde med en forsikringsmægler.

Bygninger: Her har ejerforeningen en fælles bygningsforsikring inkl. Bygningsbrandforsikring, andre bygningsbeskadigelser, svamp/insekt dækning, glas og sanitetsdækning samt en række øvrige supplerende forsikringsdækninger.

Ansvar: Ejerforeningen har etableret ansvarsforsikring vedr. fællesarealer, personale og maskinpark.

Ved skader på bygning / lejlighedens bygningsdele som f.eks. gulve, loft, vægge og faste installationer:

*** Kontakt altid først ejendommens inspektør, da ovennævnte tekst om forsikring alene er overordnede beskrivelser, forsikringsbetingelserne indeholder en række underpunkter – derfor undersøger inspektøren vedr. aktuel dækning og giver efterfølgende nærmere instruktion. ***

Ombygning: Af hensyn til forsikringsdækningen – der undtager skader i forbindelse med væsentlige om- og tilbygninger som f.eks. udskiftninger af hele køkkener, badeværelser eller nedrivning af væge – skal ejerforeningens inspektør eller bestyrelse kontaktes.

Dersom om- eller tilbygningen har indgriben i bærende konstruktioner skal der indhentes accept fra ejerforeningens bestyrelse, og denne er afhængig af godkendelse fra Høje Taastrup Kommune.

Af hensyn til dækning for ansvar af evt. skader på bestående bygninger under om- og tilbygningen, skal der etableres ekstra forsikring. Denne forsikring etableres af ejerforeningen, men præmien opkræves hos ejeren af lejligheden.

Privat løsøre: Ovennævnte forsikringer etableret af ejerforeningen er altså alene de bygningsmæssige ting – altså ikke løsøre som bringes med i boligen eller genhusning i forbindelse med større skader – det er den enkelte beboers eget ansvar at etablere egen forsikringsdækning. Dette gælder også for det løsøre der evt. opbevares i kælderrum.

Privat ansvar: Beboerne skal også selv etablere egen ansvarsforsikring. Ejerforeningen forsikring dækker ikke for skader, der normalt bliver betalt af  en indboforsikring.

 Forurening:

Er en beboer skyld i forurening af bebyggelsen eller området, må den nødvendige rengøring omgående foretages af vedkommende beboer. I øvrigt må intet henkastes eller henlægges på bebyggelsens område.

Ejendomskontoret kan ved egen foranstaltning lade sådanne uberettigede genstande fjerne på beboerens regning.

     Fællesarealer:

Beboerne må forpligtige sig til – i egen interesse – at vise skånsomhed og hensyntagen til andre beboere, ved færdsel på og benyttelse af fællesarealerne.

Legepladsen, hvor børn især færdes, bedes med forældrenes bistand skånes for hærværk og beskadigelser. Overdreven støj må undgås.

Opsætning af telte, pavilloner og lignende er ikke tilladt, dette såvel til bespisning som overnatning.

Af hensyn til beplantningen skal gangarealerne benyttes.

           Fællesrum:

I opgange, tørre-, vaske-, og cykelrum er det en selvfølge, at der ikke må opmaganiseres møbler, gamle TV eller andre genstande, disse effekter vil blive fjernet omgående.

Da disse områder er offentlige, er det ej heller tilladt at ryge i indvendige fællesrum.

Opgangene er  også en flugtvej (ved brand), derfor er det ikke tilladt at sætte juledekorationer med levende lys i vinduerne eller at anvendelse andre former for levende lys i opgangene.

Har beboerne mistet kældernøglen, der er en systemnøgle, skal den nye købes hos inspektøren (i dennes arbejdstid), pris 275 kr.

Der forefindes selskabslokaler i bebyggelsen (se bilag 8), samt få ekstra kælderrum der kan lejes, kontakt ejendomsinspektøren.

      Grillstegning m. v.:

Ved madlavning på altanerne skal der sørges for, at grillredskaber og lignende er i sådan stand, at de ikke er til gene for andre og at de øvrige beboere ikke generes af lugt og røg.

Hvis grill placeres på altanbunden må membranen ikke beskadiges.

      Husdyr:

Husdyr må under ingen omstændigheder være til gene eller fare for de øvrige beboere.

Husdyr (hunde, katte m.m.) skal føres i snor, være under opsyn og må ikke besørge på tørre pladserne. Efterladenskaber skal omgående fjernes af ejeren.

Altaner må ikke benyttes til ”hundegård” eller ”hundetoilet”, på nogen måde.

Ifølge ”Vejledning om hundelovens forbudsordning ” (om kamp- og muskel hunde) § 3,2 – skal det følgende efterleves:

                          > Når hunden befinder sig på gader, veje, stier, pladser mv., der er åben for almindelig færdsel, skal hunden altid føres i en fast line/snor med                              en maksimal længde på 2 meter.

                         > Hunden skal være forsynet med en forsvarlig, lukket mundkurv.

Det er ikke tilladt at etablerer ”kattetrapper” eller lignende, så husdyr selv kan komme ind/ud på fællesarealet. Ligeledes må der på ingen måde opsættes katte net, hverken højt eller lavt.

           Håndværkere og byggeaffald:

Får dine håndværkere leveret byggematerialer, skal det bruges samme dag, samt et evt. overskud skal fjernes samme dag.

Byggeaffald skal være fjernet til fyraften - klokken 16.00.

Henstår der byggemateriale eller affald bliver det bortskaffet, på beboerens regning.

             Klager:

En klage til bestyrelsen bør opfylde/indeholde disse punkter.

> Klagen må ikke være anonym.

> Den skal som minimum være underskrevet af beboere fra 3 forskellige adresser i Taastrup Have.

> Den skal ledsages af en logbog, over minimum 14 dage – der begrunder og uddyber klagen.

> Klagen skal fremsendes til inspektør eller formand.

 

Herefter vil klagen blive behandlet på det først kommende bestyrelsesmøde.

Beboerne som har klaget, vil modtage et begrundet svar på klagen, samt en evt. handlingsplan.

Knallerter:

Knallerter må kun henstilles i cykelstativerne på gaden eller i de udvendige cykelkældre.

Ejeren er forpligtiget til at holde knallerten i orden, så den ikke spilder benzin og olie.

 Kollektive grundpakke:

Skal du opsige din grundpakke hos YouSee, skal du gøre sådan: Du skal have et blanket hos ejerforeningens administration (Advokat Ternstrøm – Brit B. Jensen: telefon 46 55 02 66 eller mail: brit@ternstrom.dk), det skal udfyldes og returneres til administrationen. Der vil efterfølgende blive trukket 500 kr. på dine fællesudgifter, der er prisen på administratorens arbejde i forbindelse med udmeldingen.

Prisen på YouSee’s grundpakke består af 2 dele. Den ene del er levering af TV-kanalerne, den anden del er til Verdens TV (som betaler royalty til de enkelte kanaler, producenter, kunstnere mm. – det der før i tiden hed Codydan). Delen til Verdens TV kan kun opsiges pr. 1 januar, derfor skal du så opsige grundpakken hos vores administrator inden 1. december, for at kunne stoppe pr. 1. januar.

Hvis du f.eks. opsiger din grundpakke 1 marts, kommer du til at betale til Verdens TV hver måned frem til næste 31. december.

Efterfølgende er det kun i forbindelse med handel af lejligheden, man kan tilmelde sig den kollektive grundpakke igen.

Kontortid m. v.:

Ejendomskontoret er beliggende i kælderen ved Taastrup Have 9.

    Telefon: 22 43 98 23.

    MobilPay nummer: 73038

    E-mail: eftaastruphave@gmail

Medarbejderens arbejdstid:

                          Man. - til torsdag mellem 7.00 og 15.00.

                          Fredag mellem 7.00 og 12.00.

Samt uanset tidspunkt såfremt der opstår akut behov for hjælp f. eks. stormskade eller sprængte vandrør.

Ejendomskontoret vil være behjælpeligt med praktiske anvisninger f. eks. ved lukning af varme, hvilket bør meddeles kontoret mindst 2 arbejdsdage forinden.

Alt VVS- og elinstallation skal udføres af aut. installatør, spørg på ejendomskontoret.

 Kælderrum:

Det er ikke tilladt at opbevare benzin, fyrværkeri eller andre ting der kan forsage en ulykke, i de til lejligheden hørende kælderrum, eller kælderrum beboerne lejer som ekstra kælderrum.

Der må ikke trækkes strøm fra beboernes lejligheder til frysere, køleskabe eller lignende i kældrene.

Kælderrummene må ikke benyttes til beboelse.

Undlad at opbevare værdigenstande i kælderrummene, både på grund af tyveri men også på grund af fugt. I begge tilfælde er det beboernes egen forsikring der skal dække.

      Markiser:

Beboere der ønsker markise på altanen skal henvende sig til inspektøren, og her få oplyst hvor denne skal bestilles. Der bliver henvist til en forhandler.

Det er kun den type, model og de farver fællesskabet har valgt der må etableres, og kun fra denne forhandler.

Der kan hos inspektøren, vælges mellem forskellige farver, som må bruges i Taastrup Have.

Etablering af markiser er naturligvis for beboerens egen regning.

             Mobile pay:

Alle betalinger med mobile pay bliver pålagt 1% at det beløb der betales (pr. løbende 100 kr.).

Dvs. skal du betale 250 kr., kommer du til at betale 253 kr., inc. mobilepay gebyret.

Det er et gebyr som NETs forlanger.

             Modernisering af ejerlejlighed:

Lejlighedsejer må ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke-bærende skillerum i det omfang, dette ikke er til gene for andre beboere eller bygningens soliditet og udseende.

Alle moderniseringer i køkken og bad må kun udføres efter forudgående indhentet tilladelse fra ejerforeningens inspektør. Øvrige moderniseringer, hvor udgifterne hertil forventes at beløbe sig til 10.000 kr. excl. moms eller mere, må ligeledes ikke igangsættes før godkendelse fra ejerforeningens inspektør er indhentet.

Enhver modernisering skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning (se bilag: 4 + 5) og i det omfang, dette er fornødent, skal kommunal bygningstilladelse indhentes før arbejdets igangsætning.

            

           Nyt navn på postkassen mm.:

Du skal skrive til inspektøren (brev, mail eller SMS), når du vil have ændret navnet på din postkasse, opgangs tavle og hoveddøren.

Navnene bliver herefter rettet i løbet af et par arbejdsdage.

Bemærk – det er kun inspektørens labels der må benyttes, på din postkasse, opgangs tavle samt hoveddøren.

           Opgangene:

Da opgangene er FLUGTVEJE må der ikke henstå noget i dem – siger Brandtilsynet.

De beboere som har stillet blomster (døde som levende) i opgangen skal fjerne dem, sko, gulvtæpper, stole, indkøbsvogne, barnevogne mm. skal ligeledes fjernes.

Har du en rollator, skal du kontakte inspektøren for at få anvist en plads til den.

Der vil løbende blive fjernet alt som står i opgangene (dog ikke dørmåtter). Det handler om vores sikkerhed.

             Ringeklokke:

De ved hoveddøren monteret ringeklokker, var en del af et anlæg i hver opgang, indtil vi fik nye indgangsdøre, hvorefter anlægget blev nedlagt – derfor vedligeholder ejerforeningen ikke mere ringeklokkerne.

Det er op til beboerne hvilken ringeklokke de ønsker, og det er for egen regning at anskaffe ny ringeklokke.

           P-pladser og motorkøretøjer:

Parkering af motorkøretøjer må kun ske på de afmærkede parkeringspladser og ikke på vendepladserne, disse er bl.a. forbeholdt redningskøretøjer.

Motorkøretøjer på over 3,2 t. samt campingvogne, mobilhome, påhængsvogne / trailer, motorkøretøjer uden nummerplade og både må ikke parkeres på ejendommens område. Det er ej heller uden bestyrelsens udtrykkelige tilladelse tilladt at placere (flytte-) containere på foreningens veje, p-pladser eller arealer i øvrigt.

Motorkøretøjer på mellem 3,2 t. og 3,5 t. kan ved henvendelse til inspektøren få en anvisning til en parkeringsplads, der så skal benyttes.

Der er opsat en ladestander til El-biler ved blok D (Taastrup Have 14 + 16), derfor må beboerne ikke benytte disse 2 parkeringspladser til benzin- og dieselbiler, da disse pladser er reserveret til de miljøvenlige El-biler.

      Rygning:

Opgangene i Taastrup Have er offentligt område, det medfører bl.a. at der ikke må ryges i opgangene.

Det har de kloge mennesker besluttet inde på Christiansborg.

Det samme gælder naturligvis i vores kældere, cykel- tørre- og vaskekældere samt festsalen.

      Skiltning:

Erhvervsmæssig udnyttelse af ejerlejlighederne samt skiltning i erhvervsmæssigt øjemed må kun ske efter bestyrelsens skriftlige samtykke.

Det er ikke tilladt at opsætte postkasser, plakater m. v. uden bestyrelsens tilladelse.

    Støj:

Der skal tages hensyn til de andre beboere.

Al støjende adfærd, herunder brug af boremaskiner, hammer og lign. må kun finde sted i tidsrummet:

             Man – fredag mellem 7.00 og 18.30.

             Lørdag mellem 8.00 og 17.00.

På søn. - og helligdage er hammer, brug af boremaskiner og lignende ikke tilladt.

Brug af musikanlæg, radio, TV og lign., skal ske på en sådan måde at det ikke er til gene for andre beboere. Efter klokken 22.00 skal musik og TV være dæmpet.

Vaske-, opvaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres (godkendes) således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for husets beboere eller til skade for ejendommen.

Husk overstående tider for ro i ejendommen skal overholdes.

    Tøjtørring:

Tørring af tøj må ikke finde sted ud af vinduer. Tøj som tørres på altanen må ikke være synlig nedefra.

Der forefindes tørrestativer og tørrerum ved hver bygning.

       Udskiftning af radiatorer / termostater:

Dersom en beboer ønsker at skifte radiatorerne i lejlighederne, skal hun/han henvende sig til inspektøren, for at få den nøjagtige beskrivelse af radiatoren, der skal skiftes til. Der findes beskrivelser for radiatorer i alle rum.

Den termostat der skal monteres er: Der henvises til korrekte informationer vedr. ventilskifte, fra inspektøren.

Dersom beboeren skifter til andet, kommer beboeren efterfølgende til at betale for en ny, ved en fælles udskiftning i hele Taastrup Have.

             Udskiftning af vand- og varmemålere:

Der skal skiftes vand- og varmemålere hvert 9. / 10. år, det er der en lov der siger. De bliver skiftet for batteriet i de små målere, kun har en holdbarhed på disse år, + en sjat.

Udgiften til disse udskiftninger sparer vi op til, så der er penge til at få skiftet målerne, når tid er.

Varmemålerne skal skiftes næste gang i 2029 og vandmålerne skal skiftes i 2033.

Det er lejlighedsejerene der har ansvar, for at håndværkerne kan komme til målerne, ved udskiftning. Målerne må ikke være ”gemt” bag et toilet, ”gemt” i loftet, indbygget i en kasse eller lignende – kort sagt, der skal være let adgang til målerne og luft til at kunne arbejde.

Eventuelle følgeudgifter, for at få skiftet målerne, kommer lejlighedsejerene selv til at betale.

           Vandsikring:

Installation af vandforbrugende maskiner skal foretages af autoriseret installatør, efter gældende regler.

Samtidig skal præciseres at ved opsætning af opvaske- og vaskemaskiner, skal disse stå i en vandtæt udad skrånende bakke.

Dersom disse regler ikke overholdes, dækker ejendommens forsikring ikke i tilfælde af uheld.

            Vandspild:

For at undgå unødvendigt vandspild er det ejerens pligt at holde lejlighedens vandhaner og toilet i orden, så de ikke løber.

  Vaskerier:

Se i bilag 7, hvilket vaskeri de enkelte lejligheder hører til.

De udleverede vaskebrikker, skal følge lejligheden. Erstatnings brikker koster 185 kr.

Reservering af vasketur sker på betalingsboksen, PC, tablet eller smartphone. Når du er oprettet i betalingsboksen, kan du oprette dig som bruger på din PC, tablet og smartphone. Adressen er: e-vaskeri.dk

Den reserverede vasketid, er blokkeret i 120 minutter, i den tid er det kun beboeren som har reserveret maskinerne der kan påbegynde vask. Påbegynder man ikke vasken i de 120 minutter, bliver der opkrævet 75 kr. på næste fællesudgift.

Man kan naturligvis annullere en vasketur, helt frem til 1 time før starttidspunktet.

Det er kun tilladt at benytte parfumefrit vaske- og skyldemiddel i ejerforeningens vaskemaskiner. Man skal huske på at der er personer som ikke kan tåle parfume i deres tøj – så aldrig mere parfume i vaske- eller skyldemidlet.

Det er ikke tilladt at farve tøj i ejerforeningens vaskemaskiner. Vi har desværre haft flere tilfælde hvor andre beboere har fået ødelagt deres tøj.

Brug af vaskerierne er på beboernes eget ansvar, Ejerforeningen kan ikke erstatte ødelagt tøj.

Ved brug af vaskerierne skal de ophængte regler og anvisninger følges.

Vasketuren i vaskerierne er på 3 timer, og en vasketur består at 3 vaskemaskiner samt 1 tørretumbler.

Vasketider for vaskerier:

                          Hverdage mellem 7.00 og 19.00.

                          Søn- og helligdage samt jule– og nytårsaftensdag mellem 10.00 og 16.00.

Disse tider gælder også for vaskemaskiner i de enkelte lejligheder.

            Vedligeholdelse:

Al indvendig vedligeholdelse af vægge, gulve, lofter, døre, indersider af vinduer, vindueskarme, indersiden af hoved- og altandør påhviler ejerne.

Udskiftning af punkterede termoruder påhviler ejerne.

Vedligeholdelse af følgende påhviler ligeledes ejerne:

Vandlåse og andet sanitetsudstyr.

Rensning af vandlåse og afløb.

Radiatorventiler.

Øvrige individuelt installerede hvidevarer m. v.

Forsømmer en ejer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen lade den nødvendige vedligeholdelse foretage på ejerens regning, såfremt ejeren ikke efterkommer et ham givet skriftligt pålæg inden for en frist på 2 måneder (se bilag 5.).

Vedligeholdelse af fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder påhviler ejerforeningen. Dersom en beboer påtænker at ændre i eksisterende fælles installationer, skal dette forelægges bestyrelse og inspektør. De anvisninger bestyrelse / inspektør giver, skal følges (se bilag 4 + 5.).

Der må ikke foretages indgreb i fællesinstallationer, dette gælder fibernet, bredbånd samt antenneanlægget for TV.

Oplever en beboer med problemer med installationer eller bygningsdele, som henhører under ejerforeningens ansvar og vedligeholdelsespligt, har beboeren pligt til at underrettet inspektøren herom.

Beboeren er ikke berettiget til selv at bestille håndværker for ejerforeningens regning, medmindre der er tale om en situation, hvor der er overhængende fare for følgeskader på en ejers effekter eller ejendommen i øvrigt, og det nødvendige arbejde står i rimeligt forhold til den mulige følgeskade.

Det påhviler i givet fald beboeren at beviser, at der har været tale om en ”overhængende fare”, og kan beboeren ikke dette, er ejerforeningen berettiget til at afvise regningen.

I særdeleshed for så vidt angår bestilling af håndværker i weekenden, skal beboerne være særligt opmærksom på, at de kan komme til at betale weekend tillægsprisen, selv om ejerforeningen beslutter at betale regningen, såfremt ejerforeningen vurderer, at forholdet kunne have ventet til en efterfølgende hverdag, selv om opgaven hører under ejerforeningens vedligeholdelsespligt.”

            Ventilationskanaler:

Ventilationskanalerne må ikke lukkes, da der kan opstå fugtproblemer med kondensvand i lejlighederne.

Emhætte må gerne tilsluttes.

              Ventilator:

Beboer der ønsker ventilator på badeværelset skal henvende sig til bestyrelse/inspektør, og her få oplyst hvor denne skal bestilles.

Det er kun den type og model fællesskabet har valgt der må etableres, og fra den anviste forhandler.

Etablering af ventilator er naturligvis for beboerens egen regning.

             Videoovervågning:

Der er etableret 2 kameraer i Taastrup Have. Det ene ved nr. 7 og det optager mod øst, det andet er ved vores genbrugsplads (ved nr. 43), dette overvåger pladsen

Vi har fået tilladelse til etableringen af overvågningen af politiet, denne tilladelse gælder i 3 år (frem til foråret 2024). Politiet forlanger at optagelserne bliver slettet efter 30 dage, så vores optagelser bliver automatisk slettet efter 30 dage.

Det er kun vores inspektør, der har adgang til optagelserne. Naturligvis kan politiet forlange at få indsigt i optagelserne, men andre kan ikke få adgang til de gemte optagelser.

           Vinduer og døre:

Vedligeholdelse af vinduer og døre med olie påhviler ejeren (se bilag 6.).

Ejeren skal selv udbedre evt. opståede skader.

            

 

 

 

BILAG 1.

Affaldssorteringsliste for Taastrup Have.

I Taastrup Have har vi valgt, at have 15 affaldsøer tæt på vores opgange samt en genbrugsplads ved nr. 43, til store ting. Det er naturligvis beboerne der bringer tingene i de rette rum og containere.

Ved nr. 4 + 43 er der placeret en container til kasseret tøj samt en container til tekstilaffald.

Affaldsøerne består af:

> Papircontainer: Aviser, edb-lister, fotokopipapir, hæfter, rent indpakningspapir, kuverter, offset papir, reklamer, spritkopipapir, telefonbøger,           tegne- og skrive papir, tidsskrifter, tryksager, ugeblade m.v.

> Dåsecontainer: Dåser, rengjorte konservesdåser, låg fra glas & flasker. Det store metal affald skal til genbrugspladsen ved nr. 43.

> Plastcontainer: Plast sække og poser, plast emballage, plast chartek, kulørt plastic, blød og hård plast, mælke-, juice-, saft-, og andre kartoner, plasticflasker og dunke.

> Flaskecontainer: Flasker, konservesglas uden låg, glasskår, syltetøjsglas uden låg m.v.

> Papcontainer: Rent pap f.eks. tandpasta æsker, wc papir ruller, havregrynæsker mm. Større ting kan du med fordel hoppe på, før du kommer           det i containeren. Det store papaffald skal til genbrugspladsen ved nr. 43.

> Rør til brugte batterier.

                       > Madaffald: Kartoffelskræller og andet grøntaffald, kaffe filter med kaffegrums, æggeskaller, visne blomsterbuketter.

                                       Husk: Der skal SLÅS KNUDE på den grønne plastpose, før du kommer den i containeren.

                                       Her skal ikke: Andre plastposer end ”de grønne”, brugte bleer, dyre lort / kattebakker eller jord (urtepotter).

 

                        > Container til restaffald:  Bleer gummi, indpakket kattegrus, læder, tilsmudset papir- og  papkartoner, støvsugerposer og lignende, eller                                        voksbehandlet papir / pap / karton, tilsmudset pap (f.eks. pizzaæsker m.m.), karbonpapir, selvkopierende papir, m.v.

Husk alt skal være forsvarligt indpakket.

 

Hvordan får jeg nye grønne poser ?

                          Du gør ikke noget, de grønne poser bliver leveret på din dørmåtte hver 5. måned, hver gang kommer der 5 ruller af 20 poser.

                          På den måde har du, lige godt én pose til hver dag.

                          Du vil modtage de grønne poser omkring den:

                          >           1. februar 2024

                          >           1. juli 2024

                          >           1. november 2024

                          >           osv.

                          Syntes du, du har for mange poser liggende – så aflever dem til inspektøren, eller en af de andre medarbejdere.

                          Hvis du ser din nabos poser, ligger på måtten efter et par dage. Så håber vi du tager den ind til dig – for at afleverer den til naboen når du igen                              ved han/hun er hjemme.

                          På forhånd TAK – på den måde kan indbrudstyve ikke se der ikke er nogen hjemme.

 

Nye beboere kan ved henvendelse til inspektøren (telefon 22 43 98 23) få en: ”Startpakke” som indeholder 5 ruller grønne plastposer som skal benyttes                             til MADAFFALDET. Slå knude på posen inden den smides i containeren til madaffald. I pakken er også en detaljeret sorteringsplan for alle                                   vores affaldstyper samt 5 net til at samle glas, metal, pap, papir og plast i.

 

Miljøaffald skal beboerne selv placerer i giftskabet (dørkode 2222), er affaldet for stort skal beboerne selv bringe det til Lervangen.

                          Maling, olie og kemiaffald, parfumeflasker og sæberester, det du er i tvivl om, skal i de røde kasser, i de nye giftskabe.

 

Medicinrester afleveres på apoteket.

 

Gamle dæk og fælge skal beboerne selv bortskaffe, evt. via dækforhandleren.

 

Bygningsaffald f. eks. fliser, mursten, WC’er, håndvaske og lignende:

                          Dette må beboerne eller beboernes håndværker selv transportere til genbrugsstationen.

 

BILAG 2.

Storskraldeplads ved Taastrup Have 43:

Rum 1: Kompost.

Dette rum er kun til jord og blomsteraffald.

Urtepotter, altankasser og lignende skal i rum 10 – indlevering.

 

Rum 2: Affaldsø.

 

Rum 3: Miljøskabe.

Fra ca. 1. november 2023 kommer der 2 nye miljøskabe.

Beboerne skal selv placerer affaldet i de røde kasser.

Er affaldet for stort til de røde kasser, skal beboerne selv bringe affaldet til Genbrugspladsen, Lervangen 1 — 2630 Taastrup.

Dette rum er aflåst, men åbnes med koden: 2222.

 

Rum 4: Benzinskab.

Dette rum er aflåst.

 

Rum 5: Tøj til genbrug samt en container til tekstilaffald.

 

Rum 6: Metal.

 

Rum 7: Pap.

 

Rum 8: Hårde hvidevare.

I dette rum, skal du placerer dig storskrald — personalet sorterer det.

Dette rum er ikke aflåst.

 

Rum 9: Garage.

Dette rum er aflåst.

 

Rum 10: Småt brandbart.

Dette rum er aflåst.

 

Rum 11: Indlevering.

I dette rum, skal du placerer dig storskrald — personalet sorterer det.

Dette rum er aflåst, vores kældernøgle skal bruges til hængelåsen. Husk at låse efter dig.

 

Rum 12: Elektronik.

Lysstofrør, lavenergipærer m.m. afleveres i indleveringen (rum 11).

 

Rum 13: Stort brandbart.

Dette rum er aflåst.

 

 

 

 

 

BILAG 3.

Vedligeholdelse & brugervejledning for altaner:

Belægning på altangulve og kanter:

Undgå grill og andre varme genstande direkte på altangulvet.

Undgå at ridse og skære i belægningen.

Undgå at bruge spidse og skarpe genstande.

Undgå at skodde cigaretter og cigarer på belægningen.

Altangulvet bør jævnligt rengøres for evt. grus, sten og andre skarpe genstande.

Membranen må ikke skjules med diffusionstætte måtter, blomsterkasser og lignende.

Ved rengøring kan altangulvet afvaskes med ordinære rengøringsmidler.

Der må ikke anvendes accetone, cellulosefortynder, syre eller lignende opløsningsmidler.

Oliepletter og fedt fjernes med trinatriumfosfat.

Islag må ikke hugges af men fjernes ved saltning.

Afløb:

Afløbsrender og afløb bør holdes rene, således at regnvand i vidt muligt omfang ledes væk.

Skader der er opstået af manglende rengøring af afløbsrøret, skal beboerne selv erstatte.

Maling:

Det er forbudt at ændre farven på vinduer, døre og altan uden ejendomsbestyrelsens skriftlige godkendelse.

Følgende farve skal bruges, dersom beboerne selv ønsker at male deres altan m.m.:

Maling af indvendig cement—vægge: Farvekode S0500—N

Maling af epoxybehandlede overflader (den øverste kant, lodrette hjørner samt gulvet): Grå gulvmaling, tonet på hvid. Ral: 7040.

Gelænder: Farvekode S0500-N.

Vinduer og dør—udvendig: Dyrups modehvid 802, på hvid.

Skader:

Ejeren er forpligtiget til at melde evt. beskadigelser af belægningen hurtigst muligt til ejendomskontoret. Herved reduceres faren for skader på betonen.

Udbedring af skaden foretages på ejerens regning.

 

BILAG 4.

Badeværelser:

Vandudsivning fra badeværelser:

I flere tilfælde er der konstateret vandudsivning fra badeværelserne som følge af utætte fuger, navnlig ved badekarrets anlæg til væggen.

For så vidt angår de badeværelser, der ligger op til ejendommens facade, giver problemet sig blandt andet til kende ved synlige fugtdannelser på ydermuren – synlig for enhver.

Nogle badeværelser er imidlertid centralt beliggende i bebyggelsen, de 1-værelses lejligheder, hvorfor vandudsivning i den første fase kun kan konstateres af brugeren og af beboerne i de tilstødende lejligheder.

Da defekte fuger og den deraf følgende vandudsivning i bygningselementerne kan medføre alvorlige svampe- og råddannelser, og da skaderne ikke kan forventes dækket af forsikringsselskabet, opfordrer bestyrelsen beboerne til løbende at efterse fugerne i badeværelset, også der hvor der blot er bruseniche, og straks lade defekte og mangelfulde fuger samt rør omgående og omhyggeligt udbedret.

Udbedring af skader er på ejerens egen regning.

Skjulte rør skal på foranledning af ombygning eller reparation synliggøres, på beboerens regning.

Ved ombygning af badeværelser, skal regler fra By– og Boligministeriet ang. våderum overholdes (SBI 180).

Moderniseringer, hvor udgifterne hertil forventes at beløbe sig til 10.000 kr. excl. moms eller mere, må ligeledes ikke igangsættes før godkendelse fra ejerforeningens inspektør er indhentet.

 

 

BILAG 5.

Rigtige VVS’ere elsker gør-det-selv folk !!!!!!!!!!!!

Hvad du selv må ordne ved vandinstallationer:

Moderniseringer, hvor udgifterne hertil forventes at beløbe sig til 10.000 kr. excl. moms eller mere, må ligeledes ikke igangsættes før godkendelse fra ejerforeningens inspektør er indhentet.

 

Loven siger, at medmindre du har eget vandværk, som du er eneste bruger af, må du ikke pille ved vandinstallationerne. Du må ikke en gang skifte vandhane selv.

Hvis vandledningen kan lukkes, må du skifte pakninger på vandhaner og WC - cisterner. Resten er forbudt område.

Risiko for erstatningstab ved skader:

Straffen for at blive taget i fusk er bøde, fra 5.000 til over 50.000 kroner. Plus naturligvis at arbejdet skal laves om på autoriseret vis for din regning, og hvad er så sparet.

Hvis dine installationer lækker og giver vandskader, er forsikringsselskabet meget uvillige til at slippe penge, når installationen er ulovlig. Præcis som ved enhver anden skade, som skyldes ulovligheder. I værste fald skal du selv betale det hele, både den ny installation og de skader, der kom.

Bilag 5, er modtaget fra VVS-branchens oplysningsråd.


BILAG 6.

Vedligeholdelse & brugervejledning for vinduer:

Badeværelse:

Dersom vinduet er blevet fejlbetjent, skal der trykkes på ”bagsiden” af betjeningsgrebet.

Det nederste højre / venstre hjørne af vinduet samt rammen er mere udsat, hvor der bruges bruser end karbad. Det er en god løsning med et forhæng, som kan trækkes for vinduet under badning.

Køkken- og  værelsevindue:

De 2 lange glideskinner, på begge sider af vinduerne, bør smøres 2 gange om året med syrefri olie.

Friktionsbremsen på glideskinnerne kan justeres med en 5 mm umbrako nøgle.

Gul harpiksudtræk ved knaster kan, når det er krystalliseret, børstes af, og det resterende fjernes nu let med alm. husholdningssprit.

Når vinduerne skal vendes, skal der bruges to hænder, og der skal holdes helt ude i siden af vinduet.

 

BILAG 7 .

Hvor har jeg vaske- og tørrekælder (se oversigt kortet på siden: Vaskerier):

Når du bor i blok:

A – B – C – O:    Har du vaskeri i blok O.                               

D – E - M – N:    Har du vaskeri i blok M.

F – K – L:             Har du vaskeri i blok F.

G – H – I – J:     Har du vaskeri i blok H.

Tørrekælderen der skal benyttes af beboerne, er dem der er i egen boligblok.         

Blok A er nr.: 1 - 5.                                                      Blok B er nr.: 4 - 8.                                         Blok C er nr.: 10 - 12.                         

Blok D er nr.: 14 - 16.                                                 Blok E er nr.: 18 - 20.                                     Blok F er nr.: 22 - 26.

Blok G er nr.: 28 - 30.                                              Blok H er nr.: 32 - 36.                                     Blok I er nr.: 38 - 40.                       

Blok J er nr.: 42 - 44.                                                 Blok K er nr.: 45 - 53.                                    Blok L er nr.: 33 - 43.

Blok M er nr.: 23 - 31.                                                Blok N er nr.: 15 - 21.                                      Blok O er nr.: 7 - 13.

 

BILAG 8.

Ordensregler for brug af selskabslokalerne i Taastrup Have.

 

1:                Lokaliteterne stilles under lejerens og publikums beskyttelse. Brugerne opfordres til at udvise størst mulig omsorg til forebyggelse af skader på lokaler og inventar.

2:                Rygning er ikke tilladt i lokalerne.

3:                Benyttelse af enhver form for musikanlæg må kun finde sted under behørig hensyntagen til de omkringboende, og skal senest ophøre klokken 21.00.

4:                Strømmen på stikkontakterne slukker automatisk klokken 24.00.

5:                Opbrud skal ske stilfærdigt og uden forstyrrelse af ejendommens beboere. Opbrud skal ske senest klokken 0.30.

6:                Lokalerne skal efterlades i ryddelig og rengjort stand, senest den følgende dag klokken 8.00. Ved leje i week-enden dog først mandag klokken 8.00.

10:  7

Tekstfelt: 3: Husorden